Page 16 - fuderNewsJul17
P. 16

הבתכ ךשמה ||
                          והשמ לאכ הסרובב םידספה לע םילכתסמ .הזב   לע ,לאומש ןב יש םע םירבדמ םא
                          וב שמתשהל ילוא ןתינש והשמכ אלו ,תמ  םירשע ינפל לש וזה רחסמה תפוקת
                                .רמגנו היה הז םתניחבמ .דיתעב  ןוהה קושש הדבועל רבעמ זא ,םינש
                          ,תיב תרכמ םאש םיעדוי אל לשמל םישנא     רוכזל וסנת( ירמגל תרחא הארנ זא לש
                          תיבה תריכממ םיחוורה תא זזקל לוכי התא  אל – קושב זאמ וגהנוהש תומרופרה לכ תא
                          תושעל ךירצש המ לכ .הסרובב םידספה לומ    םינשבש רוכזל םג יואר )רכב תמרופר תא קר
                          שמתשהל הצור התא .דספהה תא םושרל הז  תוליעפ לע ןוה יחוור סמ לטוה אל ןידע הלא
                          םדוק לבא ,בייח אל ?הצור אל ;שמתשת ?וב   יעוצקמ רחסמ תוליעפ לע תוברל ,הסרובב
                          תא םילבקמ םישנא .דספהה תא םושרת לכ  ןיעמ התיה וז לאומש ןב ירבדל .ךרע תוריינב
                          םיקרוזו ,דספהה לע םיללקמ ,קנבהמ העדוהה   ,ךרע תוריינב ולעפ םישנא .’םימודמד תפוקת‘
                          הזה דספההש םיעדוי אל םה .חפל בתכמה תא   ומליש אל םבורו ,םילטובמ אל םימוכס וחיוורה
                          הז .יוטיב הזה דספהל תתל ךירצ .ףסכ הווש  טושפ סמה תויושר .וזה תוליעפה לע סמ ללכב
                          שי .לארשי תנידמב הייסולכואה בור לש תועט         .םתיא דדומתהל ךיא ועדי אל
                          לומ זזקל רשפא הזה דספהה תאש םירקמ וליפא  אלש יתנעט ןמזה לכ ינא“ ,לאומש ןב ירבדל
                                     ”.תרוכשממ הסנכה   יוצר .סממ הרוטפ אהת וזכ תוליעפש ןכתי
                          קושב םידספהה תא זזקל רשפא לשמל ךיא     אל ןכש .הרבחכ סמ וזה תוליעפה לע םלשל
                                     ?תרוכשמ לומ ןוהה   יוארו ,ןמז ךרואל םייקתי תמאב הזש ןכתי
                          וז ,ץופנ יד אוהו ,םיירשפאה םירבדה דחא“   ויה ןכאו .”תוליעפה ןיגב סמ םויהמ רבכ םלשל
                          תדמלו םיסרוק המכ תחקל :האבה היצאוטיסה               .ומלישש טעמ אל
                          ןוה ךל היה אל .ןוהה קושב רוחסלו עיקשהל   הלחתההמ רבכ תויחמומ ךל הרצונ םצעב
                          תלחתה םתיאש ,תואוולה תחקל ןכלו ימצע         ןוהה קושב רחסמב לופיטב
                          רחסמ תולועפ תעציב ,ןוהה קושב לועפל  םילפטמ ונחנאו ונלפיטש רמול ןתינ .ןוכנ“
                          םאש ןועטל ןתינש ירה ,הובג בצקב םגו תובר  ,רודיג תונרק הז םא ,ןוהה קושב ’זז’ש רבד לכב
     המכ ךרד ,רחסמ תונובשח המכב םיליעפ רמולכ  לומ םג םתוא זזקל היהי ןתינ ,םידספה ויה  תוליעפ ,םידיחי לש תוליעפ ,ימתירוגלא רחסמ
     םוקמבו םיחיוורמ םה דחא םוקמב .הסרוב ירבח                ”.תרוכשמה   המ לכב ,תויראניב תויצפוא וליפא ,תועבטמב
     םיעדומ ,םייעוצקמ םירחוס .םידיספמ םה ינש        ?רחוסכ ךתוא ורידגי םא המו          ”.םילפטמ ונא רחסמל רושקש
     םוקממ םיחוור זזקל רשפאש הדבועל םתסה ןמ   בדנתי הסנכה סמ הזה הרקמבש בשוח התא“    תויוליעפה לע רפסל לוכי התא םירבד הזיא
