Page 10 - fuderNewsJul17
P. 10

ןמדירפ ביני || םיסנניפ םיקווש

                              תיתרבח בוח תרגא       יתרבחה רזגמל שדח ןוה תמרזהל יביטקפא ילכ |          תויושר ןיבל םייתרבח םינוגרא ,םיעיקשמ ןיב הלועפ ףותיש לש אצוי לעופ אוה יתרבח ח"גא

         תואירבו ךוניח ומכ יתרבח ךרוצ שי םהב םיבאשמל הנעמ ןתונ שדחה יסנניפה ילכה .הלשממה
                                 ולא תויעבב יתרבחהו ילכלכה לטנה לע לקהל תנמ לע


                      .החוורו הרבח ,ךוניח ,תואירב לש  תויעב ללש תודמוע תילארשיה הלכלכהו קשמה ,הרבחה ינפ
     ,םימכחותמ םיעיקשמלו תויפורטנליפ תונרקל דעוימה העקשה יעצמא והז םויכ  היואר תודדומתה רשפאל תנמ לע ןומימל תוקוקזה ,תויתרבח
     ךוסחל חילצמ אל טקיורפהו הדימב ןכש ,םהלש תומורתה ביצקתמ קלחכ ללכ ךרדב  תויעבב לופיטה ןומימל םייביצקת תורוקמ רותיאב ישוקה .ןמע
     .המורתל ךופהת האוולההו הרזח םפסכ תא ולבקי אל םיעיקשמה ,הנידמל תויולעב  םייסנניפ תונורתפ םישרדנ ךכלו ,רבוגו ךלוה תויתרבחה
     ןיינעמ רישכמב עיקשהלו ףתתשהל לכוי בחרה רוביצה םג ךשמהבש הפיאשה םלוא  הנעמ תתל לוכיש שדח יסנניפ ילככ אוה יתרבח ח”גא .םייתריצי
     .תילכלכ־תיתרבח תלעות םהב שיש םיטקיורפ רתויו רתוי ןממל היהי ןתינ ךכ .הז  הריכב תיל”כנמס ,ךב תירטש ינח .תויתרבח תויעב ןורתפל
                                     רישכמ תא הנורחאל הגיצה ,הסרובב תילכלכה הקלחמה תלהנמו
                                     הלכלכ לע םייניעה הבוגב שגפמ ,”קושה לש קישה“ שגפמ תרגסמב יתרבחה ח”גאה
                                       .sUPeRsoNAs ןוגראו iBi תועקשהה תיב ,הסרובה תמזויב ךרענש םיסנניפו
                      עצבתמ ךילהתה ךיא
     דודמלו תמכל ןתינש תינכות רוחבל בושח .היוצר תיתרבח תוברעתה םירחוב
     תאצוי המכסה תגשה רחאלו ,תיטנבלרה תושרל תעצומ תינכותה .הלש החלצהה תא
     ועבקנש םידדמה יפל החלצה הנשיו הדימבו ,הדיפקב תודדמנ תואצותה .ךרדל        היפורטנליפ אל | יתרבח ח”גא
     רזחהל סיסבכ שמשמ לומגתה .ירוביצה ףוגהמ לומגת תינכותה תלבקמ ,שארמ  בוח תורגא 74 וקפנוה םויה דע .הצואת רבוצו ךלוהש ינשדח ילכ אוה יתרבח ח”גא
                          .םיעיקשמל האוולהה   םינוש םיאשונ תומדקמ בוחה תורגיא .לארשיב ללוכ ,םלועב תונידמ 18־ב הלאכ              הנורחאל הגיצה ,הסרובב תילכלכה הקלחמה תלהנמו הריכב תיל”כנמס ,ךב תירטש ינח
              ךותש הרטמ המצעל המש ."קושה לש קישה“ שגפמ תרגסמב יתרבחה ח”גאה רישכמ תא
                           .יתרבח ח"גא ביבא לתב הסרובב םג עיצהל לכונ םינש רפסמ
              || 2017 ילוי ןויליג                                             12
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15