Page 14 - Funder oct17
P. 14

רדיק זעב || םידדמ ירצומ


                               תונוידפ לש יצחו הנש רחאל


                                       לסה תודועתב םיסויג |

        דראילימ 5.2 לעמ | תוימוקמ לס תודועתמ הדפנ לקש ןוילימ 164 | שדוחה וסייג תודועתה תורבח לכ | ץראב ח”גאלו ןודקיפ תודועתל סויגה רקיע
       תליחתמ תוקחמב לקש דראילימ 1.3 לש ןוידפ | רבמטפסב לקש ןוילימ 42 ודפ תוקחמ תונרק | הנשה תליחתמ םיימוקמ םידדמ לע תודועתמ ודפנ
                                                 רבמטפסב לקש ןוילימ 63 וסייג שד בטימ | הנשה

     וסייגש תוגספ תא ןייצנ דוע .לקש ןוילימ 87־כ לס לארה  21־ו ,ח”גא ידדמ לע תודועת 235 ,תוינמ ידדמ לע לס  שדוח ,תונורחאה יצחו הנשב המגמל דוגינ
     ןוידפ לקש דראילימ 2.5־כ לע םידמועו ,חינז םוכס שדוחה            .עבטמ תודועת  תודועת תורבחל םיסויג גיצמ רבמטפס ב
                    .הנשה תליחתמ  דוגיאב ןוהה קושו םיסנניפ םוחת להנמ ,ןומולוס ןנור  דראילמ יצח לעמ תצק לש סויג םע ,לסה
     ירה ,םיקיפנמה תוגלפתה תניחבמ”ש ןייצ ןומולוס ןנור  ידי־לע להונמה םיסכנה ףקיה“ יכ ןייצ ,רחסמה תוכשל  תודועת תורבח לכ תא ףיקה סויגה .לקש
     29.3%־ב הקיזחמ שד־בטימ תיבמ לס תודועת תילכתש  שדוח ףוסב דמע ,לארשיב לסה תודועת יקיפנמ תעברא  ןוידפה ףקיה ,הסרובה ינותנ יפ־לע .לסה
     האושנ־סנלסקא תיבמ לס תודועת םסק הירחאו ,קושהמ  93־כ תמועל ,לקש דראילימ 94.3־כ לע 2017 רבמטפס  .לקש ןוילימ 160 ,אוה א”תב תוינמ ידדמ לע לס תודועתמ
     תודועת תוגספ תאצמנ םהירחא .קושהמ 28.7%־ב הקיזחמש  אישב( 2017 טסוגוא שדוח ףוסב ולהונש לקש דראילימ  4.9־כ לש ךס םיימוקמה םידדמהמ ודפנ הנשה תליחתמ
     לס תודועת לארהו 26.9%־כ לש קוש חתנב הקיזחמ לס ”.)2015 ראורבפב דראילימ 121.6 לסה תודועת קוש להינ  תונמאנה תונרקל סנכנ ףסכ ליבקמבשכ( לקש דראילימ
         ”.לסה תודועת קושמ 15.1% לש חתנ הקיזחמ  תועקשהה תוגלפתה“ יכ ןומולוס לש ותקידבמ הלוע דוע  שדוחה ודפנ ל”וחב תוינמ לע לס תודועתב .)תוימוקמ
                           וניה 2017 רבמטפס שדוח ףוסב לסה תודועת קושב  1.1 ל”וח תודועת וסייג הנשה תליחתמו ,לקש ןוילימ 25
            | תוקחמב רבמטפס םוכיס     22־כ לש יפסכ ףקיהב ,ץראב תוינמ ידדמב עקשומ 23%־כ  לע תודועתמ עיגמ שדוחה סויגה רקיע .לקש דראילימ
             לקש ןוילימ 42 לש ןוידפ   ףקיהב ל”וחב תוינמ ידדמב עקשומ 43.5%־כ ,לקש דראילימ  תליחתמשכ ,לקש ןוילימ 247־כב םכתסהש ח”גא ידדמ
     בטימ .רבמטפסב תוקחמה תונרקהמ הדפנ לקש ןוילימ 42  ידדמב עקשומ ףנעהמ 23%־כ ,לקש דראילימ 41 לש יפסכ  עבטמ תודועתב .לקש דראילימ 1.6־כ קיפאה הדפ הנשה
     690 ,לקש ןוילימ 63 םע ,שדוחה םילודגה םיסייגמה םה שד  ראשהו ,לקש דראילימ 21.7־כ לש יפסכ ףקיהב ץראב ח”גא  543־ל ןוידפה תא ןיטקמש המ ,לקש ןוילימ 449 וסייוג
     3.4־כ םילהנמ שד בטימ .הנשה תליחתמ סויג לקש ןוילימ  םידדמ ילס ,תופנוממ תודועת ,ל”וחב ח”גא ידדמב עקשומ      .הנשה תליחתמ לקש ןוילימ
     .תוקחמב הנשה םילודגה םיסייגמה םהו ,לקש דראילימ           ”.ןודקיפ תודועתו  ידדמ לע לס תודועתב רחסמה רוזחמ ,הסרובה ינותנ יפ־לע
