נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

מידרוג מותירה על כנו את הדירוג A3 אופק יציב לחברת אלבר לאג"ח שהנפיקה

 

 דירוג החברה נתמך במיצוב עסקי טוב בענף הליסינג התפעולי המהווה אחת מפעילויות הליבה של החברה לצד פעילות בהיקף משמעותי של סחר בכלי-רכב והשכרה לזמן קצר. פיזור הפעילויות תומך בפרופיל העסקי וכולל בנוסף פעילות צומחת של מימון רכישת כלי רכב באמצעות חברת הבת אלבר קרדיט בע"מ. בנוסף נתמך הדירוג ברווחיות סבירה ביחס לדירוג למרות מגמת השחיקה בה בשנים האחרונות, כפי שנשתקף ביחס ROA של כ-0.98% לשנת 2016 וביכולת יצור תזרים טובה ויחסי כיסוי הולמים לדירוג. מנגד, לחברה מינוף מאזני גבוה גם ביחס לענף, עם הון למאזן של 11.7% נכון ליום 31.12.2016, המהווה משקולת לדירוג ומבטא גם עלייה בתיאבון לסיכון ובפרט לפעילות מימון רכבים עם צמיחה משמעותית בתיק האשראי. פעילות זו מייצרת מוקדי סיכון נוספים ובהם סיכון נזילות בשל פערי מח"מ וסיכון אשראי אשר ממותן בשווי הביטחונות.

דירוג סדרות
A3.il
אופק דירוג: יציב
ניירות ערך מסחריים
P-1.il
לחברה גמישות פיננסית הולמת לדירוג בשל סחירות גבוהה של נכס הבסיס, צי רכבים בהיקף משמעותי המאפשר לחברה לצמצם את הצי בהתאם למחזור הכלכלי, צי רכבים פנויים משעבוד, נגישות טובה לגורמים המממנים וכן מסגרות אשראי בהיקף מהותי, חלקן חתומות. עם כל זאת, ניכרת שחיקה מסוימת במידת הגמישות הפיננסית של החברה, נוכח הגידול בחוב, הירידה בשווי הצי הפנוי משעבוד ביחס להיקף החוב וכן מרווח נמוך מאמות מידה פיננסיות.

ענף הליסינג מוערך על-ידי מידרוג בסיכון בינוני-גבוה, כאשר חלה להערכתנו עלייה מסוימת בסיכון הענפי נוכח גידול מתמשך בהיצע הרכבים המשומשים שעלול ללחוץ על המחירים וערך הגרט. גורמי הסיכון העיקריים בענף נובעים ממינוף גבוה, תלות מהותית באשראי וחשיפה לשוק ההון, חשיפה לערך הגרט ורמת תחרות גבוהה יחסית חרף קיומו של שוק ריכוזי יחסית. כמו כן, הענף מאופיין בחשיפה לרגולציה המשפיעה על הביקוש לליסינג תפעולי. מנגד, פיזור לקוחות גבוה, חוזי חכירה לטווח ארוך (לפי רוב 3 שנים), סחירות גבוהה של נכס הבסיס והיכולת לצמצם את צי הרכב בהתאם למחזוריות הכלכלית מהווים גורמים חיוביים. פעילות ההשכרה לזמן קצר תורמת לגמישות התפעולית בניהול צי הרכב, אולם מאופיינת בפרופיל סיכון גבוה יותר בהשוואה לתחום הליסינג התפעולי.

סדרת אג"ח
מספר נייר ערך
דירוג
אופק דירוג
מועד פירעון סופי
יג'
1127588
A3.il
יציב
13.04.2019
יד'
1132562
A3.il
יציב
15.11.2021
טו'
1138536
A3.il
יציב
15.11.2023
טז'
1139823
A3.il
יציב
20.06.2024
2 (נע"מ)
1136456
P-1.il
-
-תרחיש הבסיס של מידרוג לשנת 2017 מניח יציבות בהיקף הצי המניב וכן בשיעורי ניצולת הצי. כמו כן, אנו צופים שחיקה מסוימת בדמי השימוש בשל המשך רמת התחרות הגבוהה בענף. תרחיש הבסיס אינו מניח גידול בהיקף פעילות הסחר, לצד גידול מסוים בהיקף מכירות כלי-הרכב המשומשים. רווחי החברה בפעילות הסחר צפויים, כך לפי תרחיש הבסיס של מידרוג, להישחק במעט נוכח התגברות התחרות וניסיון של חברות נוספות להגדיל את היקף מכירת רכבי 0 ק"מ, אם כי בטווח הזמן הקצר-בינוני אלו יוסיפו לתמוך בבסיס ההכנסות וברווחיות החברה. בתרחיש זה, צפויות הכנסות החברה לגדול בשיעור של עד 3.0% בשנת 2017, כאשר חלקה של פעילות הסחר מסך ההכנסות יוסיף לצמוח, לצד שחיקה שולית ברווחיות התפעולית, בהמשך למגמה של השנים האחרונות. תרחיש הבסיס מניח יציבות בהיקף החוב הפיננסי, בעיקר על סמך הערכתנו ליציבות בהיקף צי הרכב, יציבות יחסית בהיקף תיק האשראי והיעדר גידול משמעותי בצורכי ההון החוזר לצורך פעילות הסחר. כך, יחסי הכיסוי חוב פיננסי ברוטו ל-EBITDA ול-FFO צפויים לנוע בטווח 4.6-4.2 ו-5.0-4.5, בהתאמה. רווחיות החברה הכוללת הנמדדת על-ידי מידרוג באמצעות יחס התשואה על הנכסים (ROA) צפויה להערכתנו לנוע בטווח הזמן הקצר בטווח של 1.0%-0.9%, רמת רווחיות טובה ביחס לקבוצת ההשוואה המשקפת להערכתנו את יכולות המכירה הגבוהות של החברה.

אופק הדירוג היציב נובע מהצפי ליציבות יחסית בפרופיל הפיננסי של החברה בתרחיש הבסיס של מידרוג.

דירוג ניירות הערך המסחריים של החברה מבוסס על דירוג החברה לזמן ארוך (A3.il, אופק יציב) ועל ניתוח הנזילות של החברה. ניתוח הנזילות מתבסס על ניתוח מקורות ושימושים לתקופה של שנים-עשר החודשים הקרובים, תוך הערכת יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה השוטפות והערכת מידרוג את גמישותה הפיננסית של החברה כטובה לצורך מחזור החוב, בין היתר נוכח קיומו של צי פנוי משעבוד. כמו כן, מבוסס הדירוג על מחויבות החברה לשמור על מקור ייעודי וחופשי משעבוד לפירעון ניירות הערך המסחריים אשר מאפשר לחברה לעמוד, במידת הצורך, באפשרות לפירעון מידי של ניירות הערך המסחריים בתוך 7 ימי עסקים (בהתאם לתנאי הנע"מ).הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.