Page 20 - fuderNewsJul17
P. 20

ןמדירפ ביני || דקומב תוינמ      ?הריבס תויחוור גיצהל םתלוכיב עגפי רבדהש ילבמ ריחמה תייגטרטסאב דימתהל תויאנועמקה תותשרה תולוכי המכ דע

                                                     :           תקידב


            ?עצבמ ריחמב תורחסנ תויאנועמקה תוינמה םאה     לוזה םירצומה לס ךרד ללכ ךרדב תרבוע תוימוקמה תויאנועמקה תותשרה לש תירקיעה תיקסעה היגטרטסאה
     קמועל םינחוב םא .יפוסה השיכרה ןובשח תא לידגהל ךכבו רתוי הלודג היינק עצבל םינוק ךושמל ןויסנב ,חוקלל
     קפסב ,ןמז ךרואל יאנועמקה םוחתב ילועפת חוור אישהל תלוכיה תא םידימעמש םירגתא םימייק ,םירבדה תא
     ;ףקותה תגופת םות ינפל התוא רוכמל ידכב ,הרוחסה יאלמ לוהינב רגתא )1( – ןה ןהב תוירקיעהש ,תוביס המכמ
     לש תוריכשה הבוגל סחיב עובר רטמ לכ לע תוריכמ תויחוור תקידב )3( ;הרכמנש הרוחס לע םיקפסל םולשת )2(

                    .יאנועמקה םוחתב םידבועה לע עיפשמ דואמש םומינימה רכשב תיילע )4( ;םוקמה
    ומכ 24/7 םיחותפש םיינוריע םירפוס ,תויתנוכש תולוכמב לחה – םיגוס ללשמ םינקחש טעמ אל ימוקמה יאנועמקה קושב
     יתועמשמ חרכה אוה רפוסב הלגע לכ ברקה .דע רשואו ,ןתיב תוניי ,יול ימר לש הלא ומכ םילודג םילוכרמ ,AM/PM

     קנב יתורש( א"בש תרבחמ ועיגהש םינותנ יפ לע .יחוור תויהל ינש דצמ לוז תויהל ןוצרה דחא דצמ .הרבח לכ רובע
     ועציבו ,םילקש דראילימ 4־כ לש עצוממ םוכס תויאנועמקה תותשרב שדוח לכב םיאיצומ םילארשיה ,)םייטמוטוא
     .לקש 164 לע דמע הקסעל עצוממה םוכסהש הארמ םינותנב תוקמעתה .יארשאב תואקסע ןוילימ 24 עצוממב
     ךושמל החילצה אלש ,הגמ תשר לש הסירק קושה הווח ןמזמ אל ,םיהובגה תונוידפה יפקיה תורמלש רוכזל ךירצ

     םיהובג רכש ימולשת ,תוהובג לועפת תויולעמ העבנש ,םיריחמ תניחבמ תיתורחת תלוכי רדעיה לשב רקיעב םינוק
     הליפנ ,תואנועמקה ףנעב םויכ בצמה תא םירקוסשכש ןבומכ .ןתיב תוניי תשרל הריכמל התוא ואיבהש ,תויוריכשו
     תוינמ תא חתנת תיחכונה הריקסה | .קחשמב וראשנש םינקחשל תובוט תושדח תויהל היושע דחא ןקחש לש
     דוע שי ,ליעל ונרכזהש יפכ .קושב םיקזחה ריחמה ינקחש ,ירוטקיו-ו יול ימר ,קושב הקיתוה הרבחה ,לסרפוש
                         ביבא לתב הסרובב תורחסנש תורבחה תא םירקסמ ונחנא םלוא םינקחש                              ?35 א”ת דדמל סנכיהל הינמל רשפאת יוושב הילעה םאה | לסרפוש
     תאשונ םייטסיגולה םיזכרמה תוליעפ ,ךישלא לכימ  ינש רבכ שי הרבחל .םהושב הרבחה לש יטסיגולה  תחיתפמ ליחתמ לסרפוש לש ךוראה רופיס ה
     ,לסרפושב הדובעה יכילהת רופישל האיבמו תואצות  ירבדל .ןיעידומבו ןויצל ןושארב םייטסיגול םיזכרמ  לתב הדוהי ןיב בוחרב ןושארה טקרמרפוסה
                                            .םיפינס 274 הנומ תשרה םויכ ,1958 תנשב ביבא
     )investing.com רתאמ ךותמ חקלנ ףרגה(      הנורחאה הנשב 125 א"ת דדמ לומ לסרפוש תיינמ  תוחוד יפ לע .1980 תנשב הסרובב הקפנוה הרבחה
                                            ומכתסה הרבחה תוסנכה 2017 לש ןושארה ןועברה
                                            תמועל 1.5% לש לודיג ,ח”ש דראילימ 2.9־ב
                                            ,בל וילא םישל יוארש ףסונ ןותנ .םדוקה ןועברה
                                            ילועפתה חוורה תא לידגהל החילצה הרבחהש אוה
                                            ולידגהש םומינימה רכשב הילעה תומיעפ תורמל
                                            ןוילימ 20 טעמכב הרבחה לש רכשה תואצוה תא
                                            דאמ עפשוה ילועפתה חוורה .ןושארה ןועברב לקש
                                            הקפסאה תרשרשב רופישו תודיספמ תויונח תריגסמ
                                            תוחודמ וחקלנ םינותנה( לקש ןוילימ 108־ב םכתסהש
                                                     .)הסרובה רתאב הרבחה
                                            הריכב תיטסילנא ,ךישלא לכימ םע ונרביד
                                            םיכלהמה תא הראית איהו ,הבתכה תבוטל ,סנלסקאב
                                            הירבדל .לסרפוש ל”כנמ ןהכרבא קיציא עצבמ םתוא
                                            .םיכלהמ המכב תדקמתמ ןהכרבא לש היגטרטסאה
                                            זכרמה תיינב טקיורפ םויס אוה ןושארה ךלהמה


              || 2017 ילוי ןויליג 2017 ילוי ןויליג                                    0026
              ||
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25