Page 5 - fuderNewsJul17
P. 5

ב"הרא

                 (JUNE) (YTD)
        Dow Jones     1.62% 20.3%
        Nasdaq 100    -0.94% 24.10%
        S&P 500      0.48% -0.94%
                                                   ב"הרא
        | יתעשה רכשב הילע                                  S&P500
        ףלא 222,0000 הדובעה קושל וטלקנ שדוחה                          0.48%
        הלטבאה רועיש תא דירוהש המ םיקסעומ
        0.4%־ב טעמב הלע עצוממה רכשה .4.4%־ל
        .הדובע תעשל םירלוד 26.25 לש המרל
        הדבועה איה הכומנה הילעל הביסה
        רפסמב לודיג לח םינורחאה םישדוחבש
        וטלקנש ךומנ הדובע רשוכ ילעב םישנאה
        .הדובעה קושל                                                              ftSe MiB


          וקיסקמ
                                                               ליזרב
        IPC-ALL                                                   Sao Paulo
        -2.19% (JUNE) 9.67% (YTD)                                          BoveSPa
                                                               0.30%
        | ב"הראל סריתה אוציב הדירי
        ףקיהש םסרפ ינקירמאה תואלקחה דרשמ
        םכתסה ב"הראל וקיסקממ סריתה אובי
        תמועל 7%־כ לש הדרי ,רלוד דראילימכב
        .דקתשא הליבקמה הפוקתה


          ליזרב
        Sao Paulo Bovespa
        0.30% (JUNE) 29.77% (YTD)
        | הריקח תחת חדומה אישנה
        בתכ שיגה יכ עידוה ליזרבב יללכה עבותה
        ןיגב ,רמט לשימ ,ןהכמה אישנה דגנ םושיא
        150 תלבקב דושח רמט .תותיחש תוריבע
        תרגסמב הלועפ ףותיש תרומת רלוד ףלא
        תרבחב הפשחנש הבחרה תותיחשה תשרפ
        יוניש םשרנ אל םוסרפה תורמל .Petrobras
        .ימוקמה עבטמה רעשב יתוהמ
          הילגנא                                 הילטיא
        FTSE100                                 FTSE MIB
        17.36% (JUNE) 2.76% (YTD)                        -0.71% (JUNE) 14.2% (YTD)
        תמקהל עגונב תיריא ןופצה DUP תגלפמ םע תונבהל העיגה יימ הזרת ,הינטירב תלשממ שאר | הלשממ תמקה  Banca Popolare הסירקמ םילודג םיקנב 2 הצליח הילטיא תלשממ | םיקנבב רבשמ
        .דנלריאב תויתשת רופישל וצקויש דנואפ דראילימ 1־כ אוה הלשממה תבכרה לע ינויצילאוקה ריחמה .היצילאוק  יפסכמ ורוי דראילימ 5 סייגל וחילצה םיקנבהש רחאל עצבתה ץוליחה ,Veneto Banca -ו
        .זוחאכ לש רועישב רלודה לומ דנואפה לש הדיריל שדוחה ומרג ,טיזקרבה םושיי תוכלשהמ ,םייק ןידעש ,ששחה .ורוי דראילימ 12 ךסב תופסונ הנידמ תויוברעו םיסמה םלשמ

      07                                               2017 ילוי ןויליג ||
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10