סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 

קרנות לפיצויים >> פדיון או פירוק?

03/10/2017     איציק אסטרייכר  
לאחר שתיקון 3 עצר את ההפקדות החדשות בקופות המרכזיות לפיצויים, מגיעה כעת רשות המיסים וקובעת כללים להקטין ואף להביא לפדיון הכספים שנמצאים בקופות המרכזיות לפיצויים. מה נדרש מהמעסיקים בעניין | איציק אסטרייכר

משרד האוצר ממשיך בעקביות במדיניות שמטרתה להפוך כל אבן, ולשנות סדרי בראשית על מנת ליצור שוק חיסכון פנסיוני חדש. לאורך שנים רבות יכלו מעסיקים להפקיד כספים בקופה מרכזית לפיצויים. הכספים נצברו בקופה לטובת תשלום פיצויים עתידי לעובדים שזכאים יהיו לקבל פיצויים בעת סיום עבודתם. בקופה כזו, החוסכים, כלומר העמיתים – היו המעסיקים בלבד, שצברו כספים, כאמור כדי לשלם פיצויים לעובדים הזכאים. בקופות אלה לא היה כל רישום של העובדים ושל זכאותם לפיצויים, ורק הוראה של המעסיק לשלם לעובד ספציפי פיצויים אפשרה לקופה לשלם לאותו עובד פיצויים מתוך הכספים שצבר המעסיק בקופה. על מנת לעודד את יצירת היעודה לפיצויים הכירה רשות המיסים את סכום ההפקדה, כהוצאה, כבר במועד ההפקדה בקופה, למרות שהכספים טרם שולמו בפועל לעובדים.

משיכת כספים מקופה מרכזית לפיצויים נעשתה באחד משלושה אופנים:

  1. הוראה של המעסיק לקופה לשלם פיצויים לעובד שסיים עבודה.

  2. העברת כספים מקופה מרכזית לפיצויים, לקופה אישית לפיצויים על שם העובד בכפוף לאישור רשות המיסים.

  3. משיכת כספים על ידי המעסיק מהקופה. משיכה כזו אפשרית אם הוכח שהיתרה בקופה גדולה מסך התחייבות המעסיק לתשלום פיצויים לעובדים, או בכפוף לקבלת צו מבית דין לעבודה המאפשר את המשיכה. משיכה כאמור חייבת בניכוי מס בשיעור 40% מהסכום הנמשך מן הקופה.
קופה מרכזית לפיצויים הייתה מכשיר אחד לצורך הפקדת כספים לשם תשלום פיצויים עתידי לעובד. לציבור המעסיקים התאפשר גם להפקיד כספים על חשבון פיצויים על שם העובד בתכנית ביטוח, קרן פנסיה או בקופת גמל אישית לפיצויים. החלופות האמורות, היו קיימות ועמדו לאפשרות המעבידים, לצבירת כספי פיצויים, עד סוף שנת 2007.

תיקון 3 לחוק קופות גמל |קופות הפיצויים נסגרות להפקדות חדשות

עם ביצוע תיקון 3 לחוק קופות גמל, שנכנס לתוקף בראשית שנת 2008, נקבע שמעסיק יפקיד לפיצויים רק בחשבונות על שם עובדיו. נאסר על צירוף מעסיקים חדשים לקופות מרכזיות לפיצויים. מעסיקים שהיו באותה עת עמיתים בקופה מרכזית לפיצויים יכלו להמשיך במשך תקופת זמן מוגדרת (3 שנים) להפקיד בקופה אך רק עבור עובדים שהיו מועסקים על ידם ערב תיקון 3 לחוק קופות גמל. עבור עובדים חדשים, אמורים היו המעסיקים להפקיד את סכומי הפיצויים בחשבון פיצויים אישי על שם כל עובד.

למרות שמאז 2008 אין מצטרפים חדשים לקופות מרכזיות לפיצויים, ומאז 2011 אין הפקדות חדשות לקופות, עדין מנוהלים בקופות אלו סכום של כ־16 מיליארד שקל.

