Page 2 - fuderNewsJul17
P. 2

ךרועהמ הלימ || ןומימ השמ             2017 ילוי ||     'סמ ןויליג                                                                    08

                                               תועקשה יתבב תונוידפ/םיסויגב ינוי שדוח םוכיס

                                                                                רזע גומלא || םייסנניפ םיקווש
                                                                    11

                 ?הסרובב תבשונ השדח חור                       ?תונרקב תוינידמה ייונישל ףוסה הז םאה

     ,תוארל ןתינש יפכ לבא ,תינמז העפותב רבודמו ןכתי  שדוחבש רסמנ ,הסרובה הציפהש ישדוח םוכיס ב         ךרוע ,ןומימ השמ לש רוט |
     35־את דדמ ןיב תודרפיה ךילהת שי ,2016 תליחתמ  ףקיה הסרובב תוינמה קושב תורבח וסייג ינוי
     הרושה תוינמל ףסכ רתוי סינכמ קושה .90־אתל  ראוני זאמ הובגה ,לקש דראילימ 2־כ לש                  12
     תונמאנה תונרק ךרד סנכנ ףסכ רתוי רשאכ ,היינשה  תורבח 8 וסייג ,2017 תנשב הכ דע ,ךכמ רתוי .2014   אבה רבדה | תויתרבח בוח תורגא
                   .תוימוקמה  הסרובהש ןותנ הזש הארמ ילש הקידב .הסרובב תושדח
                         תושדח תורבח 17 וסייג זאש ,2009 זאמ התאר אל טובחוב לאונמע תיתרבח תוליעפ ןומימ םוחתב
           תירוטלוגר הלשבה | 2 ךילהת  תא רובשנ ונחנאש ןכתי טלחהב ,רמולכ .הסרובב תוינמ
     םיקסועה לכ לש הנבה אוה ןויצל יוארש ףסונ ךילהת .2008 רבשמ ינפלש םינותנל רוזחנו הזה ןותנה                    16
     .ןוהה קוש לע היצלוגר לש תויתדימהו םוקמה לע רבדב  םא לבא ,םיחמשמו ,םיפי םינותנב רבודמ םנמא
     תא שי םהבש תומוקמה דחא אוה ןוהה קושש המדנ  תוארל רשפא ,קמועל םירבדה לע עגר םילכתסמ ךב תירטש ינח ינוי שדוח םוכיס | םידדמ ירצומ
          .היצלוגר לש רתויב ההובגה תוחכונה  ,שדחה הסרובה ל”כנמ ,באז ןב יתיא שרפש תינכותהש
     דחאו ,רפסמ םינש רבכ קושב םיליעפה תא םיוולמ ינאו  .םייקתהל ליחתמ הקלחש םגה ,שממתהלמ הקוחר ןידע                20
     יפלכ תושק תונעט ויה הלא םינשב הלעש םירבדה  הנפמ םרוג תווהלמ קוחר הכ דע םשויש המ ,הרקמ לכב
                .םינושה םירוטלוגרה  תורבחמ וענמש תוביסה רמולכ .הסרובב יתועמשמ       -ל ןויארב | לאומש ןב יש ח"ור
     ,ימוקמה ןוהה קושב םיליעפש םירוטלוגרה ללש ןיבמ   .ונתשה אלו ,ןאכ ןידע הסרובל עיגהל
     היצלוגרה תא החקלש וז איה ךרע תוריינל תושרה  ינויב רחסמה רוזחמ ,הסרובה ינותנ יפל ,ףסונב             30
     לטנ ןיטקהל הלחה רמולכ .הרוחא ךרובמ דחא דעצ  םא .דקתשא ינויב רחסמה רוזחממ 25%־כב הובג היה
     ,תובג ומרוה ךילהתה תלחתהבש דועב .ירוטלוגר  תוארל רשפא ,35־את דדמ ,ליבומה דדמה לע לכתסנ  השימג ןוה יקוש ידקש | תושימג - שארב שאר תונרק
     ינאש תונויארב ,םויהש ירה ,ועמשנ תונקפס תולוקו  80-1370 ןיב תודוקנ 100־כ לש העוצרב שדשדמ אוהש םולש השמ | ורקאמהו ורקימה | תועקשה טומיזא לומ
     קושהש תוארל רשפא ,קושה ישנא םע תוחישבו ךרוע  ירוזחמ םיעיגמ ןינמ זא ,יצחו הנשכ רבכ 80-1470־ל
     םא ןיבו ,המלשה הז םא ןיב .היצלוגרה םע תויחל דמל  דיעהל יושע הזה שודשדה ירה ?רתוי םיהובגה רחסמה                32
     ,קושה תבוטל תיחרכה איה היצלוגרש הנבה רואל הז  לצא ןיינעב הדירי ,ךפיהל אלא ןיינעב לודיג אל
     רמול ןתינ .תושרה םע יבויח חיש שי יכ הז םא ןיבו  .הסרובהמ תוקחרתהו ,םיימוקמה םיעיקשמה  תעדל ךירצש המ לכ | תועיסנה תנוע איש תארקל

