Page 12 - Funder oct17
P. 12

בגר רמוע || םיסנניפ םיקווש
    יופצ יתלב ןוויכמ םויא – םגו | תוגונעתה טיש םוחתב תויזכרמה תוינקחשה תא חתנמ         | זורק היגברונו ,זורק לבינרק ,ןאיבירק לאיור     תופוס תובקעב חנצ תוגונעתה טייש רוטקס ,החירפה רחאל


             ?יוור קושב העקשה תונמדזה החתפנ םאה | ןקירוהה
     םייא בירחה ןקירוה תופוס לש ףצר .םייבירקה םייאלו תונידמל ערה הרקמב םייגארטו בוטה הרקמב םישק ויה םינורחאה םישדוחה
       תלכלכל םידראילימ תואמ לש קזנ ףסונב ומרג ,הירמו המריא ,יווראה ןקירוה ,םכותמ םיינשו יטנלטאה סונייקואה ןופצב םימלש

        .)זורק( תוגונעתה טייש רוטקס אוה ,תינקירמאה הלכלכב רתויב תיתועמשמה הרוצב עגפנש רוטקסה ,תיקסע הניחבמ .ב"הרא

       תוינמב תואג םג המשרנ ,ךכ ךותמו איש יחוורו תוסנכה הנשה ומשר זורקה תורבח ,סונייקואב ןקירוהה תופוס תוללותשה םרט |
     ומרגי םינקירוהה יכ הרורבה הדבועה רואל תודח תודירי ומשר ולא תוינמ ,ןורחאה שדוחב ריוואה גזמב הרמחהה םע .טיישה תורבח

       םלועב תוגונעתה טייש תיישעתמ 35%־כל דעי הווהמ םייבירקה רוזא | .םיבורקה םישדוחב ולא תורבח תוסנכהב השק העיגפל
       ילולסמ חותיפ תא תוחדלו םיבורקה תוח”ודב תורבחה תוסנכהמ 10%-כ דע דירוהל היופצ תיחכונה התבשהה ,תוכרעה יפ לעו

       ,ןכבו ."תובוחרב םרוז םד" רשאכ םינוק תוינמש ךכל תעגונ ןוהה קושב העודי הרימא | .םוחתב שדח דעי הווהמש ,הבוקל טוישה

        ולפנ טיישה תוינמ םינורחאה תועובשב .סונייקואב ללותשמש ןקירוהל ףלחתמ הארנכ רכזומה יומידה ,טיישה תוינמ רוטקסב
      .ןבצמ תא ןחבייש יואר ,אישב םיאצמנ תוינמה ידדמ וב קושב ,הרוחס ףוסאל שפחמש ימו 5%־מ רתוי לש םייתועמשמ םירועישב
                                                       |  | פרוק לבינרק | הלודגה

                                         תוניפס 100 לש יצ םע םוחתב הליבומה איה וז הרבח .פרוק לבינרק תרבח םע ליחת נ
            | ccl תיינמב םיקיזחמש תועקשה ילהנמ |           הרבחה יתורישל הובגה שוקיבה ,2016 תנשב .םיעסונ ןוילימ 11־ל לעמ תתרשמו
        )םילקש ’א( העקשה ףקיה        תועקשה להנמ              .םוחתב םינכרצה ףקיהמ 50% טעמכ הוויה היתוחוקל ףקיהש ךכל איבה
                                         תוחכונ םג הל שי ךא ,ב”הראמ םיעיגמ ,פרוק לבינרק לש שוקיבהו עציהה ינותנ בור
           2,513.13            םחש רלושטלא
                                         הרבחה ,םיפסונ החימצ תורוקמ גיצהל ידכב .הילרטסואו הינטירב ,הפוריאב המישרמ
           2,224.41             תוגספ           תוסנכהה ךסמ 6%־כ קר עגרכ הווהמ ןיסב קושה .יניסה קושב םג התלועפ ביחרהל הסנמ
                                         רומא אוהו הז קושמ שוקיבב ביציו עובק לודיג םשרנ ,הלהנהה יפ לע ךא ,הרבחה לש
    )31/7־ל ןוכנ(
                                         .םלועב הלדוגב היינשה הלכלכה יחרזא לש הסנכהב הלידגה םע םיטלובה דחאל ךופהל
              | ccl תיינמב תוקיזחמש תונרק 4 |                .זורק לבינרק תודלותב רתויב תיחוורה הנשה התייה 2016 תנש ,ךכ וא ךכ
                                         תומכ תא ילמיטפוא ןפואב תסוול העדי הרבחה תלהנה ,םיהובגה םישוקיבל עקרב
       םילקשב יפלאב יווש    ןרקהמ זוחא       ןרק םש
                                         יקנה חוורהש ךכל האיבה קלדה יריחמ תדירי ,ףסונב .םיחוור םסקמלו א"תל םיעסונה
         2,513.13       2.99%       יאנפו תוריית םחש רלושטלא               .רלוד דראילימ 2.8־ל 55% לש רועישב קניז
                                         הדרי יכ םא ,23.6%־ב התלע )ccl :לומיס( פרוק לבינרק תיינמ ,הנשה תליחתמ
         237.60        1.74%      תדקוממ ילבולג תוינמ תוגספ
                                         ףסונב .רלוד דראילימ 47.34 ידכל דרי לבינרק לש קושה יוושו םינורחאה תועובשב
         1,582.88       0.14%        20/80 תדקוממ תוגספ      .2.5% לש רועישל עיגמש הינמל טנס 40 לש ךסב דנדיביד תקלחמ הרבחה
         403.93        0.11%          סולפ 25/75 תוגספ
                                           34 דומעב הבתכה ךשמה > |
    )31/7־ל ןוכנ(

              || 2017 רבוטקוא ןויליג                                           0014
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17