Page 19 - fuderNewsJul17
P. 19

סמה תדרוה םצע םינטקה םיליעפה יבגל   דבועו ,עגמב אב ינא םתיאש סמה תויושרב  דואמ עגופ ,םיחוורה לע מ”עמ .םיחוורה לע
         םיליעפה יבגל תאז תמועל .יתעדל הנשת אל   טעמכו ,ןיינע יניבמ ,םיבוט םישנא םה ,םלומ  ־כ דועב לארשיב םיעיקשמה לש האושתב
         ,הסרובה תא םיעינמש ולא םהש ,םילודגה  םג םיבוטש תונורתפל םיעיגמ ונא דימת   ,הרבח וא יאמצע התא םא יולת ,11-12%
         ונרביד םהילעש םילושכמה לע רבגתהל ךירצ   .ירשפא הז לבא אלפתת .םושינל םגו הנידמל   התאש חוור לכ .ךלש תילושה הסנכהב תולתכו
         ;יפסכ דסומכ יוסימ ;םידספה זזקל תורשפאה –  םיידיהש םירמוא םמצע םהש םירקמ שי םלוא    תותיחנ תדמע רצוי הז .11-12%־ב דרוי ,השוע
         דחא םוקמב ודיספהש םישנאל סמ ירזחה   תוארוה‘ םהל ובתכ ,םהירבדל .תולובכ םהלש   .םירז םיעיקשמ תמועל םיימוקמ םיעיקשמ לש
                    .רחא םוקמב וחיוורהו  שי םא .ןהיפל לועפל םיבייח םהו ,’הלעפה  תוליעפה תויאדכ ,הלוע סמה רועישש לככ
         הנוש ,ךרע תוריינב רחסמה ףנע ,רוכזל ךירצ  תא בתכש ימל ןתוא תונפהל ךירצ תונעט          .תדרוי ץראב ךרע תוריינב
         תוליעפ וז .ליגר ףנע אל הז .םיפנעה ראשמ   םימרוגה יפלכש ךכ .הלאה הלעפהה תוארוה    ףתוש מ”עמ ,חיוורמ התאשכ .רבד דוע ןאכ שי
         תא טושפל לוכי התא רחמ ,חיוורמ התא םויהש  היעבה .הנעט יל ןיא הסנכה סמב םייעוצקמה   הרקמב ?דיספמ התאשכ הרוק המ לבא .ךלש
         םישנא ודיגי .הזכ ףנע דוע יל הארת .לגרה     .תוינידמה יעבוקבו קקוחמב איה  הנשב תחוורה .ךלש ףתוש אל מ”עמ ,הזכ
         רחוס .ופסכ לכ תא דיספהל לוכי דחא לכש  הזו ,לפרע הברה הזה ןיינעב שי רוציקב  תדספה ,ךכ־רחא הנש .לקש ’א 100 תמיוסמ
         לבא .ול םלשי אלו חרבי חוקלו ,הרוחס הנקי  םימק םישנא .הסרובב םוי לש ופוסב עגופ  מ”עמ םלשל ךירצ ןידע התא .לקש ’א 100
         הזש תוריבסה לומ לא ,הרקי הזש תוריבסה  .םיינש אלו דחא אל .הז תובקעב ל”וחל םיבזועו  םא ,ךופהה הרקמה םג .תחוורהש םיחוורה לע
         .ירמגל הנוש ךרע תוריינב תוליעפב הרקי  םישוע םהש תוליעפ התוא תא םיעצבמ םה  תחוורה ךכ־רחא קרו ,לקש ’א 100 תדספה םדוק
         ךירצ ילוא .הז לע תעדה תא תתל ךירצ קקוחמה  הנידמה םג הזכ הרקמב .ל”וחב קר ,לארשיב  .זזקתמ הז הסנכה סמב ,לקש ’א 100 ,םוכס ותוא
         דע םא .הרוחא םידספה זזקל םג תורשפא תתל       .םידיספמ םוי לש ופוסב םושינה םגו  ינפל ותא תייהש ןוה ותוא םע תראשנ תילכלכ
         אלש המל ,תדספה 5/1־בו ,תחוורה 31/12־ה  תושי םיקמ והשימ ,טנרטניאה ןדיעב םויה  םולשתה .תדספה אלו תחוורה אל – םייתנש
         ףנע הז .הזה דספהה תא זזקל תורשפא ךל היהת  תא עצבמ ,רז רקורב ךרד לועפל ליחתמ ,הרז   מ”עמ .מ”עמב הככ אל .ספא היהי הסנכה סמל
         .תעדה תא הז לע תתל ךירצ קקוחמהו ליגר אל  הלוכי ללכב הנידמה ,טנרטניאב תוליעפה לכ   תא יל בייח התא ,יפסכ דסומ רותבש ,רמוא
         תויתדונת םע ףנע הז ,רחסמ וא םיתוריש אל הז  תנש אל הז ?לקש הזמ האור איה ?הזמ תעדל   ערו חא הזל ריכמ אל ינא .מ”עמה םולשת
         םירחוסל תתל רשפא ןיפוליחל .ההובג דואמ         ”.ןטקו טושפ היה לכהש ’94   .ךידספהל אלו ךיחוורל קר הפתוש הנידמהש
         תדיריל השרפה םושרל תורשפאה תא וללה  והשימ ,תועקשה ץעוי ךילא אב חיננ םא  הייבגה תא ליחהל הצור מ”עמ ,ךכמ הרתי
         םינתונש ומכ הקיטסיטטס יפ לע תידיתע ךרע   המכ ול שי ,תיאמצע תוליעפ ליחתהל בשוחש    ,ללכב הז תא ליחמ אוהש קיפסמ אל הז .הרוחא
