Page 16 - Funder oct17
P. 16

םילידגמ
                 תויורשפא                         חוקלל                     ןמשיילפ רחש :םלצ ,ןומימ השמ :תאמ |

         תועקשהה תיב לש םיפתושמ םילעבו םיל"כנמ ,קדנב הנויו ,סל-יפלא יבוק
         ילכב שומישה לע ,םהלש תועקשהה תייפוסוליפ תא םיריבסמ קדנב-יפלא

        ךשמהל םינוויכה לעו ,חוקלל ףסונ ךרע תתל רומאש העקשה ילככ תויצפואה


              םינוכיס לוהינ אוה םהלש תוקזוחה רקיע ,תועקשהה לוהינ תניחבמ  תרבחב ושגפנ קדנב הנויו סל־יפלא
              לוהינו ,תוינרצנוק בוח תורגא תריחבו חותינ ,םיסכנה תאצקהו  ,ימואלניבה קנבה לש םיקיתה לוהינ
              בוח תורגא רותיאב תאטבתמ הקזוחה םהירבדל .ף”ועמ תויגטרטסא  הרבחל עיגה יבוק .ביטקלס סודומ
              תויציזופ לוהינו ,ידסומה בלשב בוח תוקפנהב תופתתשה ,תויפיצפס  היהש הנוי י”ע טלקנו 2006 תנשב
                           .םימיאתמ תוחוקלל ף"ועמ  יבוק .םירכזנ םה ,תידיימ התייה הימיכה .הרבחב ל”כנמל הנשמה
              דילי רוקמב ,45 ןב אוה ,םיקסע להנמב MBA ראות לעב אוה יבוק  הנוי ויונימ רחאל 2009 תנשב רבכו הרבחב דואמ רהמ םדקתה
              יאנפה תועשב .)8־ו 12 יאליג( תונב 2־ל בא .ונוא תיירקב רג ,דודשא  וטילחה ,םינש 6־מ רתוי תצק ינפל .הרבחב ל”כנמסל הנומ ,ל”כנמל
              עבשומ הקיסומ בבוחו עובק סיסב לע סינט קחשמש ליעפ יאטרופס  ומיקה םה קדנב־יפלא תא םהירבדל .תיאמצע הרבח םיקהלו בוזעל
              בור יכ יל ןיא יונפ ןמז הברה לבא“ .)םיפותו הרטיג ,םידילקב ןגנמ(  םהלש תוחמתהה ימוחת תא טילבהל ןוצר – רורב ןימאמ ינא ךותמ
                .רמוא אוה ”םיפרגו םיכסמ לומ הלבמ ינא ברעהו םויה תועש  תורישל עגונש המ לכב תדחוימ היאר איבהל ןוצרו ,תועקשהב
              םילשורי דילי רוקמב ,47 ןב ,ח”ור אוה                    .תוחוקלה לומ הדובע טרדנטסו
              .התמקה םוימ טעמכ ןיעידומב ררוגתמ הנוי    םה .םיקית לוהינ תרבחכ הנושארבו שארב םמצע םירידגמ םה
              תועשב .)11־ו 16 ,18( םידלי 3־ל בא      .חוקלה לומ הובג יכה טרדנטסב תולהנתהבו ,תופיקשב םינימאמ
              רותפל אורקל בהואו תויפרגויבו הירוטסיהב ןיינעתמ יאנפה  ויפוא לש תיתימא תורכיהו חוקלה םע ףיצר רשקש ןימאמ ינא“
              היפצ לע זבזבתמ ילש יונפה ןמזה בור לבא“ .תודיחו םיצבשת  ,”ןמז ךרואל הבוט האושת בינהל יוכיסה תא דואמ םירפשמ ויכרצו
                 .”הנולצרבל רושקש המ לכב רקיעב ,לגרודכב תינותרמ                  .יבוק רמוא


              || 2017 רבוטקוא ןויליג                                           18
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21