     לבא ,רחאה םוקמהמ םידספהה לומ לא דחא  ךירצ התא .םואתפ המ ?רחוסכ ךתוא רידגהל     ?ןמז לש וזכ הביטקפסרפב ןוהה קושב
     תוריינב תוליעפ םהל שיש ,םייטרפ םישנא      ”.רחוסכ ךמצע תא רידגהלו אובל   .םימיהדמ םירבד האור התא םינשה ךרואל“
     רבדמ אל וליפא ינא ,קנב תונובשח המכב ךרע  הז םידספהב יכ ?ךתערל דובעל לוכי אל הז   ןומה חיוורמ היהש רוחב לש רופיס ונל היה
     קנב תונובשח לע אלא ,םינוש הסרוב ירבח לע  םלשל ץלאית םיחוורה לעו ,ךתבוטל דובעי  אוה תיפיצפס הנשב .ןוהה קושב תוליעפב ףסכ
     הטושפה הדבועל םיעדומ אל םישנאו ,םינוש        ןוה יחוור סמ אלו ילושה סמה תא   זאו ,הנשה לש תוליעפה ןיגב סמ םליש ,חיוורה
     לא דחא הסרוב רבחמ םידספה זזקל רשפאש וזה  תיטסיטטסש רוכזל ךירצ לבא .ןוכנ הז“  ,םיעוגיפה תפוקת הליחתה ,ראורבפב וא ראוניב
           .רחא הסרוב רבחמ םיחוור לומ  רשפאו .ןוהה קושב םידיספמ םישנאה תיברמ   להינ אוה ורעצל .ץראב וצצופתה םיסובוטוא
     עירתהו ,רבכ הז לע הלע הנידמה רקבמ  זוזיקל ,ןוהה קושמ הלאה םידספהה תא לצנל   ךכ .’הסכתה‘ אלו ,תויצפוא תביתכב היציזופ
     .הנידמה רצואמ ףסכ םישנאל עיגמש רצואל  םימעפ הברה .תורחא תוסנכה וא םיחוור לומ  תרדס התייה םהב השולש םיימוי ךותש אצי
     םירקמה לע רביד אל הנידמה רקבמש ןוכנ זא   וליאכ ןוהה קושב תוליעפ לע םילכתסמ םישנא  המ לכ תא דיספה אוה ,םיסובוטוא לש םיצוציפ
     אל שי .םיטלובה םירקמה דחא הז לבא ,הלאה   תוליעפל םיסנכנ .’הכמ‘ תושעל םיכלוה םה  ,םידספהה אלימ .תמדוקה הנשב חיוורה אוהש
     דימת .הרזחב ףסכ םישנאל עיגמש םירקמ טעמ   ,םימיאתמה םילכהו עדיה םע דימת אל ,וזה  סמה תא םלשל ךירצ היה םג אוה וישכע לבא
      ”.םהלש םידספהה תא םושרל םישנאל הווש   לע אטח םיפיסומ םה הז לע .םידיספמ םה זאו  טעמכ םלשל שרדנ אוה .תמדוק הנש יחוור רובע
     סחייתהל ליחתהל םישנאל עיצמ התא זא   םיזזקמ אל םה הלאה םידספהה תאש ךכב עשפ   ”.ףסכה תא ללכב ול היה אל רבכו ,לקש ןוילימ
       הנשה ףוסב קנבהמ תועדוהל תוניצרב    אל לבקל רשפא .םהל שיש תורחא תוסנכהמ    רחסמ תוליעפ לע םיעדוי אל םישנא המ
     תועדוההמ תצקמש םיעדוי אל םג םישנא“              ”.הרזחב ףסכ טעמ          ?ןוהה קושב ללכב תוליעפו
     .יוגש אוה ,867 ספוט ארקנש המ ,קנבה לש  לבקל םיעיקשמל שי תויורשפא דוע הזיא  םהל עיגמש הזל םישנא לש תועדומ םויה ןיא“
              .יוגש קנבה לש בושיחה      ?םהילא םיעדומ אל םהש ,ןוה ירזחה   םיעדוי אל םישנא .סמה תויושרמ הרזחב ףסכ
     ,לארשיב הינמ הנוק התא םא .אמגוד ןתא ינא  .תומוקמ המכב לשמל םיליעפש םישנא“    שמתשהל םילוכי םה ,הסרובב ודיספה םה םאש


                                                   :הסרובב םידספה זוזיק לע


       םידספהה לומ תיבה תריכממ םיחוורה תא זזקל לוכי התא ,תיב תרכמ םאש םיעדוי אל לשמל םישנא "

        ?הצור אל ;שמתשת ?וב שמתשהל הצור התא ,דספהה תא םושרל הז תושעל ךירצש המ לכ .הסרובב
       ,דספהה לע םיללקמ ,קנבהמ העדוהה תא םילבקמ םישנא .דספהה תא םושרת לכ םדוק לבא ,בייח אל
        הז .יוטיב הזה דספהל תתל ךירצ .ףסכ הווש הזה דספההש םיעדוי אל םה .חפל בתכמה תא םיקרוזו
                                         ”.לארשי תנידמב הייסולכואה בור לש תועט              || 2017 ילוי ןויליג                                             22
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21