Page 10 - Funder oct17
P. 10

גייסא ודיע || םייסנניפ םיקווש


     הזכ תועקשה קית לש ןוכנה הנבמה המ ןיבהל ידכב ,םלועה יסכנ לש ללוכ תועקשה קית ונב ,וקנומב תילבולג העקשה תיגטרטסאל רקחמה ןוכמב
                                                             תוקתרמ תואצותה |          בכרהה והמ | תונעל םיסנמ סדמיכראו רקחמה םלוע

                                             תועקשה קיתל םלשומה     ביכרמה והמ .2014 תנשב רלוד ןוילירט 517  רקיעב ,ימלועה תועקשהה קיתב תויטנבלרה  לע םיססובמה ,העקשה תוינידמל םיחנמ  תטלוש םיסכנ קיתב ןוויגב תובישח ה
     בוחה תורגא ?תוירוגטקה ןיבמ רתויב לודגה  יזניקמ רקחמה ןוכמ .תוינמ לומ ח”גא לש  תועקשהה ילהנמ לש תוינושאר תופדעה  .םינש 50 הזמ טלחומ ןפואב טעמכ
     ןוילירט 194 ידכל ועיגהש תורחא תואוולהו  תא סרופ אוה הבש תימלוע הריקס םסרפמ  תואושתהו םינוכיסה יבגל םהיתויפיצו  םאיליוו גיצה ,1964 תנשב רבכ
     וגיצהש תודיחיה תוירוגטקה ולאו רלוד  יזניקמ לש רקחמה .תימלועה םיסכנה תפמ  ןרק רמולכ( םינושה םיסכנה יגוסל םירושקה  ח”גאמ בכרומה קיתה ןויער תא פראש
     ח”גאה םוחת .תונורחאה םינשב הפיצר החימצ  תוינמו ח”גא ,תויתרוסמ תועקשה קר ללוכ  תילמיסקמ הפישח לכ ליכת ,תנכוסמ תבשחנה  תדוקנ בצימו תילמיטפוא הרוצב תוינממו
     תניחבמ רתויב ההובגה החימצה תא גיצה .תויביטנרטלא תועקשה ללוכ אלו  םירחא םיידסומ םיעיקשמ .)ךפיהלו םיסכנ לש  םיאתהל שי הבש ךרדה לע תירוטסיה החיתפ
     םייטרפ םיקסע .תונורחאה םינשב םיזוחא  לש ח”ודה יפ לע ,תונידמ 182 לש הריקסמ  ילהנמו םיתימע תצובק םע תואוושה םיעצבמ  בשחנ םויה דע פראש .תועקשה קית חוקלל
     ןוילירט 100 לש יוושל ועיגה 2015 תנשב  תוילבולגה תוינמהו ח”גאה קוש יווש ,יזניקמ  תועקשהה יקית תא םידדומ וא ,םימוד םיסכנ  תועקשהה קית תרות לש קיתעה באל
     ןוילירט 95 לע דמע ירוביצה בוחה דועב ,רלוד  רקיע .2012־ב רלוד ןוילירט 225־כל עיגה  ךא .שארמ םירדגומ האושת ידדמ דגנכ םהלש  .תינרדומה
     ,ףוסבל .תיסחי תוביצי לש םינש שמח רחאל  קושב ירואטמה דנואבירהמ עבנ לודיגה  ןיא“ לש תולועפכ בשחיהל תולוכי ולא לכ  םיכילהתה עקרב ,פראש רחאל רוד
     תנשב םינמזה לכ לש אישל ולע ןוהה תוקזחא  ןייצא ,רגסומ רמאמב ,יכ םא .ימלועה תוינמה  תועקשה קית ןיאש ךכמ תועבונ רשא ”הרירב  ,תוימואלה תולכלכב ושחרתהש םיילבולגה
     שולש ינפ לע ביצי לקשמ לע ורמשו 2015  החימצה ,הנש התוא זאמ ופלחש םינשבש  תא ולומ דודמל םילוכי םיעיקשמ רשא בכרומ  העקשההו םיל רבעמ םיקוושל השיגה הלדג
              .תונורחאה םינשה  הארמ דוע .רכינ ןפואב התחפ םיסכנה יוושב .םהלש תיתילכת ברה העקשהה תייגטרטסא  ,תירשפא הכפה רתוי םינווגמו םינוש םיסכנב
                      תונורחאה םינשב תועקשהה ברימ יכ ח”ודה                תובישחה לע ,ךכ ךותב .רתוי השיגנו הלק
