Page 6 - fuderNewsJul17
P. 6

ןומימ השמ || 2017 ינוי | תונוידפ םיסויג

                                    וסיוג לקש דראילימ


                                     הנשה תליחתמ תויתרוסמל
        3.5־כ הנשה תליחתמ וסייג תוימוקמ תויתיינמ תונרק | ינויב תויתרוסמל סויג לקש דראילימ 2 טעמכ
       םיסויג | לקש ןוילימ 100 לעמ לש סויג םע םיפוג 9 | לקש ןוילימ 645 לש סויג םע רומ | לקש דראילימ

                                           טומיזאו .יא.יב.יא ,תודיפל ןיליל םג םיהובג
                                                                ח
                    | רומ |
                                           .ףנעב תורחתה  םיסויגה בצקב הלק תושלחיה הארמ ינוי שדו
                           תונרקה תא ונייפא קנע תוריצי ,הסרובה ינותנל ךשמהב  תיישעתל לקש דראילימ 1.6־כ לש ףקיהל
           | תודיפל ןילי |         עיגמ הלא תונרקב תוריציה ךס – תורבח ח”גאב תועיקשמה  סויגה תויתרוסמ תונרקב רשאכ ,תונרקה
                           וליאו ,הנשה תליחתמ םוכיסב לקש דראילימ 12.7־כל  ינותנ יפ־לע .לקש דראילימ 2־כ לע דמוע
     | יא.יב.יא |                וטנ תונוידפ ומשרנ יתלשממ ח”גאב תועיקשמה תונרקב  ףקיהה – לקש ןוילימ 164 ודפנ תויפסכ תונרקמ ,תורבחה
                           קיפאה הדפ 2016־ב ריכזהל .וטנ לקש דראילימ 4־כ ךסב  זאש ,2015 ראוני זאמ תויפסכב ןוידפב םשרנש רתויב ךומנה
                           דראילימ 7.8־כ הז קיפא הדפ 2015־ב ,לקש דראילימ 6 לעמ  הדפנ תוקחמ תונרקמ .םילקש ןוילימ 157 לע ןוידפה דמע
                רלושטלא |       ,לקש דראילימ 28־כ ח”גאה תונרק וסייג 2014־ב ,לקש  תוינמ תונרק םיעיקשמה ושכר הנשה תליחתמ .ןוילימ 111
                 | םחש             .הז קיפאל 2013־ב וסייוג לקש דראילימ 29־כו        .לקש דראילימ 10־כב תוימוקמ
         | םיליא |              תונרק שוכרל ךישממ רוביצה ,לסה תודועת קושמ הנושב  ונייפא 6%-5%־כ לש םירעש תודירי ,הסרובה ינותנ יפל
                           .רתוי ןותמ בצקב ,ביבא־לתב תוינמב תועיקשמה תונמאנ  עקר לע רתיה ןיב ,ינויב םיליבומה תוינמה ידדמ תיברמ תא
                           לש םיסויג ומשר ביבא־לתב תוינמב תועיקשמה תונרקה  תודיריו הנשה היינשה םעפב זוחא עברב דפה תיביר תאלעה
                           לקש דראילימ 3.4־כ לש וטנ סויג םיגיצמו ,לקש ןוילימ 164     .ק”דסאנב תולודגה תוינמב םירעש
                           לעמ תוימוקמ תוינמ תונרק וסייג 2016־ב .הנשה תליחתמ  רשאכ ,1.0%־ב הלעש 35-א”ת דדמ היה שדוחה ןפוד אצוי
                           1.5־כ תויתיינמה תונרקה וסייג 2015־ב ,לקש דראילימ 3.6  עבט – תולודגה המראפה תוינמ תא הנייפא תברועמ המגמ
                           ,לקש ןוילימ 300־כ קיפאה הדפ 2014־ב ,לקש דראילימ  הדרי ןליימ וליאו ,המאתהב 7%־כבו 15%־כב ולעש וגירפו
                                .לקש דראילימ 3־כ הז קיפאב סייוג 2013־בו .הנשה תליחתמ 2.5%־כב ךומנ ןיידע דדמה .5%־כב שדוחה
     םיסייגמו ,םיסויגה תפונתב םיכישממ רומ     ןוילימ 197 לע דמוע תונוידפה ףקיה תויפסכה תונרקב  טעמכ שדוחה רתונ 5-םיקנב א”ת דדמ ,םירוטקס תניחבמ
     סויגה לכ טעמכ ,םילקש ןוילימ 645 שדוחה    2.4 תויפסכהמ ודפנ ,הנשה תליחתמ .)הסרובה ינותנ( לקש  ידדמ .םיקנבה תוינמב תברועמ המגמ בקע ,יוניש אלל
     םיגיצמ רומו ,תויתרוסמ תונרקמ עיגמ רומב    ,קלש דראילימ 8.5־כ קיפאה הדפ 2016־ב .לקש דראילימ  וטלב עדימ תויגולונכטו תרושקת-א”תו זגו טפנ-א”ת
    דראילימ 3.8־כ לש הנשה תליחתמ סויג       תויפסכה ודפ 2014־ב ,לקש דראילימ 26.7־כ ודפנ 2015־ב  טפנ־א”ת דדמ רשאכ ,שדוחה 7%־כ לש הדיריב הלילשל
     יתב ןיבמ רתויב הובגה ףקיהה - לקש       .לקש דראילימ 18.8 קיפאה סייג 2013־בו לקש דראילימ 7.4  תרושקת־א”ת דדמו ,הנשה תליחתב היה הב המרל ורזח זגו
    .הנשה תליחתמ תועקשהה                                    תורבגתה בקע 12%־כ לש הדירי םילשה עדימ תויגולונכטו
                             10 'מעב ךשמה
        :5־ה םוקמב        :4־ה םוקמב        :3־ה םוקמב       :2־ה םוקמב        :1־ה םוקמב
         דלישטור.ד.א          טומיזא         יא.יב.יא       תודיפל ןילי           רומ

