סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 

רשות שוק ההון >> עדכוני רגולוציה

08/10/2017     רשות שוק ההון  
ההודעה מרשות מניירות ערך. לחץ פה

נושא

הוראות

הסבר

קרנות פנסיה

הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל - הוראת שעה - תיקון - טיוטה

הוראות לאופן חישוב שווי נכסי עמיתים שחשבונם נויד אגב הליך הצטרפות במהלך החודשים אוקטובר עד נובמבר 2017

חיסכון פנסיוני

הליך שיווק פנסיוני בעת צירוף למוצר פנסיוני – הבהרה - טיוטה

טיוטת הבהרה לעניין חובת ביצוע הליך שיווק פנסיוני בעת ביצוע עסקה

מסלקה פנסיונית

חובת שימוש במערכת סליקהפנסיונית מרכזית - עדכון

דחיית חובת השימוש במסלקה עבור פעולות שפורסמו בממשק אירועים ל-22 באפריל 2018

מסלקה פנסיונית

טיפול בפניות איכות מידע - טיוטה

טיוטת הוראות לטיפול בפניית איכות מידע שמקורה בגוף מוסדי ושהועברו באמצעות המסלקה

אקטואריה , גילוי ומדידה, קרנות פנסיה

תיקון החוזר המאוחד לעניין מדידת התחייבויות - דרך חישוב מאזן אקטוארי ומקדמי תקנון של קרן פנסיה וקופת גמל מרכזית לקצבה

עדכון הנחות דמוגרפיות שעומדות בבסיס מאזן אקטוארי ומקדמי תקנון של קרן פנסיה וקופת גמל מרכזית לקצבה

אקטואריה, מידע ודיווח, קרנות פנסיה

תיקון הוראות החוזר המאוחד לעניין דיווחים לממונה - קובץ דיווח EV - טיוטה

ביטול חובת פרסום דוח EV לציבור והגשתו לממונה בגין פוליסות ארוכות טווח בחברות ביטוח ודרישת דיווח לממונה על ערך גלום של קרנות פנסיה חדשות

סיכונים תפעוליים

היערכות ליישום הסכם לחילופי מידע אוטומטיים

מטרת ההוראה להנחות את הגופים המוסדיים להיערך ליישום משטר דיווחים על פי התקן של חילופי מידע אוטומטיים CRS בתקופת הביניים עד לפרסום תקנות מחייבות בנושא.

חלוקת דיבידנד

חלוקת דיבידנד על ידי חברת ביטוח

מכתב בנוגע לחלוקת דיבידנד על ידי חברת ביטוח, המעדכן את המכתב שמספרו 2016-11905 מיום 10 באוגוסט 2016.

דרישות הון - חברות ביטוח

הבהרה בנוגע למסלקות הבורסה

טיוטת עמדת ממונה שעניינה הבהרה בנוגע להתייחסות למסלקות הבורסה לעניין דרישות הון

ביטוח משנה

דיווח לממונה על שוק ההון

טיוטת הוראות לעדכון הוראות דיווח נתונים לממונה בעניין ביטוח משנה

שירותים פיננסיים מוסדרים

טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים)(פטור מחובת רישוי) (הוראת שעה), התשע"ח-2017

מתן פטור מחובת רישוי לנותני שירות בנכס פיננסי או במתן אשראי

קופות גמל

העברת כספים בין קופות גמל - תיקון

מתן היתר למעסיק להעביר כספים מקופה מרכזית לפיצויים לקופות גמל לקצבה של עובדיו

 
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
לתקנון האתר
 
סגור