        שמתשהל הנוכנה ךרדה יהמ   קוחרה חרזמה לש םיררועמה םיקוושב ושענ  תא זיזאו ןעשמ תדוקנ יל ונת  תוטיש ופסונ םיסכנ קיתב תבכרומ העקשהב
              ?ולא םינותנב          .)60%( ןיסב דחוימבו    )סדמיכרא( ומוקממ םלועה  ומכ ,םיסכנ בכרה לש היצזימיטפואל תורחא
     התעמ .תוינמה תשיכר םוחת םע ליחתנ  םיימלועה םיקוושה יופימ םוחתב ףסונ דעצ  הקיתעה ןוויב הרמאנ סדמיכרא לש הרימאה  יפכ ,םירוטקפב העקשהב תודקמתהה ,לשמל
     ליהמתל םייק ליהמת ןיב תוושהל ןתינ לקנב  ידי לע םלשוה דעצה .הנורחאה הנשב םשרנ  לבא .בחרמב םילקשמ לש תועונתל רשקב  .ינוי שדוחל  ןויליגב התוא ונחבש
     להנמ לכ לש ןוכיסה תמר המ ןיבהלו ימלועה  לש םיווש תא ךירעהל וחילצהש םירקוח  תועקשהה םלועב םג הנוכנ תויהל הלוכי איה  ,ילארשיה קושה לע תולכתסהב ,ןיידעו
     ,םייטרפ תועקשה ילהנמ שיש ימל .תועקשה  םיקסעו ן”לדנ ומכ םייביטנרטלא םיסכנ  תועקשה קית לע בושחל חילצנ םא .יחכונה  םוחתב רתויב תיראלופופה הטישה יכ הארנ
     רתוי ףא תויהל תכפוה וז הקיטסיטטס     .תללוכ האוושמל םסינכהלו  ויפ לעש יזכרמה ריצה תא הווהמש בכרומ  .עובק טמרופב העקשה איה ימוקמה תונרקה
     תועקשהה קית לש האוושהה ידי לע תישומיש  ןאכ תועקשההמ קלחש תורמל יכ ריכזנ  בכרומה תועקשהה קית תא תוושהל ןתינ היהי  2017 ילויל ןוכנ ,תובכרומה תונרקה רפסמ
     תא בצמלו ימלועה תועקשהה קיתל להונמה  ,ןיטולחל תויביטנרטלא תועקשהכ תוארנ  לכונו יטולוסבא סחי דדמ אוצמל ונחלצה –  תונרק רפסמ( תונמאנ תונרק 272־כל עיגמ
     תונרמש לש הלקסה לע ולש תועקשהה להנמ  סמות ,הלכלכב לבונ סרפ הכוז לש הרדגהה  םינוכיס לוהינ לש תולאש לע תונעל ליחתהל  תתב רתויב הובגה אוהו 165 וניה 90/10־ה
           .ידמ הובג ןוכיס דעו הרתי  .”רשוע לש ןוסחא“ אוה ןוהש תסרוג ,יטקיפ  ,תילבולגה העקשהה ידיסח .האושת ישופיחו  ןוה תולהנמ הלאה תונרקה .)תוירוגטקה
                      םישנא ידי לע םיקזחומהו םיסכנה ךס רמולכ  האצותכ .םלועב םיסכנה לכ תא שוכרל םילוכי  םג .םילקש ידראילימ תורשעב דמאנש
            ?לארשיב בצמה המ   רוחסל ןתינש תולשממו םידיגאת ,םייטרפ  רצויש םיסכנ קיתל ךופהת העקשהה ,ךכמ  רשאכ החלצהל הכוז והז םוחת הפוריאב
     לארשי לש רוביצה יסכנ קית יפ לע  שומיש םהב השענ םא רשק אלל קושב םהב  ןיבל םינכוסמ םיסכנ ןיב תטלחומ היצרופורפ  .וז הטישב תולהונמ תונרק 14,000־מ רתוי
     אצמנ ןוהה בור ,לארשי קנב ידי לע םסרפתמה  תורדגהו יטקיפ לש ותעיבק תובקעב .ואל וא  ,ףסונב .תועקשהה קיתב םהלש קושה יווש  רקחמ לש םינש הברה ךכ לכ ירחא ,תאז םע
     ,דומצ אל ח“גאב םיאצמנ 36%־כ .בוח תורגאב  iNseec Research center־ה ןוגרא ,תורחא  ולכוי ובש סחיה דדמ תא גיצי הז ימלוע דדמ  הרתונ םוחתב תיזכרמה הלאשה ןיידע ,חותיפו
     עקשומ דבלב 23%־כ .דומצ אלה ח“גאב 29%  ללכ וקנומ לש תילבולגה הטיסרבינואהמ .תויגטרטסא ןוחבל ידכב שומיש תושעל  תעדל ןתינ דציכ :תיטלחה הבושת אלל
