נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

אינרום בנייה >> ברבעון הראשון צמחו ההכנסות בשיעור של כ-9% לכ-253.2 מיליון ש"ח

 

 

אלדד בן משה מנכ


הקרנות שמחזיקות את המניה.

 

ה-EBITDA (רווח תפעולי בתוספת פחת והפחתות) ברבעון גדל בשיעור של כ-14% לכ- 58 מיליון ש"ח

הרווח הכולל הסתכם בכ-33.9 מיליון ש"ח, מזה כ-28.5 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי מניות החברה ומשקף גידול של כ-9% ביחס לרבעון המקביל אשתקד

החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד רבעוני בסך של כ- 28.5 מיליון ש"ח,

כשמאז הנפקתה לפני כשלוש שנים חילקה דיבידנדים בסך מצטבר של כ-285 מיליון ש"ח, המשקפים תשואת דיבידנד ממוצעת בשיעור של כ-10% בשנה  

אינרום תעשיות בנייה, קבוצת תעשיות מהגדולות והמובילות בתחומה בישראל, העוסקת בייצור, שיווק והפצת מוצרים ופתרונות בעיקר לענף הבנייה, זאת באמצעות החברות איטונג, כרמית מיסטר-פיקס ונירלט צבעים, פרסמה הבוקר את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2017.

מחזור המכירות ברבעון הראשון הסתכם בכ-253.2 מיליון ש"ח, גידול של כ-9% לעומת כ-232.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול במכירות נבע מהמשך הצמיחה, בעיקר בתחומי מוצרי גמר לבנייה ומוצרי הצבעים, והושפע לטובה מעיתוי חג הפסח השנה בהשוואה לאשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון הראשון של השנה הסתכם בכ-99 מיליון ש"ח (שיעור של 39.1% מהמכירות), בהשוואה לכ-91.5 מיליון ש"ח (שיעור של 39.3% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח הגולמי בשיעור של כ- 8.2%, נבע בעיקר בזכות הגידול במכירות הקבוצה. 

הרווח התפעולי ברבעון הראשון הסתכם בכ-50.3 מיליון ש"ח (שיעור של 19.8% מהמכירות) בהשוואה לכ-43.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (שיעור של 18.8% מהמכירות), המהווה גידול של כ-14.8%. הגידול ברווח התפעולי והשיפור בשיעורו נבעו בעיקרם מהצמיחה במכירות והגידול ברווח הגולמי.  


בהתאם, ה-EBITDA (רווח תפעולי בתוספת פחת והפחתות) שהציגה החברה ברבעון הראשון עלה בשיעור של כ-14.1% והסתכם בסך של כ-58.0 מיליון ש"ח, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, אז הסתכם ה- EBITDA בכ-50.8 מיליון ש"ח.

הרווח הכולל ברבעון הראשון הסתכם בסך של כ-33.9 מיליון ש"ח, מזה כ-28.5 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי מניות החברה, זאת בהשוואה לרווח כולל ברבעון המקביל אשתקד בסך של כ-30.8 מיליון ש"ח, מזה כ-26.0 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי מניות החברה. הרווח הכולל המיוחס לבעלי מניות החברה כאמור, משקף גידול בשיעור של כ-9.4% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה הוסיף לגדול והסתכם בתום הרבעון הראשון לסך של כ-261.6 מיליון ש"ח, זאת כנובע מהרווח הנקי שהציגה החברה, ולאחר ניכוי דיבידנד בסך של כ- 19.4 מיליון ש"ח, אותו שילמה החברה לבעלי מניותיה בחודש אפריל האחרון, לאחר תאריך הדוחות הכספיים. 

יחד עם אישור הדוחות הכספיים החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה של מלוא הרווח הרבעוני המדווח, בסך של כ-28.5 מיליון ש"ח (כ-0.26 ש"ח למניה), אשר יחולק ביום ה-14 ביוני 2017.

יצוין כי אינרום מחלקת דיבידנדים באופן שוטף בהמשך למדיניות חלוקת דיבידנדים שנתית שאימצה בעבר, כשבפועל מעת רישומה למסחר לראשונה לפני קרוב לשלוש שנים (ביוני 2014), היא חילקה את מלוא רווחיה כדיבידנדים, בסך כולל של כ-285 מיליון ש"ח, אשר משקפים תשואת דיבידנד ממוצעת בשיעור של כ- 10% בשנה. 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון הסתכם בכ-39.1 מיליון ש"ח ונבע בעיקר מהרווח הנקי התזרימי (לאחר התאמת הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרים מזומנים) שהסתכם ברבעון בסך של כ-45.5 מיליון ש"ח, אשר קוזז בחלקו בעיקר על ידי שינויים בסעיפי הון חוזר שוטפים כנובע מהמשך הצמיחה בהיקפי הפעילות של הקבוצה.

תזרים המזומנים ששימש לפעילות השקעה הסתכם ברבעון בכ-6.4 מיליון ש"ח, ונבע בעיקרו מהמשך השקעות הקבוצה במפעליה השונים, כולל בהשלמת הקמת המפעל החדש ליצור מוצרי צבע על בסיס סולוונט (שמן) באתר ניר עוז שהחלה הפעלתו המלאה.

בארבע השנים האחרונות השקיעה הקבוצה ברכוש קבוע והרחבת מפעליה באתריה השונים, סך כולל של כ- 165 מיליון ש"ח. 


אלדד בן-משה, מנכ"ל אינרום תעשיות בנייה: "אינרום מציגה צמיחה עקבית, הן בהכנסות והן ברווח, ומסכמת רבעון נוסף שבו אנו מצליחים להשיא התוצאות הכספיות של החברה, תוך שיפור בכל הפרמטרים. יותר מהתוצאות הכספיות חשיבות רבה לאופן ודרך השגתן- צמיחה בכל תחומי הפעילות, כשזו הושפעה לטובה גם ממועד חג הפסח השנה, ממימוש התקדמות והרחבת המפעלים שלנו, ובכלל זה הפעלת המפעל החדש של נירלט, פיתוח טכנולוגי של המערכים התפעוליים ומערכי השיווק ומכירות ובכלל. כחלק מהיערכותנו להמשך צמיחת הקבוצה, אנו מתעתדים להשקיע בהמשך השנה השקעות ניכרות במפעלינו, לתמיכה בהרחבת כושר הייצור, גיוון סל המוצרים ובעיקר פיתוח שיווקי לשנים הקרובות. אנו פועלים אינטנסיבית על מנת לשפר ביצועינו בהתבסס על איכות מעגלי ההון האנושי והטכנולוגי של הקבוצה, על מנת להמשיך להתפתח ולהוביל את השווקים בהם אנו פועלים."


אודות אינרום תעשיות בנייה
‏‏אינרום תעשיות בנייה, הינה בשליטה (33.5%) של קבוצת אינרום תעשיות, אשר בשליטת קרן פימי. אינרום תעשיות בנייה פועלת בשלושה תחומים באמצעות שלוש חברות תפעוליות שבשליטתה: איטונג (100%) העוסקת בפתרונות בנייה, כרמית מיסטר פיקס (100%) העוסקת במוצרי גמר לבנייה, ונירלט צבעים (62%).


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.