                    2009-2016 םינשב | ביבא־לתב תוינמה קושב םיסויג               קביר רינ | תועיסנ חוטיב לע

                    תוקפנה רפסמ
     2009  2010 2011  2012  2013  2014  2015  2016         הנש                          34
      83   60   91   63  71   76   60   82         תוקפנה          םהיניבש המו םיעוריא ,םייונמ | SHORT
      17   1   4   0   8   5   2   3      תושדח תורבח

     ,הייחדהו תרוקיבה בלש תא רבע קושה לכה ךסבש  עודמ ?רתוי םיהובגה םירוזחמה םיעיגמ ןינמ
     םג הסנמ הדיצמ הנורחאה .היצלוגרה םע תויחל דמולו ?הסרובל תושדחה תוקפנהה םואתפ תועיגמ
      .קושה םע חישל עיגהל הפידעמו ,המצע תא קודבל  שי .םינוויכ ינשמ העיגמ יתעדל הסרובב תוררועתהה
     בתכמב תוארל היה ןתינ ךכל תופיה תואמגודה תחא  .םיכילהת לש םייפואכ ,טאל םילישבמש םיכילהת המכ
     ובש ,ךרע תוריינל תושרל תונרקה דוגיא ריבעהש  לשו הסרובה לש תועדומה אוה ןושארה ךילהתה Moshe@FUNDeR.co.il | ןומימ השמ :ישאר ךרוע
     רוסיא םמצע לע דוגיאה ירבח וחקל ירטנולוו ןפואב  ינשה ךילהתה .ץראב הסרובה לש םוקמל םיעיקשמה  UDi@FUNDeR.co.il | ינולא ידוא :ףתושמ ל"כנמ
     תועפותה תחאב רבודמ .ןרק לש תוינידמ תונשל .םיירוטלוגר םיכילהת לש הלשבהו תורגב אוה          ריאמ באוי :ףתושמ ל"כנמ
     תונרקה ילהנמ הנהו ,תונרקה םלועב תויתייעבה                           ףלוו הנומצע | רגי-ןנוב היל :הקפה
     ,ירטנולוו רוסיא םמצע לע תחקל םהל ףידעש םיניבמ  הארמב ףוספוס םילכתסמ | 1 ךילהת
     רימחמ ללכ םהילע טישת תושרה תרחא יכ אקווד ואל  המ ןיבהל םיליחתמ םיעיקשמהו הסרובהש הארנכ    םורלא ןמקרב רבנע :תיפרג תכרוע
     ,תונרקה לש יומידל ,קושל ףידע הז יכ טושפ אלא ,רתוי  קנע תורבח ואובי אל ןאכל .ונלצא הסרובה לש םוקמה גייסא ודיע ,בגר רמוע ,ןמדירפ ביני :םיבתכ
                 .ללכב היישעתלו  ומרת שממ אל ל”וחמ ועיגהש תולודג תורבח המכ(    ןמשיילפ רחש ,ךילרא ימע :םימלצ
     ןכתיש ןבומכ ,וכישמי הלאה םיכילהתהש הווקמ ינא  .)בוחה תורגאב ןהו תוינמב ןה ,רמ םעט וריאשהו ,קושל      ךילרא ימע :רעשה םוליצ
