סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 

קבוצת מנורה מבטחים מדווחת על רווח כולל של כ- 200 מיליון ש"ח בשנת 2016, גידול של כ-38% למול שנת 2015

29/03/2017     מנורה  
הרווח בסך של כ- 200 מיליון ₪ בשנת 2016 הינו לאחר הפרשה כתוצאה מעדכון תקנות הביטוח הלאומי בנוגע לשיעור ההיוון בסך של 167 מיליון ש"ח 

סך הפרמיות ודמי גמולים שנגבו ע"י הקבוצה בשנת 2016 הסתכמו בכ- 19.2 מיליארד ש"ח, גידול של כ- 10% בהשוואה לשנה המקבילה אשתקד

סך הנכסים הפיננסיים המנוהלים ע"י הקבוצה הסתכם לכ- 158 מיליארד ש"ח, גידול של כ- 10% ביחס לנכסים המנוהלים בתום שנת 2015  

היקף הנכסים המנוהל בקרנות הפנסיה של מנורה מבטחים גדל לכ- 88.3 מיליארד ש"ח, גידול של כ- 15% ביחס לתום שנת 2015 והרווח בשנת 2016 הסתכם בסך של כ-127 מיליון ₪, גידול של כ-9% למול שנת 2015

ההון העצמי של החברה מסתכם בכ- 3.4 מיליארדי ש"ח

על פי תוצאות המבחן (IQIS 5) לשנת 2015 לחברות הביטוח בקבוצה, למנורה מבטחים ביטוח ולשומרה, קיימים עודפי הון המשקפים יחס כושר פירעון בשיעור של 120%  ו- 117% בהתאמה, ללא התחשבות בהוראות המעבר. בהתחשב בהקלות במסגרת ההוראות המעודכנות שהוגשו לאישור ועדת הכספים, למנורה ביטוח ולשומרה עודפי הון בשיעור של 131% ו- 119% בהתאמה.

החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד בהיקף של כ- 50 מיליוני ש"ח 

הרווח הכולל של קבוצת מנורה מבטחים הסתכם בשנת 2016 בכ- 200 מיליוני ש"ח לעומת רווח כולל שהסתכם בכ- 145 מיליוני ש"ח בשנת 2015, גידול של כ-38% ולעומת רווח כולל שהסתכם בכ- 243 מיליוני ש"ח בשנת 2014. 
הרווח הכולל של קבוצת מנורה מבטחים ברבעון האחרון של 2016 הסתכם לסך של כ-142 מיליון ₪, לעומת רווח של כ- 22 מיליון ₪ בתקופה המקבילה בשנת 2015.

השינויים העיקריים שהשפיעו על התוצאות בתקופת הדוח הרווח הכולל:

א. ריבית היוון קצבאות ביטוח לאומי: בחודש יוני 2016, עודכנו תקנות הביטוח הלאומי (היוון), התשל"ח-1978, וזאת בהמשך להמלצות ועדה בין משרדית בראשות השופט (בדימוס) וינוגרד. במסגרת התיקון עודכנו תוחלת החיים ושיעור הריבית לצורך היוון הקצבה השנתית לשיעור של 2% במקום 3% עובר לתיקון. מאחר ולביטוח הלאומי קיימת זכות להשבת גמלאות ששילם או עתיד לשלם בהתאם לחוק הביטוח הלאומי, הקבוצה מעריכה כי התשלומים שיהיה עליה לשלם במסגרת תביעות שיבוב שמגיש המוסד לביטוח לאומי יגדלו, ויכול שהדבר ישפיע גם על גובה הסכומים שיהיה עליה לשלם לנפגעים בתביעות אחרות. בחודש ספטמבר 2016, תוקנו התקנות תוך דחיית תחילתן בשנה. במהלך שנת 2016 הפרישה הקבוצה להתחייבויות ביטוחיות בביטוח כללי בענפי ביטוח רכב חובה וענפי חבויות אחרים, בגין עדכון תקנות ההיוון, סך של כ- 260 מיליוני ש"ח לפני מס (כ- 167 מיליוני ש"ח לאחר מס לפי שיעור המס הסטטוטורי).