     האבה םעפב ,ןכבו .)ץראהו ץוח( תוינמב  תואצותהו – םלועה לש ללוכ תועקשה קית  דואמ השק ,היהיש לככ יביטקרטא ,ןויערה  םיאתמו דבועש ןוכנ קית אוה םיסכנה קיתש
     וא ןכוסמ אוה םאה ,ךבצמ לע בשוח התאשכ          .תוקתרמ םה  תולעב ,תועקשהה לכ אל ירה .םושייל  אלש ןבומכ ?יוצרה בכרהה אוה המו עיקשמל
     הייטנ הארנכ שי לארשיבש רוכזל יאדכ ,ואל               תורשפא תולעב ןה ,הובג יוכיס/ןוכיס סחי  ליחתנ .וז הלאש לע תונעל תונויסנ םירסח
     גוהנה רוזיפל סחיב רתוי ההובג תונרמשל תוירוגטק יפל ימלועה ןוהה  ילאבולגה תועקשהה םלועב םג ,העקשהל .םייעוצקמה תועקשהה ילהנמ לש םנויסנ םע
     לוהינב ךרוצה תא רוכזל בושח דימת ,םלועב  עיגה ימלועה ןוהה יווש :םינותנה תא זכרנ  םשר רקחמה םלוע יכ םא .םייח ונחנא ובש  רוביצה יפסכ תא ילהנמש העקשהה יפוג
                || .םינוכיס  תמועל ,רלוד ןוילירט 512־ל 2015 תנשב  תויצרופורפה קופיסב תוחלצה רפסמ רבכ  םיווק שארמ םיקיזחמ ,)”םיידסומ“ םינוכמה(               ?ךלש קיתה דמוע הפיא | לארשיב םיסכנה תקולח   תוירוגטק יפ לע ימלועה ןוהה | םלשומה בכרומה תועקשהה קית לא ךרדב

       100                                600
          7.4   8.4   8.1   7.9   8.2
          16.7   15.5   14.8  14.5  14.3           500
       80                                                  55  68  67
          10.8   12.4   12.6  12.6   12               61           55
                                        400          55  48  98  98  97  95
       60                                   98  32  47  90  94    42  41  41
          31.5   30   29.4  29.1  29.2           300       80      42
                                           29  73       41    100

       40                                   76  32 35  38    97   102  99   תוינמ
                                        200       85   88  92           ח"גא
                                ל"וחב תוינמ      79  81         80  86  99  100  ןמוזמ יוושו ןמוזמ
       20  33.5   33.7   35.1  36   36.3    ץראב תוינמ   100     79  65  62  76            תואוולה
                                ח"טמ דומצ ח"גא    89                100 100   םינטק םיקסע
                                דומצ ח"גא         65  65  69 71  82  94        ן"לדנ
        0                        דומצ אל ח"גא  0                          המדא
          2013         2014        2015      2016        2017 2007  2008   2009   2010   2011  2012   2013   2014   2015
              || 2017 רבוטקוא ןויליג                                           12
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15