סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 

חדשות מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון>> עדכוני רגולציה

05/04/2017     רשות שוק ההון  

נושא

הוראות

הסבר

ביטוח סיעודי

תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 פרק 5 - ביטוח סיעודי

הוראות פרטניות להליך יישוב התביעה בביטוח סיעודי

אחזור מידע אישי - תיקון

תיקון משלים להוראות המפורטות בטיוטת הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים)(תיקון), התשע"ז-2017 שפורסמה ביום 20 במרץ 2017 - הוספת חובה לכלול אישור ביטוח מורחב למבוטח בביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים העובר קופה.

תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 - ביטוח סיעודי

תיקון משלים להוראות המפורטות בטיוטת הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים)(תיקון), התשע"ז-2017 שפורסמה ביום 20 במרץ 2017 - עברת סעיפים מחוזר 2016-1-3 שעניינו "ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים" לחוזר המאוחד תוך ביצוע תיקון בחלקם, וביטול יתר הסעיפים.

קרנות פנסיה

כללים להגדלת שיעור זקיפת התשואה למקבלי קצבה בקרנות פנסיה חדשות - טיוטה

הוראות לאופן זקיפת תשואת אג"ח מיועדות בקרנות הפנסיה החדשות.

חיסכון פנסיוני

דמי ניהול במכשיר החיסכון הפנסיוני - תיקון - טיוטה

עדכון התנאים החלים על גוף מוסדי במתן הנחה בדמי ניהול לעמיתיו.

סוכנים ויועצים

דיווח שנתי פרמיות, פוליסות ותשלום עמלות של גופים מוסדיים

 

עדכון מועד התחילה בחוזר.

דיווח שנתי בגין עמלות ופרטי תאגיד

 

עדכון מועד התחילה בחוזר.

עמדת ממונה – חובות בעל רישיון

הבהרות לעניין חובות אמון וניגוד עניינים של בעל רישיון, וכן לעניין מימוש זכותו של עובד לבחור בעל רישיון.

מסלקה פנסיונית

חוזר חובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית

הוספת הגדרת ממשק ממוכן ודחיית חובת השימוש בו.

חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני

עדכון חובת השימוש בממשק אירועים.

ביטוח כללי

נזקי מים בביטוח דירה

לצורך היערכות ליישום החוזר, הכוללת, בין היתר, התקשרויות עם ספקי שירות ואישור תנאים מחודשים ותעריפים מול רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, נקבע מועד תחילה חדש שיאפשר יישום ראוי של הוראות החוזר.

ביטוח חיים

הוראות בדבר תכניות ביטוח חיים אגב הלוואה לדיור - טיוטה

תנאים לשיווק פוליסות ביטוח חיים אגב הלוואה לדיור (משכנתה), לפיהם לאורך תקופת הביטוח תתקיים התאמה בין הכיסוי הנרכש להלוואה עבורה הוא משמש בבטוחה.

 

 


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
לתקנון האתר
 
סגור