         השרפה םושרל תוירחא ןתונש ןלבקל תורשפא   להנל ילוא לקוש אוהו ,וילא ונפש תוחוקל  .תיביטקאורטר הז תא ליחהל ןיינועמ םג אוה
               ”.חוטיב תורבחל םינתונש יפכ וא  תרוצב ןורתי שי םאה ,תועקשהה תא םהל  ,םינש 5 ינפל חיוורהש ,ףסכ רחוסמ תובגל
         שי ?דרשמב אל התאשכ השוע התא המ            ?לשמל תמיוסמ תודגאתה    זזקל תלוכי ילב ,ונממ חכש רבכ אוהשכ
                    ?םהשלכ םיביבחת    קיפסמ אל הז .תויורשפא ןומה שי הזה ףנעב“          ?ינויגה ךל הארנ הז ,םידספה
         עטמ יל שי .ןמשל םיתיז לדגמ ינא המשנל“   טביה .רוכמלו תונקל ריינ הזיא עדוי התאש  רצואה רשו ,הסרובה ל"כנמ ,דחא דצמ זא
         קיפה הרבעש הנשבש ,םנוד םירשעכ לש םיתיז        .ךלצא ינש רבד תויהל בייח סמה   דצמ .הסרובה תא םדקל םיצור םהש םירמוא
         עגרכש ןמש יקובקב 120־ל בורק לש הבונת  הז .עבצא ללכ ןיא ,תוליעפה תרוצת ןיינעל  וזה תוליעפה תא תמצמצמ היינשה דיה ,ינש
         לדגמ התאשכ .תוחוקללו םירבחל ודעוי םלוכ   ךירצ .ןומימה תורוקמב ,תוליעפה יפואב יולת  ימ ,ללכושמ אוה קושהש רוכזל ךירצ .ןמזה לכ
         יצח .ךלצא תראשנ הבונתהמ עבר קר םיתיז  המ שיו ,חוקלל המיאתמה הרוצתה תא םיאתהל  יכ ,ל”וחב עיקשמ ,הסרובב תוליעפה תא בזועש
         ,ראשנש הממו ,ףטוקל ןתונ התא הבונתהמ   ”.תויורשפא טעמ אל שי .הזה ןיינעב תושעל             ”.מ”עמ םהילע ןיא
         .םיתיזה תא ךל שבוכש דבה תיבל ךלוה יצח   ילב ,הנתשי הסרובה לע סמהש בשוח התא         ?סמה תויושרב הז לע םירמוא המ
         .תרצותהמ עבר תראשנ םילעבה רותב ךלש ךכ    ?דרי הסרובב ןוה יחוור סמש ,מ”עמל רשק   םידיקפתב הסנכה סמב הנש 36 תריש יבא“
         תלתשש םיצעב לפטלו םיתיזה הדשל עיגהל    תוליעפ ,ןוהה קושב תוליעפ לעש קפס ןיא“    דיקפכ שמיש תובר םינש ךשמבו ,םיריכב
         םיצעל וחמצ תעכו םיליתש ויהשכ םתוא   ,םירחוסל סחייתהב .סמ םלשל ךירצ ,הסרובב   רשפאש ךכ .זכרמהו ביבא לת תוריקח המוש
         רישעמו תויגרנא ךל ןתונש והשמ הז םירגוב   בשוח אל ינא ,תיעוצקמ רחסמ תוליעפלו   .הסנכה סמ תריווא תא יתקני תודלימש ןיבהל
         ,הזמ הנהנ שממ ינא .ראותת אלש ךרדב ךתוא   תוליעפה ףקיה תא לידגת סמה תדרוהש    ריקומו ןיבמ ינא .םויה ונתא דבוע יבא ,בגא
         .דרשמה לש תפטושה תוליעפה לכמ קתנתהל    ,סמה תייבגב תונגוה םע ליחתהל ךירצ .הסרובב  עדויו ,םיסימה תושר ידבוע תא ןיטולחל
                   || ”.םייחב ילש ףיכה הז   .הככ אל ירעצל הז םויה .הבשחמו לכש םע   םישנאה .שדוק תדובע םישוע םה השעמלש       :יביטקאורטר םיחוור יוסימ


                    דצמ .הסרובה תא םדקל םיצור םהש םירמוא רצואה רשו ,הסרובה ל"כנמ ,דחא דצמ“

                     אוה קושהש רוכזל ךירצ .ןמזה לכ וזה תוליעפה תא תמצמצמ היינשה דיה ינש
                      הרתי .מ”עמ םש ןיא יכ ,ל”וחב עיקשמ ,הסרובב תוליעפה תא בזועש ימ ,ללכושמ
                      הז תא ליחמ אוהש קיפסמ אל הז .הרוחא הייבגה תא ליחהל הצור מ”עמ ,ךכמ
                      םיחוור לע סמ רחוסמ תובגל .תיביטקאורטר הז תא ליחהל ןיינועמ םג אוה ,ללכב
                      ,םידספה זזקל תלוכי ילב ,ונממ חכש רבכ אוהש ,םינש 5 ינפל חיוורהש

                     ”?ינויגה ךל הארנ הז

      25                                               2017 ילוי ןויליג ||
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24