ב.שערוך נדל"ן לשימוש עצמי ונדל"ן להשקעה: בתקופת הדוח אימצה הקבוצה מדיניות חשבונאית בנושא מדידת נדל"ן לשימוש עצמי, אשר לפיה כל נכסי הנדל"ן לשימוש עצמי יוצגו על בסיס שווי הוגן. עובר להחלטה זו, הוצגו נכסי הנדל"ן לשימוש עצמי על בסיס עלות. כתוצאה משינוי המדיניות כאמור, גדל הרווח הכולל לפני מס בסך של כ- 126 מיליוני ש"ח (כ- 95 מיליוני ש"ח לאחר מס). כמו כן, כתוצאה מעליית ערך נדל"ן המוצג לפי שווי הוגן רשמה הקבוצה רווח לפני מס בסך של כ- 60 מיליוני ש"ח (כ- 45 מיליוני ש"ח לאחר מס).

ג.ריבית חסרת סיכון ופרמיית אי נזילות: הקבוצה מחשבת את עתודות ביטוח חיים לתשלום קצבה, את נאותות העתודה בביטוח חיים ובריאות ואת ההתחייבויות הביטוחיות בביטוח כללי, בהתבסס על ריבית חסרת סיכון בתוספת פרמיית אי נזילות. כתוצאה מירידה בריבית חסרת סיכון בשנת הדוח הקבוצה הגדילה את ההתחייבויות הביטוחיות בסך של כ- 70 מיליוני ש"ח (כ- 45 מיליוני ש"ח לאחר מס לפי שיעור המס הסטטוטורי), המורכבים מסך של כ- 51 מיליוני ש"ח בביטוח חיים, סך של כ- 3 מיליוני ש"ח בביטוח בריאות וסך של כ- 16 מיליוני ש"ח בביטוח כללי. בשנה קודמת הקבוצה הגדילה את העתודות לתשלום קצבה בסך של כ- 14 מיליוני ש"ח. 

ד.שינוי בהכנסות מהשקעות והכנסות מדמי ניהול: בתקופת הדוח חלה עלייה בהכנסות מהשקעות ובמרווח הפיננסי ביחס לשנה הקודמת, אשר באה לידי ביטוי בעלייה ברווח בסך של כ- 129 מיליוני ש"ח לפני מס (כ- 83 מיליוני ש"ח לאחר מס לפי שיעור המס הסטטוטורי). בשנת הדוח חלה עלייה בהכנסות מדמי ניהול לעומת שנה קודמת בסך של כ- 27 מיליוני ש"ח. העלייה בדמי הניהול נובעת מגידול בדמי הניהול בביטוח חיים בסך של כ- 15 מיליון ש"ח, מגידול בדמי הניהול בפנסיה ובגמל בסך של כ- 27 מיליוני ש"ח, בעיקר כתוצאה מגידול בהיקף הנכסים המנוהלים, ומנגד מירידה בהכנסות דמי ניהול מקרנות נאמנות וניהול תיקים בסך של כ- 16 מיליון ש"ח, זאת בעיקר כתוצאה מירידה בהיקף הנכסים המנוהלים.

ה.ירידת ערך מוניטין: לאור הירידה בהיקף הנכסים המנוהלים בקרנות הנאמנות הנובעת בעיקר מפדיונות שבוצעו במהלך השנה הפחיתה הקבוצה כ- 30 מיליוני ש"ח מיתרת המוניטין (בשנה קודמת בוצעה הפחתה בסך של כ- 17 מיליוני ש"ח).  

סך פרמיות הביטוח ודמי הגמולים שנגבו בשנת 2016, הסתכמו בכ- 19.2 מיליארדי ש"ח לעומת כ- 17.5 מיליארדי ש"ח בשנה הקודמת, גידול של כ- 10%.

ההכנסות מפרמיות ביטוח שהורווחו ברוטו שנת 2016 הסתכמו בכ- 6.8 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 6 מיליארדי ש"ח בשנה קודמת, גידול של כ- 14%.

בתחום ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח הסתכמו פרמיות הביטוח ודמי הגמולים שהורווחו בשנת 2016 לסך של כ- 15.2 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 13.7 מיליארד ש"ח בשנה קודמת, גידול של כ- 11%.  

