Page 13 - Funder oct17
P. 13

ל"וח תוינמ תועקשהה ילהנמ לכ לש תוקזחאה תיירוטסיה
           | CARNIVAL COROPORATION |


                                            |       | ןאיבירק לאיור | תיחוור לבא רתוי הנטק
                                ןיב הקודה היצלרוק ןיא ,ךכ ךותב .דבלב תוניפס 25 הקיזחמ איהו ,פרוק לבינרק ומכ הלודג הניא ןאיבירק לאיו ר
                                2016 תנשב .םייתשה ןיב םייקה תויחוורו גותימ ,לדוג ,תוליעפב ינושה רואל ,רוטקסב תוירקיעה תוינמה יתש
                                הקירמא תונידמב תושפוח לע תואצוהב הטאהל ששחל עקרב תילילש האושת וגיצה ןאיבירק לאיור לש תוינמה
                                תוכזב הרבחב השק הרוצב ועגפ אל שוקיבב םייונישה .וז הרבחל חתפמ תואצוה תווהמש ,הילרטסואו תיניטלה
                                 .הובג שוקיבב םינייפואמה תומוקמל ,ךומנ שוקיב ילעב תומוקממ היתוינוא לש םילולסמה ייונישו הלש תוימנידה
                                יתנש חוור התפצו הלש תויחוורה תא הרפיש ןאיבירק לאיור ,םינקירוהה תנוע הלחה םרטבו 2017 תנשל הסינכה םע
                                          .2014 תנשב הרבחה לש חוורהמ לופכ טעמכ חוורב רבודמ .2017־ב הינמל רלוד 7 לש
                                לש קושה יווש םינורחאה תועובשב יכ םא ,40.5%־ב התלע )Rcl :לומיס( ןאיבירק לאיור תיינמ ,הנשה תליחתמ
                                .2.1%־כ לש דנדיביד תאושת הווהמש הינמל טנס 60 לש דנדיביד תקלחמ הרבחה .רלוד דראילימ 26 ידכל דרי הרבחה

                                           | Rcl תיינמב םיקיזחמש תועקשה ילהנמ |

                                    )םילקש ’א( העקשה ףקיה            תועקשה להנמ
                                        7,390.71                       םחש רלושטלא
                                        603.45                            ןווכ
                                        141.09                          רטמורב
       ל"וח תוינמ תועקשהה ילהנמ לכ לש תוקזחאה תיירוטסיה
          | ROYAL CARIBBIEAN CRuISES LTD |      )31/7־ל ןוכנ(

                                            | Rcl תיינמב תוקיזחמש תונרק 5 |
                                  םילקשב יפלאב יווש     ןרקהמ זוחא          ןרק םש
                                    3,316.59        3.94%          יאנפו תוריית תוינמ םחש רלושטלא
                                    4,074.12        1.99%        ח”טמ תנגומ ילבולג תוינמ םחש רלושטלא
                                     603.45         1.17%                 השימג ןווכ
                                     40.23         0.14%              ילאבולג תוינמ רטמורב
                                     40.23         0.02%              15/85 ח"גא רטמורב


                                                      |   | זורק היגברונ | תיפוריאה

                                ,רלוד דראילימ 12.3 וניה תיפוריאה הרבחה לש קושה יווש .זורק היגברונ תרבח איה םוחתב תטלוב תפסונ הרב ח
                                איה םגו 27% התלע היינמה הנשה תליחתמ .רתוי הדח תויתדונת הגיצמ )Nclh :לומיס( הרבחה תיינמ דועב
                                          .דנדיביד תקלחמ הניא הרבחה.רלוד דראילימ 12־כ לש יוושל םינורחאה תועובשב הדרי
       ל"וח תוינמ תועקשהה ילהנמ לכ לש תוקזחאה תיירוטסיה
         | NORVwEgIAN CRuISE LINE hOLDIN |                 | Nclh תיינמב םיקיזחמש תועקשה ילהנמ |

                                    )םילקש ’א( העקשה ףקיה            תועקשה להנמ
                                        589                  ןזיירוה

                                )31/7־ל ןוכנ(
                                            | Nclh תיינמב תוקיזחמש תונרק 3 |
                                  םילקשב יפלאב יווש     ןרקהמ זוחא          ןרק םש
                                     196          1.42%               ל”וח תוינמ ןזיירוה
                                     196          0.59%                30/70 ןזיירוה
                                     196          0.17%              תימניד ח”גא ןזיירוה

                                                            |   | תמייאמ ינסיד
                                הנשב ושקבי תולהנהה יתש .המוד ןהלש רגתאה ,תורכזומה תורבחה שולש ןיב ינושה תורמל יכ ריכזהל םוקמה ה ז
                                םיגורדש עצבל תורבחה תא ץלאי הז רגתא .10%־מ הובג רועישב העקשהה לע ההובג האושת גיצהל הבורקה
                                לאיור םגו פרוק לבינרק םג ןכ ומכ .םיחוור תנטקהו םייקה עציהב עוגפל ילבמ ןתקופת תא לידגהל ידכב תוינואב
       :s&P500־ה דדמ לומ הנשה תליחתמ םיעושעשה תוינוא תוינמ  ,תילכלכ השלוח לש תופוקתב .תוינואה תלעפהו תבחרה תוליעפ תא ןממל ידכ בוחה לע רקיעב תוכמתסמ ןאיבירק
                                                 .קושה לומ לא רסח תאושת גיצהל תולוכי תוגונעתה תוניפס תוינמ
                                תוגונעתה טייש קושב רטוז ןקחש התייה הכ דעש ,)Dis :לומיס( ינסיד רודיבה תרבח .השביהמ עיגמ ףסונ ןוכיס
                                ימ ךא ,םייתניב הלק תורחתב רבודמ .תוניפס עבש ידכל הלש יצה לדגי ךכבו תופסונ תוינוא שולש הנבת יכ העידוה
                                                || ?טוישה קוש ומכ יחוורה קושב קלח הל שקבת ינסיד המכ דע עדוי

                                 דנדיביד תאושת  םיחוור    תוסנכה    קוש יווש      הרבח
                                                     )רלוד דראילימ(
                                  2.7%     2.78     16.4     47.34         פרוק לבינרק
                                  1.9%     1.28     8.5      26          ןאיבירק לאיור
                                   -      0.63     4.87     12.3          זורק היגברונ      15                                            2017 רבוטקוא ןויליג ||
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18