Page 18 - Funder oct17
P. 18

הבתכ ךשמה ||


                                                            ?םכילא םיעיגמ תוחוקלה ךיא
                                                  הפמו תיאקנבה תכרעמה ךרד רקיעב םיעיגמ תוחוקל“
                                                  םירחא וא םיינויסנפ םינכוס םע םידבוע אל ונחנא .ןזואל
                                                  המב לכל עיגהל ודיקפתש תווצ םג ונל שי .הצפה רוניצכ
                                                    .”םימייק תוחוקלו םילאיצנטופ תוחוקל ,םיצעוי שוגפל
                                                            ?קנב יפינסל םג םיעיגמ םתא
                                                  ץעוי לש הינפ וא השקב ,הלאש לכל םינימז ונחנא“
                                                  רקבל םילדתשמ ונחנא .קנב לכבו ףינס לכב תועקשה
                                                  .םיקנבה לש םילהנה תולבגמב ןתינש המכ דע םיפינסב
                                                  ל”כנמס - רעמ רוא אוה וזה היצרפואה לע יארחאש ימ
                                                  שי רואל .2014־מ תועקשהה תיבב תישילשה עלצהו קווישה
                                                  קלח םויכ הווהמ אוהו תיאקנבה תכרעמה םע ההובג תורכיה
                                                       ".הרבחב תולעבהו לוהינה תרשרשמ ילרגטניא
                                                  ?םלענ םלוע אל הז ,ף”ועמ תויגטרטסא לע םירבדמ םתא
                                                   ?הזמ םילהבנ אל םה תוחוקלל הז תא םיקוושמ ללכב ךיא
                                                  .ןוכנ שומיש ותיא םישוע םא רדהנ ילכ אוה ף”ועמה ילכ“
                                                  ,רתוי םיניבמ ,םילודג תוחוקלל ונוויכ ,הרבחה תא ונמקהשכ
                                                  לע תפדוע האושת לבקל תרשפאמש תידוחיי השיג םיצורש
                                                                .ימוקמה תוינמה קוש
                                                  ,םלענו ךלוה םלוע אל חטב הז ,ץראב ף”ועמה תוליעפ
                                                  רשפא יא לבא .הרידחה בלשב ןידע איהש תוליעפ וז ,ךפיהל
                                                  תוריחס ללגב רקיעב תונורחאה םינשבש הזל שחכתהל
                                                  לכ אל ף”ועמה תוליעפ ,53־את לש רסח יעוציבו הכומנ
                                                  ןיינעה רוזחישכו תינמז העפות וז ונתעדל .תיביטקרטא ךכ
                                                    ”.תויצפואה תוליעפ לש תויביטקרטאה םג רוזחת ,דדמב
                                                  אל המל ,ץראב תויהל תובייח תויצפואב תויגטרטסא
                                                                    ?S&p
       ונחנא – שיגדהל ונל בושח“                                תא .תוחוקלמ םגו ,ונלצא םג ,הלוע ןמזה לכש הלאש וז“
                                                  דוע ,םינפלמו ינפלמ םיריכמ ונחנא ץראב ף”ועמה םוחת
        אל הז ,ף"ועמ ינקחש אל                                ,ונלש תוחונה רוזא הז ןאכ .תימוימוי המרב ,2000 תנשמ
                                                                ”.ןאכ ונראשנ ןכלו
     ונחנא .ונלש םיקחשמה שרגמ                                  זאמ ,הזה קושב לועפל השק רתוי תצקש םישיגרמ םתא
                                                                    ?2008
       םילהנמש תועקשה ילהנמ                                  שולשב תוליעפה אקווד אלא ,2008־ל רשק ילב ילוא“
        א”ת דדמל הפישחה תא                                 תושקמ ,תוכומנה ןקתה תויטס תומר ,תונורחאה םינשה
                                                  רחסמב ילש השק יכה הפוקתה וז .ץראב תוליעפה תא דואמ
       תויגטרטסא תועצמאב 35                                  תיתועמשמ דואמ הדירי םיאור ונחנא .2000 תנשמ ף”ועמב
                                                  .הזה קושב יללכ ןיינע רסוח ןמ שיו ,המולגה ןקתה תייטסב
      תתל איה הרטמהשכ .ף"ועמ                                  תוליעפה לש הנדעה םגו ינמז הזש קפס יל ןיא רומאכ לבא
                                                                   ”.בושת וזה
      ןקת תייטס םע האושת ףדוע                                      ?תונרקב םג ף”ועמ תוליעפ םיבלשמ םתא
          ".דדמה לע הכומנ רתוי                               .תחא ןרקב קר וז תוליעפ םיבלשמ ונחנא ,םויהל ןוכנ“
                                                  ןוכנ אל שומיש ,קדצומ אוה ף”ועמ תוליעפמ םייקש דחפה
                                                  שיגדהל ונל בושח .בר קזנ םורגל לוכי הזכ העקשה ילכב
                                                  .ונלש םיקחשמה שרגמ אל הז ,ףועמ ינקחש אל ונחנא –
                                                  א”ת דדמל הפישחה תא םילהנמש תועקשה ילהנמ ונחנא
                                                  ףדוע תתל איה הרטמהשכ .ף”ועמ תויגטרטסא תועצמאב 35
                                                       ”.דדמה לע הכומנ רתוי ןקת תייטס םע האושת
                                                        ?םכלצא תונרקה תוליעפ לע רבדנ ואוב
                                                  .גניטסוהב דבלב תחא ןרק ונל התיה ,2015 יאמ דע"
                                                  וניצרש הפישחה םוקמב םיקיתב ,רתיה ןיב ,הב ונשמתשהש
                                השק יכה הפוקתה וז“         שיגנהל םיצור ונחנאש ונטלחה 2015 תנשב .35 א”ת תוינמל
                                 ף"ועמב רחסמב ילש         םג ,תועקשהה יקיתב םיעצבמ ונחנאש ,תועקשהה לוהינ תא
                                                  ונלש תולוכיה תא טילבהל וניצר .תונרקב עיקשמש רוביצל
                              םיאור ונחנא .2000 תנשמ          2015 יאמב .ץראב ינרצנוקה קושב תוליעפבו ורקאמ חותינב
                                                      ”.תישילש ןרק 2017 תליחתבו תפסונ ןרק ונאצוה
                               תיתועמשמ דואמ הדירי              ריהמ בצקב אל ןידע ,ער אל סייגל םיכוז םתא