     אלא םניא ,יתעד ךותמ ,הז רוטב םירמאנש םירבדהש  יווש תורבח תא גיצמש דדמה ילוא אוה ,35־את דדמ FUNDeR@FUNDeR.co.il ,077־3311285 :תועדומ תקלחמ
     אקווד ואלש תוביסנ לש ףוריצ וא ,םירקמ לש בוליש  ןיינעמה דדמה אוה תירוטסיהו ,רתויב תולודגה קושה
     רובס ינאו ,ןכש רובס ינא .היינשל תחא תורושק  לבא ,םירזגנב רחסמ שי וילעש ןושארהו ,רתויב    קובסייפב םג ונתוא ושפח
     ומכ ןמזה .וקזחתי ףאו וכישמיש םיכילהתב רבודמש  אל הז קושהש םיניבמ ,םיצעויה רקיעבו ,םיעיקשמה
             ||.ורבד תא דיגהל ךירצ ,דימת  רתוי שי .תישילשהו היינשה הרושב יוצמ קושה .35־את
     ,ןומימ השמ ,םכלש            רשאמ תוינוניבו תונטק תורבח ועיגי הסרובלש יוכיס
          ךרוע                  .קושה הזו ,הלכלכה וז .תולודג תורבח     תודועת ,תונמאנ תונרק :ב תועקשה ץועיי וא ,תועקשה קוויש וא ,העצה וא ,ארוקה לש יאמצעה ותעד לוקישל ףילחת וא הצלמה םהב תוארל ןיא .םיארוקל תורשכ םיקפוסמ הז ןותיעב תומסרפתמה תויזחתהו תועדה ,עדימה ,םינותנה
     וא תולועפ עוציב וא/ו ,תועקשה עוציב וא/ו ,השיכרל – ארוק לכ לש םידחוימה םיכרצבו םינותנב בשחתהב ןיבו יללכ ןפואב ןיב – ן"לדנ וא רחא ךרע ריינ לכ וא ל"וחב תונרק ,ןוכסיח תוסילופ ,תומלתשה תונרק ,היסנפ תונרק ,למג תופוק ,לס
     וא/ו הקזחה תוברל ,רמאמב ישיא ןיינע תויהל יושע בתוכל .לעופב תואצותל ולא תוריקסב תואבומה תויזחתה ןיב תויטס תולגתהל תולולע ןכ ומכ .םירחא םייונישו קוש ייוניש וב לוחל םייושעו תויועט לופיל תולולע עדימב .ןהשלכ תואקסע
     הרוצ לכב תיארחא היהת אל רדנאפ .דבעידב וא שארמ ,רומאכ םייוניש לע יהשלכ ךרדב םיארוקל עידוהל תבייחתמ הניא רדנאפ .הז ךמסמב םירכזנה םירחא םייסנניפ םירצומב וא/ו ,ךרע תוריינב םירחא רובע וא/ו ומצע רובע הקסע עוציב
                              .שמתשמה ידיב םיחוור רוציל יושע הז עדימב שומיש יכ תבייחתמ הניאו ,ומרגי םא ,הז ןותיעב ןויאר/רמאמב שומישמ ומרגיש דספה וא קזנל איהש


              || 2017 ילוי ןויליג                                             04
   1   2   3   4   5   6   7