Page 1 - Funder oct17
P. 1

www.funder.co.il













    תועקשה ילהנמו םיצעויל ןיזגמ || 2017 רבוטקוא ,86 'סמ ןויליג || לארשי לש היסנפהו חוטיבה ,תועקשהה לוהינ ןיזגמ


                                                                   ביבא לת  6713812 א"ת בירעמ תיב 51156 ד.ת 53 ןיגב םחנמ ,מ"עב רדנאפ :תורזחהל ןעמ
                                                                  P.P םלוש
                                                                   2516


      |ןויאר |

    תוריחבב דדומתמה ,רירפצ ירוא
     ,חוטיבה ינכוס תכשל תואישנל
    רחביו הדימב האבה הנוהכב יופצה לע

      | ןויאר |

    ןהכ יעור ,בהל אישנ
    תא םישל ךרוצה לע
    זכרמב םינטקה םיקסעה


     | שארב שאר |

     |80-20 תונרק
    םיליא לומ יא.יב.יא



      |        |

    איבמ ןקירוהה םאה
    רוטקסב תונמדזה ותיא
    תוגונעתה טיש


























                    תויצפואה תא םילידגמ



                        ,קדנב הנוי םע ףתושמ ןויארב ,סל-יפלא יבוק

                        תועקשהה תיב לש םיפתושמ םילעבו םיל"כנמ
                         םיידיתע םינוויכו םירוטקס לע | קדנב יפלא
                               תועקשהה תיבבו ,קושב

                                     | ןויאר |
   1   2   3   4   5   6