רשות המיסים | פועלת לזרז את פירוק הקופות ולהעלימן מן הנוף

ב־11 ביוני האחרון, פרסמה רשות המיסים הנחיות לאופן ההתייחסות לכספים הצבורים בקופות מרכזיות לפיצויים. הנחיות מחייבות כל מעסיק שיש לו כספים בקופות מסוג זה. הנחיות גם מלוות בסנקציות. כל עמית בקופה מרכזית לפיצויים (מעסיק) נדרש לסווג את הכספים שצבר בחשבונו בקופה, בסוף שנת 2016 באופן הבא:

ראשית לזהות. ככל שיש תביעות פיצויים של עובדים שהועסקו על ידו לפני שנת 2008 ולכמת סכומי תביעות אלו תחת הכותרת “סכום במחלוקת”.

היה ומועסקים אצל המעסיק עובדים מלפני שנת 2008, סביר להניח שקיימים בקופה מרכזית לפיצויים כספים שהופקדו “עבורם”. לזכות אותם עובדים הופקדו לאחר מכן כספים בקופות אישיות אך מן הסתם עבור תקופת העבודה שקדמה ל־2008 (או למועד סיום ההפקדה על־ידי המעסיק) חסרים כספים בקופות הפיצויים האישיות (שכן אלה נמצאים בקופות המרכזיות לפיצויים). לכן נדרש המעסיק לאתר את העובדים שמועסקים אצלו מלפני 2008. לבחון את חבות הפיצויים כלפיהם. חבות זו סביר להניח שבחלקה מכוסה בזכות הפקדות בקופות אישיות לפיצויים. אם החבות גבוהה מיתרות הפיצויים כפי שנצברו בקופות אישיות לפיצויים על שמם של אותם עובדים על המעסיק לייעד את הסכום החסר מתוך הכספים שצבר בקופה מרכזית לפיצויים, תחת הכותרת “סכום לעובדי 2007”.

כל סכום בקופה מרכזית לפיצויים הגבוה מ־110% משני הסכומים שחושבו (“הסכום במחלוקת” ו”הסכום לעובדי 2007”) יראה בעיני רשות המיסים כ”עודף” בקופה מרכזית לפיצויים.

ההוראות החדשות של רשות המיסים מחיבות מעסיק לו עודף בקופה לפעול כדי למשוך כספים עודפים אלו באופן ובדרך שקבעה הרשות.

עד ה־31 במרץ של כל שנה, החל משנת 2018, מעסיק אשר לו יתרת עודף בקופה מרכזית לפיצויים חייב לפנות ולבקש מהגוף המנהל את הקופה למשוך סכומים עודפים עד גובה ההפקדה השוטפת שביצע לזכות מרכיב הפיצויים בחשבונות על שם עובדיו. היה והמעסיק לא יבצע זאת רשות המיסים לא תכיר בהפקדות שביצע בקופות אישיות לפיצויים כהוצאה עד גובה הסכום העודף בקופה המרכזית לפיצויים.

בראשית חודש יולי פרסמה רשות שוק ההון טיוטת חוזר תחת הכותרת “העברת כספים מקופה מרכזית לפיצויים” המפרט הוראות מיוחדות להעברת כספים מקופה מרכזית לפיצויים למרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה על שם העובד ובלבד שמדובר בעובד שהועסק על ידי המעסיק לפני 2007. הסכום אשר יועבר לזכות חשבון הפיצויים האישי של העובד יהיה כחלקו היחסי בסך הסכום לעובדי 2007 וזאת על מנת להימנע מיצירת העדפה לעובד מסוים. מעסיק המבקש לבצע את העברה ימציא לגוף המנהל את הקופה אישור רו”ח אשר יכלול את המיידעים הבאים: אישור שהעובד מועסק אצל המעסיק לפני 2007, פירוט הסכום לעובדי 2007 ופירוט הסכום העודף.

בנוסף, חברה המנהלת קופה מרכזית לפיצויים תידרש לשלוח לכל מעסיק לו כספים בקופה מרכזית לפיצויים הודעה בדבר הוראות חוזר רשות המיסים וחוזר רשות שוק ההון.

איציק אסטרייכר, יועץ פנסיוני


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
איציק אסטרייכר
איציק אסטרייכר
לתקנון האתר
 
סגור