Page 9 - fuderNewsJul17
P. 9

ןומימ השמ || תונמאנ תונרק


                  ?תונרקב תוינידמה ייונישל ףוסה הז םאה      תא לבקל םהל יאדכש תונרקה ילהנמ וניבה ,ךדיאמ | הלש ביתכתה יפל רשייתהל םיפוגה לכ תא ץלאלו ,הדבוע עובקל ךרע תוריינ תושרה הלכי ,דחמ
                             רוטלוגרלו קושל תורגב תוא הז | םיללכה תא הביתכמ תושרהש ינפל ירטנולוו ןפואב תולבגהה                 .ךרע תוריינ           ;)הקחמ ןרקל  ףסוותמ ובש תועקשה תוינידמ יוניש  ועיגהש רדסה לע םסרפתה הנורחא ל
      יכ התלעה ,   ־ב ונלש הקידב  :ןרקה לש םיאבה םינייפאמב יוניש   רשא הנממ ערגנ וא האירק ןמיס ןרקל  ילהנמו ךרע תוריינל תושרה וילא
      ושענ םש ייונישו תוינידמ ייוניש טעמ אל  ןרקה תודיחי תובוקנ וב עבטמה ,סמ דמעמ  גורידב וניאש ח”גאל הפישחה תא הנשמ  ריבעהש בתכמב טרופשו ,תונרקה
      דוע רמולכ ,הנשה ילוי דע( הנשה תליחתמ .ןוידפל תונתינ ןרקה תודיחי םהב םידעומהו  ןרקל ןתינ האירקה ןמיס ריכזהל( העקשה  ייונישל עגונב תונרקה דוגא ר”וי ,ילבב ילא
      םיגוזיממ ועבנ םייונישה תיברמ .)היוטנ דיה  ובש םוקמש םכסוהש איה תפסונ הדוקנ  וא ךומנ גורידב ח”גאב התעקשה ףקיהש .תונרקב תוינידמ
      הרונמ תונרק רקיעב( תונרק לש דוחיאו  הרהבהה םהשלכ םיפיעס לש הרהבה שרדית            תושרה .הרודצורפה לע רבדנ תישאר
      תדבוכמ הנמ דוע ,)םחש רלושטלא תונרקל  תדבוע םצעו ,תושרה םע המכסהב עבצתת  ירשפאה הפישחה ףקיהמ הובג גרודמ וניאש  ,תונמאנה תונרקל התנפ ךרע תוריינל
      רפסמב 70 טעמכ ,תוינידמ םייוניש לש  ענמי אל תושרה יפלכ בתכמה לש ומויק     ;)תוינמל  ויפל ,המכסהב ירטנולוו רדסה םייקל עיצהו
      תיצחממ רתוי תצק .הנשה תליחתמ ושענ  םירקמ תושרל גיצהלו תונפל תורשפאה תא  רשא תיפסכ ןרקב יתוהמ יוניש לכ   תולבגה םמצע לע ולבקי תונרקה ילהנמ
      תמרופר תובקעב ושענ הלאה םייונישהמ  הנעמ ןתמ תודוא תושרה םע ןודלו םיינטרפ  ;תיפסכ ןרק הניאש ןרקל התוא ךפוה  ןיד רחאל .תוינידמ ייונישל עגונה לכב
      לשב םג םקלו ,הסרובה הגיהנהש םידדמה  גרחוה ינטרפ הרקמ וב םוקמו הלא םירקמל  הניאש ןרק ךפוהה תוינידמ יוניש   ילהנמ וחלש 2016 רבוטקואב 31־ב ,םירבדו
      םע רושקה לכב תושרה התפכש םייוניש  עידות ליעל רומאכ םירקמה תמישרמ ;ךפיהלו תפנוממ ןרקל תפנוממ  בתכמ תונרקה דוגיא תועצמאב ,תונרקה
           .תונרקב ןאידוטסק תושירד         .ךכ תודוא תושרה  תמזויב הקחמ ןרקב בקעמה סכנ יוניש  רשוא בתכמה חסונ .ךרע תוריינל תושרל
      םקלח ,תוינידמ ייוניש 18 ורתונ ,ןידע  תעדוה תא וירבחל ריהבה דוגיאה      ;ןרקה להנמ  .םינושה תונרקה ילהנמ לש םינוירוטקרידב
          .םייתוהמ םקלחו רתוי םייתוהמ  ןיינעל דוגיאה םעטמ תוסחייתה יכ תושרה  ,וזכ הניאש ןרקל הקחמ ןרק תכיפה   10־ב ףקותל ךמסמה סנכנ ,רושיאה רחאל
      ושענ תונרקה תא ונאבה תפרוצמה הלבטב  תינטרפ תובייחתהכ םהומכ רושיאו הז  העציבש יונישה תא רכוזש ימל( ךפיהלו  יואר ירטנולווה ןיינעה .2016 רבמצדב
       || .)תונרקה תומש תא קר( םייוניש ןהב  תושר יפלכ דוגיאה ירבחמ דחא לכ םעטמ  הליגר ןרקמ 95-5 ןרקב םיחטבמ הרונמ  ינפל עצבתהל היה לוכי אל הז יכ ,ןויצל
                                                        םיעגונה לכ לש תורגב שי םויה .םינש המכ
                                   הנשה תליחתמ תונרקב תוינידמ ייוניש     הניבמש ,ךרע תוריינל תושרה לש .רבדב
                                                        ;תומכסהל עיגהל ףידע ,החוכ תורמלש
              ןרקה םש               ןרקה םש              ךיראת    םירדסה שיש םיניבמש תונרקה ילהנמ לשו