     24 לש סויג םע םחש רלושטלא םיאצמנ ינשה םוקמב                    היה רבמטפסב םויב לקש ןוילימ 323־כב םכתסהש תוינמ
     .הנשה תליחתמ ןוידפ לקש ןוילימ 516־ו ,לקש ןוילימ  | לסה תודועת יפוגב רבמטפס םוכיס  תליחתמ עצוממב .םדוקה שדוחב רוזחמהמ תיצחמכב ךומנ
         .לקש דראילימ 1.2־כ םילהנמ םחש רלושטלא            םיפוגה לכב םיסויג   ןוילימ 323־כ ךסב תוינמ ידדמ לע לס תודועת ורחסנ הנשה
     ,תוקחמב שדוחה ףסכ הברה יכה הדפש ףוגה םה .יא.יב.יא  םיסייגמה םה םסקשכ ,שדחה וסייג לסה תודועת יפוג לכ .דקתשא עצוממה רוזחמהמ 7%־כב ךומנ ,םויב לקש
     ןוילימ 956 לש ןוידפ םיגיצמ .יא.יב.יא .לקש ןוילימ 76  .םילקש דראילימ עבר לעמ לש סויג םע שדוחה םילודגה  תוינמב רוזחמה ךסמ הלא לס תודועתב רוזחמה לש וקלח
     דראילימ 3.9־כ םילהנמ .יא.יב.יא .הנשה תליחתמ לקש  2־מ רתוי תצק לש ןוידפ םיגיצמ םסק הנשה תליחתמ  חנצ םלוא ,טסוגואב 26%־כל ילוי־ראוניב 22%־כמ הלע
     38 ודפש תוגספ םיאצמנ תונוידפב ינשה םוקמב .לקש  םע תילכת םידמוע סויגב ינשה םוקמב .לקש דראילימ      .17%־כל רבמטפסב
     ,הנשה תליחתמ לקש ןוילימ 75 ודפ תוגספ .לקש ןוילימ  תילכת םיגיצמ הנשה תליחתמ .לקש ןוילימ 160 לעמ תצק  155־כב םכתסה ח”גא ידדמ לע לס תודועתב רחסמה רוזחמ
             .לקש דראילימ 1.8־כ םילהנמ םהו  דיחיה ףוגה םה לס לארה .לקש דראילימ 1.7־כ לש ןוידפ  לקש ןוילימ 115־כ תמועל – רבמטפסב םויב לקש ןוילימ
     םיסכנה ףקיה תא תלהנמ לדגמ ,םיסכנ ףקיה תניחבמ   הנשה תליחתמ וטנ יבויח סויג גיצמש  תודועת ורחסנ הנשה תליחתמ עצוממב .טסוגוא־ילויב םויב
     םיווהמש ,לקש דראילימ 12־כ םע ,היישעתב רתויב הובגה      לקש דראילימ עברמ רתוי תצק םע  ךומנ ,םויב לקש ןוילימ 136־כ ךסב ח”גא ידדמ לע לס
     .יא.יב.יא ינשה םוקמב ,היישעתב םיסכנה ףקיהמ 44%־כ       וסייג שדוחה .הנשה תליחתמ סויג        .דקתשא עצוממה רוזחמהמ 31%־כב
     םיווהמש לקש דראילימ 3.85־כ לש םיסכנ ףקיה םע                        רבמטפסב וקפנוה אל לסה תודועת קושב
     םע סנלסקא םהירחא .היישעתב םיסכנה ףקיהמ 14%־כ                             רחסמהמ וקחמנ ךא ,תושדח לס תודועת
     3.4־מ תוחפ תצק םע שד בטימ ,לקש דראילימ 3.4־כ                               ח”גא ידדמ לע לס תודועת שולש
     םע איפ לארהו ,לקש דראילימ                                         הסרובב תורחסנ םויכ .םייתלשממ
      || .לקש דראילימ 1.9־כ                                          תודועת 434 :ןהמ ,לס תודועת 690


                         ,םיקיפנמה תוגלפתה תניחבמ"ש ןייצ ןומולוס ןנור
                      29.3%־ב הקיזחמ שד־בטימ תיבמ לס תודועת תילכתש ירה
                .קושהמ 28.7%־ב הקיזחמש האושנ-סנלסקא תיבמ לס תודועת םסק הירחאו ,קושהמ
                    26.9%־כ לש קוש חתנב הקיזחמ לס תודועת תוגספ תאצמנ םהירחא
                     ”.לסה תודועת קושמ 15.1% לש חתנ הקיזחמ לס תודועת לארהו

              || 2017 רבוטקוא ןויליג                                           0016
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19