Page 11 - fuderNewsJul17
P. 11

.תולחמ תעינמל דעוימ תואירבה ביצקתמ 0.5%
          2 גוס תרכסמ האולחתה םוצמצ םע רשקב שגד םישל טילחה תואירבה דרשמ
          חרואבו הנוזתב םיריהמה םייונישה איה תיזכרמה הביסה .םייתרכוס םורט ברקב
          תושקה תולחמה תחא תא הווהמ 2 גוס תרכוסש ךכל םימרוגש ,ינרדומה םייחה
          םילוח םילארשי ףלא 500־כ ,תואירבה דרשמ ינותנ יפל .הרבחב םויכ תוחיכשהו
          הייסולכואב הלופכ הלחמה תוחיכש .םייתרכוס םורט םה ףלא 400־ל לעמו תרכוסב
                            .לארשיב תיפויתאהו תיברעה
          2 גוסמ יתרכוס תויהל ךפוהש םדא .רורב יד הלחמהמ עבונש הרבחה לע םויאה
          חוטיבמ הלחמו תוכנ – תואבצקה םלועל רובעלו ,הדובעה קושמ שורפל ץלאנ םג
          תוכירצש םילוחה תופוק לע לחש תויאופרה תויולעב רכינ לודיג ,ףסונב .ימואל
                           .הלחמהמ םיעגפנה םע דדומתהל
          ־ב חותיפו רקחמ םוחת להנמ ,טובחוב לאונמע תא יתנייאר הבתכה ךרוצל
          בוח תרגא טקיורפ תרגסמב רבועש ךילהתה לע אמגוד ןתנש ,social Finance israel
                    .2 גוסמ תרכוסמ האולחת םוצמצל תלעופש תיתרבח
          תבוטל םיעיקשממ םילקש ןוילימ 19.4 סייגל החילצה הרבחה .סויגה ףקיהב ליחתנ
          .ץראב םייתרכוס הרפ םילוח 2,250־ב לפטיש חכומו חלצומ תוברעתה לדומ תיינב       .תיתרבח תוברעתה שארמ םינממ םיעיקשמה |1
          ,ימואל חוטיבל דסומהמו םילוחה תופוקמ םיבאשמ רזחה חיטבמ תיתרבחה ח”גאה   רצייל תנמ לע תונשדחב שומיש ךות תועצובמ תויתרבח תוינכת |2
          הרזחב םולשת וריבעי ,תרכוס ילוח לע רתויב ברה ףסכה תא םיאיצומש םיפוגה                      .תוחלצה
          לומל הלחמה לש היחד וא תעינמב תחכומו הדודמ החלצה לש הרקמב םיעיקשמל            .הדיפקב תודדמנ תויתרבחה תואצותה |3
          תרצונש תילכלכה תלעותה לע ססובמ תוחלצה ןיגב םולשתה .תרוקיב תצובק   הדימעו ודדמנש תואצותל םאתהב םימלשמםירוביצ םיפוג |4
          דרפנב תורצונש תוילכלכה תולעותה ןיב רוביחה .העינמהמ האצותכ ולא םיפוגל             .החלצה ןיגב קר םולשת םידעיב
          הרישע תוברעתה תינכתמ תונהיל טקיורפב םיפתתשמל רשפאמ םיפוגהמ דחא לכל
                    .םהייח חרואב יתוהמ יונישל איבהל התלוכיבש הבחרו
                                           המש איה ,תויתרבחה בוחה תורגאל הפשחנש רחאלש סנכב הרמא ךב-תירטש
           םלועב תוכומנה ןיב | oecd-ה תווצ ימלוגה ימוקמה רצותהמ קלחכ תואירב לע  יתרבח ח”גא ביבא־לתב הסרובב םג עיצהל לכונ םינש רפסמ ךותש הרטמל המצעל
                                           ”.םבילל בורקה םוחתב ךרע תלעב העקשהב עיקשהל ולכוי תחאו דחא לכ”ש ךכ
                                           תיסנניפ תוליעפ לש רבע שי הריאל .סנכב איה םג הפתתשה רומאכ ןמדירפ הריא
                                           םלוא ,קפוא – ןושארה יתרבחה קנבה לש המקהה הטמ שארכ הנהיכ איהו ,תיתרבח
                                           social תיל”כנמס איה ןמדירפ םויכ .לעופב הקשהה ינפל לוהינה תווצ תא הבזע
                                           תועקשהה רוטקס חותיפל תלעופה רוביצה תלעותל הרבח ,Finance israel
                                           לופיטש הנבהה לע תוססבתמ תויתרבחה בוחה תורגא ,הירבדל .ץראב תויתרבחה
                                           םינוש םיירוביצ םיפוגלו הלשממה ידרשמל בר ףסכ ךסוח ,תיתרבח היעבב ליעי
                                                 :םיידוחיי תונורתי עברא שי יתרבחה ח”גאל ,הירבדל .םיבורמו
                                           קר ומלשי םייתלשממה םימרוגה .שארמ העקשה אלל ,תואצות יולת םולשת .1
                                                  .תויולעב ןוכסיחמו ,תוחכומו תודודמ ,תוליעי תואצות ןיגב
                                           חילצה טקיורפהו הדימב .יטרפה עיקשמל רבעוי יסנניפהו ילועפתה ןוכיסה .2
                                           חלצ אל טקיורפהש הרקמב .האושת תפסותב העקשהה לע רזחה לבקי עיקשמה
                                           אוושל התייה אל העקשהש ךכב םחנתהל לכוי אוה ךא ,ופסכ תא דבאי עיקשמה
                                                               .תיתרבח הרטמל אלא
                                           םצמטצת תינכתה תלפטמ הבש תיתרבחה היעבה .תיתרבחה היעבה םוצמצ .3
                                                 .יתועמשמ ןפואב ורפתשי ןיינעב םיעגונה םישנא לש םהייחו
                                           תועצמאב ונמומי תחכומ תוליעיב תולעופה תותומע .תוליעי תולועפ ןומימ .4
          "קושה לש קישה“ סנכב ,ךב תירטש ינח לש תגצמה ךותמ ףרגה *      זכרלו ,תוחלצומ תויתרבח תויוברעתה לידגהל ןהל רשפאתיו ,אמייק־רבו שדח ןוה
                                               .םימרותמ ןוה סויגל גואדל םוקמב תיתרבחה המישמב םיצמאמה תא