             יונישה ינפל            יונישה ירחא       ןרקה סמ   יונישה    אלא ,תושרהמ דחפ ךותמ אל לבקל יאדכש
                                                        תא ריבגיו ,קושה תא רפשי הזש הנבה ךותמ
               ל”וח תוינמו ח”גא )2D( לדגמ   ל”וח תועקשה קית )2D( לדגמ 5102215 05/01/2017      .הזה קיפאב רוביצה לש ןומאה
                 15% קית )2D( ןוליספא       15% קית )2c( ןוליספא 5112727 26/02/2017
                $ בוקנ רצק רלוד )1D( בטימ  $ בוקנ סולפ ל”וח ח”גא )2D( בטימ 5115795 14/03/2017
                 10% + ח”גא )1A( ןולייא    סולפ תוליזנ ביכרמ )0A( ןולייא 5115464 19/03/2017  םילולכ תוינידמ ייוניש הזיא
                                                          תונרקה ילהנמ דוגא בתכמב
          טרוש/גנול קית – ל”וח תוינמו ח”גא )2D( לדגמ ל”וח תועקשה קית )2D( לדגמ 5102215  27/03/2017  תונרק ילהנמ דוגיא ,בתכמה יפל
                $ בוקנ רצק רלוד )1D( בטימ  $ בוקנ סולפ ל”וח ח”גא )2D( בטימ 5115795 28/03/2017  ירבח לכ רושיא לביק תונמאנב תועקשהל
                                                        היפל ,תושרה תעצה תא לבקל ,דוגיאה
                   תידילוס )0B( בטימ     תוגרודמו הנידמ )0B( בטימ 5123955 29/03/2017  תועקשה תוינידמב םייוניש ועצובי אל
               םכח ןונגנמ רתי דנוב לת תוגספ    ןזואמ ח”גא )0A( תוגספ 5112529 03/04/2017  תונרק לש םירחא םינייפאמב םייונישו
                                                        תא תונשל ידכ םהב שיש ןרק להנמ לוהינב
               תורבח אלל יתלשממ )0A( לארה   תוינמ אלל יתלשממ )0A( לארה 5111802  04/04/2017
                                                        יונישה אושנ תונרקה לש ןהינייפאמו ןתוהמ
            ח”טמ רדוגמ – ב”הרא 5/95 י)1B( תוגספ      םיקפוא )1c( תוגספ 5108121  05/04/2017  תא ינוציק ןפואב םינשמ רשא ,גירח ןפואב
             םיחתופמ םיקווש תוינמ )4D( תוגספ   סולפ USA תוינמ )4D( תוגספ 5100151 12/04/2017  ויהש יפכ ןרקה ינייפאמ וא ןוכיסה תמר
                                                        לש הינפ תא םינשמה וא/ו יונישה םרט
             תפנוממ םינש 0-2 ח”גא )0A( לדגמ   תפנוממ - ימניד קית )1B( לדגמ 5120605 04/05/2017  השדח ןרק ,השעמל הכלה ,םימיקמו ןרקה
                 )1A( סולפ ח”גא אמגיס      תועקשה קית )2B( אמגיס 5115514  07/05/2017     .תמייקה ןרקהמ תילכתב הנושה
                תילבולג ח”גא )1D( תומולא     תילבולג ח”גא )2D( תומולא 5121447 09/05/2017
                2018 דע ח”גא )00( סנלסקא    2021 דע ח”גא )00( סנלסקא 5121231 11/05/2017
                                                         בתכמב תוללכנש תויובייחתהה
       ח”טמ תרדוגמ - ל”וחב לארשי תלשממ ח”גא )0A( לדגמ  יביטקא ח”גא קית )1A( לדגמ 5122379 18/05/2017
                                                        תועקשהה תוינידמב יונישמ ענמיהל
              תורבח חגא )!()0A( םוניטלפ לדגמ תוקפנה תדקוממ )!()0A( םוניטלפ לדגמ 5104427 23/05/2017  ןרקה לש הפישחה ליפורפ תא הנשמש
                                                        הפישח תגרדמ רתויב ח”טמל וא תוינמל
               תבייח ל”וח ן”לדנ )4D( תוגספ Deep Value תוינמ )4D( תוגספ 5111406  20/06/2017
                                                               ;)םינוויכה ינשל( תחא
      11                                               2017 ילוי ןויליג ||
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14