הפקדות דמי הגמולים לקרנות הפנסיה שבניהול הקבוצה בשנת 2016 עמדו על סך של כ- 9.4 מיליארד ש"ח, אל מול כ- 8.3 מיליארד ש"ח בשנה קודמת, גידול של כ- 14%. נתח השוק של מנורה מבטחים פנסיה וגמל בגביית דמי גמולים מסך דמי הגמולים הנגבים על ידי קרנות הפנסיה החדשות מסתכם בכ- 29.2%. הקבוצה מנהלת עבור עמיתי קרנות הפנסיה, נכון ל-31 בדצמבר 2016, נכסים בסך של כ-88 מיליארד ש"ח,  גידול של כ-14% למול 31 בדצמבר 2015. נתח השוק של מנורה מבטחים פנסיה וגמל מסך הנכסים המנוהלים על ידי קרנות הפנסיה החדשות מסתכם בכ-34.7%. 

הפרמיות השוטפות בביטוח חיים הסתכמו בשנת 2016 בכ- 2 מיליארדי ש"ח, לעומת פרמיות שוטפות בסך של כ- 1.9 מיליארדי ש"ח בשנת 2015, גידול של כ- 5%. הפרמיות החד-פעמיות הסתכמו בשנת  2016 בכ- 902 מיליוני ש"ח למול פרמיות חד-פעמיות בסך של כ- 426 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 112%.

בתחום ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך הסתכם הרווח הכולל, לפני מס, בשנת 2016 לכ- 249 מיליוני ש"ח, למול רווח כולל לפני מס בסך של כ- 97 מיליוני ש"ח בשנת 2015.  

הרווח הכולל מעסקי ביטוח חיים, לפני מס, בתקופת הדוח, הסתכם בסך של כ- 93 מיליוני ש"ח לעומת הפסד כולל לפני מס של כ- 48 מיליוני ש"ח, בשנה קודמת. השינוי ברווח הכולל מפעילות ביטוח חיים נובע בעיקרו מעדכונים בחישוב ההפרשות בגין אובדן כושר עבודה, מהפרשה לתביעות תלויות בגין תביעות חד פעמיות שבוצעה בשנה קודמת, וכן מקיטון בהפרשה להתחייבויות לקצבה.

הרווח הכולל לפני מס מעסקי הפנסיה בשנת 2016 הסתכם לסך של כ- 127 מיליוני ש"ח, למול כ- 116 מיליוני ש"ח בשנה קודמת, גידול של כ- 9%.  העלייה נובעת מגידול בהיקפי בפעילות.

הקבוצה מנהלת עבור עמיתי קופות הגמל, נכון ל-31 בדצמבר 2016,  נכסים בסך של כ- 22 מיליארד ש"ח, מתוכם סך של כ- 4.7 מיליארד ש"ח בקופות גמל מבטיחות תשואה, לעומת נכסים בסך של כ- 20 מיליארד ש"ח, מתוכם 4.6 מיליארד ש"ח בקופות גמל מבטיחות תשואה נכון ליום 31 בדצמבר 2015.  
הרווח הכולל לפני מס מעסקי הגמל בשנת 2016 הסתכם לסך של כ- 29 מיליוני ש"ח, בדומה לרווח שנרשם בשנה קודמת.  

הכנסות מפרמיות ברוטו בביטוח כללי בשנת 2016 הסתכמו בכ- 3.4 מיליארד ש"ח אל מול כ- 3.2  מיליארד ש"ח בשנת 2015, גידול של כ- 6%. 

ההפסד הכולל לפני מס בשנת 2016 בתחום ביטוח כללי הסתכם לסך של כ- 181 מיליוני ש"ח, למול רווח של כ- 65 מיליוני ש"ח בשנה קודמת. 

ההפסד הכולל לפני מס בשנת 2016 מביטוח רכב רכוש הסתכם לסך של כ- 25 מיליוני ש"ח למול הפסד כולל לפני מס של כ- 72  מיליוני ש"ח בשנת 2015. הקיטון בהפסד הכולל בשנת 2016 לעומת שנת 2015 נובע ברובו משיפור בתוצאות החיתומיות ביחס לשנה קודמת. 