                    ךרוצ לע הנועש לאיצנטופ םע ילכ
          הלשממה .תויושר לצא די תלזוא שי ןהב תויעבל ילכלכ ןורתפ ןתונ יתרבח ח”גא
          םיטקיורפ דועש יופצ ןכלו יתרבחה ח”גאה לש לאיצנטופה תא םיניבמ םיעיקשמהו 2 גוס תרכס יעגפ םוצמצל תיתרבח בוח תרגא :אמגוד
          ולא םיטקיורפב העקשהה לש תואצותה .הז יסנניפה ילכ תוכזב ונמומי םייתרבח  קלחכ לארשיב תואירבה לע תימואלה האצוההש תוארל ןתינ ןלהל םישרתהמ
               || .הייסולכואה לש םייחה רופישו תויתרבחה תויעבה םוצמצל ואיבי  קרש אוה גיאדמה ןותנה םלוא .עצוממהמ הכומנ איה oecD תונידמל סחיב רצותהמ                   ךילהתה לע אמגוד ןתנש ,social Finance israel־ב חותיפו רקחמ םוחת להנמ ,טובחוב לאונמע
                  הרבחה .2 גוסמ תרכוסמ האולחת םוצמצל תלעופש תיתרבח בוח תרגא טקיורפ תרגסמב רבועש
                           .חכומו חלצומ תוברעתה לדומ תיינב תבוטל לקש ןוילימ 19.4 סייגל החילצה

      13                                               2017 ילוי ןויליג ||
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16