Page 1 - fuderNewsJul17
P. 1

www.funder.co.il

    תועקשה ילהנמו םיצעויל ןיזגמ || 2017 ילוי ,84 'סמ ןויליג || לארשי לש היסנפהו חוטיבה ,תועקשהה לוהינ ןיזגמ


                                                                  ביבא לת  6713812 א"ת בירעמ תיב 51156 ד.ת 53 ןיגב םחנמ ,מ"עב רדנאפ :תורזחהל ןעמ
                                                                  P.P םלוש
                                                                   2516


    תושימג תונרק
    | שארב שאר
    ,ורקאמה לומ ורקימה
    הריקס
    | םולש השמ
    איש תארקל
    | תועיסנה תנוע
    לע תעדל ךירצש המ לכ                                        | תואנועמקה תוינמל יפצה המ
    תועיסנ חוטיב                                                          הריקס
    | קביר רינ                                                        ןמדירפ ביני |

    | תונוידפ םיסויג
    לקש דראילימ 12.6                                                 | הפוריאב תוינמה
    תויתרוסמל וסיוג                                              ב"הראל סחיב תויביטקרטא
    הנשה תליחתמ                                                       לאילוע ריבד |
    | ןומימ השמ

                     -ל ןויארב םיסימהו םיעיקשמה ,ןוהה קוש לע רבדמ ,לאומש ןב יש ח"ור
   1   2   3   4   5   6