Page 8 - fuderNewsJul17
P. 8

הבתכ ךשמה ||       הלבטה שארב שד בטימ | םיסכנ ףקיה                     | תונוידפ   9 לש ןוידפ שדוחה וגיצה ,ל”וח תוינמב תועיקשמה תונרק
     28.3־כ םע שד בטימ םיאצמנ םיסכנה ףקיה תלבט תושארב    ןושארה םוקמב םחש רלושטלא      .לקש ןוילימ 85 קיפאהמ הדפנ הנשה תליחתמ .לקש ןוילימ
     26.8־כ םע ןוה יקוש לדגמ ינשה םוקמב .לקש דראילימ  הדופש ,םחש רלושטלא אצמנ םידופה ןיבמ ןושארה םוקמב  סיוג 2015־ב ,לקש דראילימ 2.2 לעמ קיפאה הדפ 2016־ב
                    .לקש דראילימ  רלושטלא .תויתרוסמב ןוידפה לכ לקש ןוילימ 601 שדוחה  8.3 קיפאה סייג 2014־ב ,לקש דראילימ 1.4־כ הז קיפאל
     הובגה םיסכנה ףקיה תא להנמש ףוגה םה תודיפל ןילי  םידופה םהו ,הנשה תליחתמ דראילימ 3־כ םידופ םחש  48 לש חינז םוכס קיפאהמ הדפנ 2013־בו ,לקש דראילימ
     ,ינשה םוקמב .לקש דראילימ 25.7 םע ,תויתרוסמב רתויב  םידופה םג םה םחש רלושטלא .הנשה תליחתמ םילודגה          .לקש ןוילימ
     שד בטימ ישילשה םוקמב .לקש דראילימ 20.27 םע תוגספ      .הנשה תליחתמ תויתרוסמב םילודגה  ומייס )גניטסוהב תועקשהה יפוג ללוכ( תועקשה יתב 23
     םע םחש רלושטלא יעיבר םוקמ .לקש דראילימ 20.26־כ םע  לכה ,לקש ןוילימ 256 הדפש םיליא אצמנ ינשה םוקמב  םיסויג םע תועקשה יתב 9 ,םיסויג םע רבוטקוא שדוח תא
                 .לקש דראילימ 18.6־כ  658 לש יבויח יללכ סויג ןידע םיגיצמ םיליא .תויתרוסמב  ףר תא הצחש דיחיה רומ ,םילקש ןוילימ האמ לעמ לש ףקיהב
     בכרומ לקש דראילימ 20 לעמ םילהנמה םיפוגה ןודעומ          .הנשה תליחתמ לקש ןוילימ  ,םתמועל .לקש ןוילימ 645 םע סויגב םילקשה דראילימ יצח
     126־כ לש ךס ,ינוי ףוסל ןוכנ ,דחיב םילהנמש ,םיפוג 5־מ  ןוילימ 206 לש ןוידפ םע סנלסקא םיאצמנ ישילשה םוקמב  יתב 4 ,תונוידפ םע שדוחה תא ומייס תועקשה יתב 13
     יסכנ ףקיה לקש דראילימ 227־כ ךותמ ,לקש דראילימ  סנלסקא .תויתרוסמהמ הדפנ לקש ןוילימ 70 קר םלוא ,לקש .םילקש ןוילימ האמ לעמ לש ףקיהב תונוידפ םע תועקשה
                      .תונרקה  1.5 ,הנשה תליחתמ לקש דראילימ 2.4־כ לש ןוידפ םיגיצמ
                           םיסכנה ףקיה .הנשה תליחתמ תויתרוסמב ןוידפ דראילימ  ףס לע ןושארה םוקמב רומ | םיסויג
        | גניטסוהה יפוגב תונוידפ/םיסויג           .םילקש דראילימ 12־ל קשונ סנלסקאב      להונמ סכנב לקש דראילימ 16
              ןושארה םוקמב טומיזא    ןוילימ 125 לש ןוידפ םע תוגספ םיאצמנ יעיברה םוקמב  645 שדוחה םיסייגמו ,םיסויגה תפונתב םיכישממ רומ
     טומיזא אוה רתויב לודגה סייגמה ,גניטסוהה יפוג ןיבמ  תליחתמ םידופ תוגספ .תויתרוסמהמ ודפנ ןוילימ 36 ,לקש  תונרקמ עיגמ רומב סויגה לכ טעמכ ,םילקש ןוילימ
     דראילימ ףר תא וצח טומיזא .שדוחה לקש ןוילימ 330 סייגש         .לקש וילימ 872 הנשה  3.8־כ לש הנשה תליחתמ סויג םיגיצמ רומו ,תויתרוסמ
     ינשה םוקמב .לקש דראילימ 1.25 םויכ םילהנמ םהו לקש  רומאכ םה רתויב םילודגה םידופה הנשה תליחתמ  תועקשהה יתב ןיבמ רתויב הובגה ףקיהה – לקש דראילימ
     ןוילימ 311( לקש ןוילימ 81 םע סזומ ינב לש ןווכ םיאצמנ  ינשה םוקמב .לקש דראילימ 3־כ לש ןוידפ ,םחש רלושטלא  הקפנה רומ ומילשה ןויליגה תריגס םע .הנשה תליחתמ
     58 לש סויג םע ןתלת ישילש םוקמב ,)הנשה תליחתמ לקש  ישילשה םוקמב .לקש דראילימ 2.4־כ לש ןוידפ םע סנלסקא .םילקש ןוילימ 240 לש יווש יפל הסרובב
     29 לש סויג םע קדנב יפלא יעיברה םוקמב ,לקש ןוילימ  1.2־כ לש ןוידפ םע ,איפ לארה םיאצמנ הנשה תליחתמ  תודיפל ןילי .תודיפל ןילי םיאצמנ ,םיסייגמב ינשה םוקמב
                     .לקש ןוילימ                .לקש דראילימ  וסייג הנשה תליחתמ .ינויב םילקש ןוילימ 354 וסייג
     יפוג ןיבמ ודפש םידיחיה םיפוגה םה ליהמתו הבהל  םה רתויב םילודגה םידופה ,הנשה תליחתמ תויתרוסמב  אוה תועקשהה תיב .לקש דראילימ 3.5־כ תודיפל ןיליב
          || .דחא לכ לקש ןוילימ ודפ םהו ,גניטסוהה  סנלסקא ינשה םוקמב ,)לקש דראילימ 3־כ( םחש רלושטלא  עיגמ תודיפל ןיליב סויגה לכ .הנשה תליחתמ ינשה סייגמה
                           1.2 םע תומולא ישילשה םוקמב ,לקש דראילימ 1.5 םע  הנשה תליחתמ ינשה םוקמב םיסייגמה רמולכ ,תויתרוסמהמ
      עדימ לע םיססבתמ הבתכב םיעיפומה םינותנה לכ ) (  ןוילימ 830 לש ןוידפ םע יעיבר םוקמ תוגספ ,לקש דראילימ          .תויתרוסמב
                        *
      לע תוירחא   ־ל ןיא ,תועקשהה יתבמ רבעוהש  ןוידפ לקש ןוילימ 826 םע ישימחה םוקמב איפ לארהו ,לקש  לקש ןוילימ 344 םע ,.יא.יב.יא םיאצמנ ישילשה םוקמב
                      .םינותנה            .הנשה תליחתמ תויתרוסמב  .יא.יב.יא וסייג הנשה תליחתמ .תויתרוסמב סיוג 424 ,סויג
                                                                .לקש דראילימ 725
                                                  330 לש דבוכמ סויג םע טומיזא םיאצמנ יעיברה םוקמב
                                                   .לקש דראילימ 1.25כ םילהנמ טומיזא .סויג לקש ןוילימ
                          2017 ינוי שדוח | גניטסוהה יפוג תונוידפ םיסויג   םה לכה ךסב רתויב םילודגה םיסייגמה הנשה תליחתמ
                                                  ןילי ינש םוקמ ,לקש דראילימ 3.9־כ לש סויג םע רומ רומאכ
                                                  טסילנא ישילש םוקמב ,לקש דראילימ 3.5־כ םע ,תודיפל
                      ללוכ םיסכנ ףקיה                     סויג םע דלישטור יעיבר םוקמ ,לקש דראילימ 2.3־כ םע
             וטנ תונוידפ/םיסויג
       להנמ             )ח''ש 'לימב(     גניטסוהב תונמאנ תונרק ףוג            .לקש דראילימ 1.2 לש הנשה תליחתמ
       הרבחה                                         יפל םה םילודגה םיסייגמה ,תויתרוסמב הנשה תליחתמ
             תליחתמ   ינוי   30.06.17                       ,)דראילימ 3.5( תודיפל ןילי ,)דראילימ 3.9( רומ – רדסה
             הנשה
                                                  םע יעיבר םוקמ ןוה יקוש לדגמ ,)דראילימ 2.6( טסילנא
      וקניפ דורמינ  *    330     1250               טומיזא  1    ,הנשה תליחתמ תויתרוסמב לקש דראילימ 1.5־כ לש סויג
                                                     .)דראילימ 1.2( דלישטור ישימחה םוקמב םהירחאלו
       ןורהא ביני  316    0.3    931                 ןשוא  2