                                ,המולגה ןקתה תייטסב         הליחתה ןרקהש דע ןמז חקל .טנורפב אל ןידע ונחנא“
                                                  םינשב קושב דואמ הפי העפותל םידע ונחנא .םיגוריד לבקל
                                יללכ ןיינע רסוח ןמ שיו        םידדמנ תונמאנה תונרקב תועקשהה ילהנמ .תונורחאה
                                                  ונחנא םויה .לדוג וא םש יפל אקווד ואלו םיעוציב יפל
                                רומאכ לבא .הזה קושב         ונתעדל .יתועמשמ החימצ רוקמ תונרקה תוליעפב םיאור
                                                  תולוכיה תאו ונלש תוליעפה תא טילבהל תולוכי תונרקה
                              םגו ינמז הזש קפס יל ןיא         ןמזה לכ היהנ אל ונחנא םתסה ןמ .תועקשהה םוחתב ונלש
                               וזה תוליעפה לש הנדעה          ןימאמ ינא לבא .הז תא בושחל םימתו ינרמוי הז .םינושאר
                                                  איבתו ןמז ךרואל המצע תא קידצתש הנוכנ ךרד ונל שיש
                                          “.בושת     תוליעפ עונמ תונרקב םיאור ונחנא .םיעיקשמל ףסומ ךרע
                                                  ”.הזה םוחתב טלוב ןפואב ונמצע תא םקמל םיצורו ,יתועמשמ

              || 2017 רבוטקוא ןויליג                                           20
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23