ההפסד הכולל לפני מס בשנת 2016 מביטוח רכב חובה הסתכם לסך של כ- 128 מיליוני ש"ח למול רווח כולל לפני מס של כ- 130 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד הכולל לפני מס בשנת 2016 לעומת הרווח בשנת 2015, נובע בעיקר  מהגדלת ההתחייבויות הביטוחיות כתוצאה מעדכון תקנות ההיוון בסך של כ- 213 מיליוני ש"ח לפני מס. 

בתחום הבריאות הסתכמו הפרמיות שהורווחו בשנת 2016 בכ- 627 מיליוני ש"ח אל מול 565 מיליוני ש"ח בשנת 2015, גידול של כ- 11%. הרווח הכולל לפני מס בשנת 2016 הסתכם בסך של כ- 14 מיליוני ש"ח, לעומת רווח בסך של כ- 20 מיליוני ש"ח, בשנת 2015. 
ביום 27 בדצמבר, 2016, חתמה הקבוצה על הסכמים עם קבוצת אלטשולר שחם בע"מ, שלפיהם תמוזג מנורה מבטחים קרנות נאמנות בע"מ לתוך אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ, כך שלאחר השלמת המיזוג תחזיק מנורה מבטחים פיננסים 20% מהון המניות של החברה הממוזגת. בנוסף, מנורה מבטחים ניהול תיקי השקעות תמכור את פעילות ניהול התיקים שלה לאלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ. 

ההון העצמי של הקבוצה ליום 31 בדצמבר 2016 הסתכם לסך של כ- 3.4 מיליארד ש"ח, גידול של כ- 6.1% לעומת 31 בדצמבר 2015.

למנורה מבטחים ביטוח ולשומרה קיים עודף הון  מעבר לדרישות ההון הרגולטוריות בסך של כ- 419 מיליוני ש"ח וכ- 50 מיליוני ש"ח, בהתאמה. 

על פי הנחיות הפיקוח ביצעה החברה מבחן כושר פירעון בהתאם לכללי סולבנסי 2, ליום 31 בדצמבר, 2015. על פי תוצאות המבחן (IQIS 5) לחברות הביטוח בקבוצה, מנורה מבטחים ביטוח ושומרה, קיימים עודפי הון, ליום 31 בדצמבר 2015, של 657 מיליון ש"ח ו- 73 מיליון ש"ח בהתאמה, המשקפים יחס כושר פירעון בשיעור של 120% ו- 117% בהתאמה, ללא התחשבות בהוראות המעבר. 

בחודש פברואר 2017 הועברו לוועדת הכספים של הכנסת הוראות ליישום משטר כושר הפירעון, אשר כללו הקלות ביחס לתרגיל IQIS שבוצע. בהתחשב בהקלות אלו, גדל כושר הפירעון של מנורה ביטוח ושומרה לכ-131% וכ-119% בהתאמה, ללא התחשבות בהוראות המעבר.
ביום 27 במרס, 2017, הודיעה החברה על חלוקת דיבידנד בהיקף של כ- 50 מיליוני ש"ח. הדיבידנד יחולק ביום 19 באפריל, 2017.

קבוצת מנורה מבטחים מתמחה בניהול עסקי ביטוח, פנסיה ופיננסים. הקבוצה ניהלה, נכון ל-31 בדצמבר 2016, נכסים בהיקף של כ- 158 מיליארד ש"ח. מנורה מבטחים מציעה מגוון פתרונות בתחומי ביטוח חיים, ביטוח בריאות, ביטוח כללי, קרנות פנסיה חדשות וקופות גמל. מנורה מבטחים מחזיקה במלוא הבעלות על קרן הפנסיה הגדולה בישראל, מבטחים החדשה, המנהלת נכסים בהיקף של למעלה מ- 88 מיליארד ש"ח. בשנות פעילותה, מאז שנת 1935, ביססה מנורה מבטחים שם של חברה אמינה, יציבה ויצירתית, המעניקה ללקוחותיה שירות מקצועי, אמין ויעיל ותשואות מהגבוהות בענף הביטוח והחיסכון ארוך הטווח, וזאת לאורך שנים. 


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
לתקנון האתר
 
סגור