      בילנרטש ןרומ  *     15     715                המגינא  3                   | טומיזא |
       רוחצ ילא   272    17     680                רטמורב  4            | ןווכ |

       סזומ ינב   311    81     550                 ןווכ  5
                                                   | ןתלת |
        *      *     58     525                 ןתלת  6

       יפלא יבוק   193    29     311               קדנב יפלא  7
      חילצ זעוב   *     16     283               אפלא פוט  8

      ריאמ המלש   73    8     133               םא.יב.יד  9
        *      *     0.4    111                וגנטיפ 10

      ץיבורוה קרב  *     -1     79                הבהל  11
       לגנא יש   *     1      47               דנואפורפ  12       אוה רתויב לודגה סייגמה ,גניטסוהה יפוג ןיבמ
                                                     טומיזא .שדוחה לקש ןוילימ 330 סייגש טומיזא
        *      *     -1     37                ליהמת  13     1.25 םויכ םילהנמ םהו לקש דראילימ ףר תא וצח
                                                    ינב לש ןווכ םיאצמנ ינשה םוקמב .לקש דראילימ
      תשק דרא ןליא  12    1      12                הריצי  14     תליחתמ לקש ןוילימ 311( לקש ןוילימ 81 םע סזומ
       שטק ידוד   50    6      50                 עלס  15     ןוילימ 58 לש סויג םע ןתלת ישילש םוקמב ,)הנשה
                                                    29 לש סויג םע קדנב יפלא יעיברה םוקמב ,לקש
                                                                  .לקש ןוילימ
             528    390    4,822                   םוכיס                                                                    10
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13