         ישימחה םוקמה תא    םיסויגב יעיברה םוקמב   םיסויגב ישילשה םוקמב  יללכה סויגב ינשה םוקמה תא  םיספות סויגב ןושארה םוקמב
         םיספות םיסייגמב   ולוהינב ,טומיזא םיאצמנ  ולוהינב ,.יא.יב.יא םיאצמנ  םלוהינב ,תודיפל ןילי םיספות  םע ,יול ילא לש ולוהינב רומ
       לש ולוהינב ,דלישטור.ד.א  סויג םע ,וקניפ דורמינ לש  לש סויג םע ,בד ןב ירוא לש  ,רדלא ףסאו ןרק ירוא לש  .םילקש ןוילימ 645 לש סויג
       דלישטור .הטסירוי בירי  ,לקש ןוילימ 330 לש האנ  ןוילימ 424 ,לקש ןוילימ 344  ןוילימ 345 לש וטנ סויג םע  .תויתרוסמל סיוג םוכסה רקיע
      לכה ,לקש ןוילימ 232 וסייג  טומיזא .תוקחמב סויגה לכ  ןוילימ 13 ,תויתרוסמב סיוג  ןיליב סיוגמ ףסכה לכ .םילקש  רומ וסייג הנשה תליחתמ
      דלישטור .תויתרוסמ תונרקב   דראילימ ףר תא םיצוח  ןוילימ 67 ,תויפסכהמ ודפנ  תליחתמ .תויתרוסמל תודיפל  םהו ,לקש דראילימ 3.9־כ
      1.2־כ הנשה תליחתמ וסייג .להונמ סכנ ףקיהב םילקשה  תליחתמ .תוקחמהמ ודפנ  3.5־כ תודיפל ןילי וסייג הנשה  תליחתמ םילודגה םיסייגמה
      םילהנמ םהו ,לקש דראילימ               725 .יא.יב.יא וסייג הנשה  תודיפל ןילי .םילקש דראילימ  16־כ םילהנמ רומ .הנשה
        .לקש דראילימ 3.3־כ              םילהנמ .יא.יב.יא .לקש ןוילימ  25.7־כ לש ףקיה םילהנמ  רומ הנורחאל .לקש דראילימ
                               .לקש דראילימ 10 לעמ תצק      .לקש דראילימ      .הסרובב וקפנוה ינוי שדוחב םילודגה םיסייגמה תועקשה יתב
           הטסירוי בירי       וקניפ דורמנ        בד ןב ירוא     רדלא ףסאו ןרק ירוא        יול ילא
          :תויתרוסמ תונרק     :תויתרוסמ תונרק     :תויתרוסמ תונרק     :תויתרוסמ תונרק     :תויתרוסמ תונרק
          'ש ןוילימ 232      'ש ןוילימ 330      'ש ןוילימ 424      'ש ןוילימ 354      'ש ןוילימ 644
          - :תויפסכ תונרק     - :תויפסכ תונרק 'ש ןוילימ -13 :תויפסכ תונרק   - :תויפסכ תונרק  'ש ןוילימ 1 :תויפסכ תונרק
          - :תוקחמ תונרק     - :תוקחמ תונרק  'ש ןוילימ -67 :תוקחמ תונרק    - :תוקחמ תונרק     - :תוקחמ תונרק
        'ש ןוילימ 232 :כ"הס   'ש ןוילימ 330 :כ"הס   'ש ןוילימ 344 :כ"הס   'ש ןוילימ 354 :כ"הס   'ש ןוילימ 645 :כ"הס


              || 2017 ילוי ןויליג                                             08
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11