Page 19 - Funder oct17
P. 19

הלאשה זא .ץראב המודה ןוכיסה לע רתוי ההובג האושת ?יאקירמאה קושב םיאצמנ אל םתאש רמוא הז      ?תונרק דוע םיקהל םינווכתמ םתא
      םה ,בוביס ונילע םישוע ןכ – בוביס ונילע םישוע םה םא  יאקירמאה תוינמה קושש הדבועהמ םלעתהל רשפא יא“  תונרק יתש קישהל םינווכתמ ונחנא ,םיגחה ירחא שממ“
      םה אל ,בוש לבא ,ןאכ קיפנהל לוז רתוי יכ לארשיב םיקיפנמ  יאדווב ,ןכלו םלועב םיקוושה רתי תא עינמש רטקה אוה  תונרקב םיאור ונחנא םיקיתה לוהינל ףסונב רומאכ .תופסונ
                 ”.וזה םיריחמה תמרל ומרג  תמרב ףשחיהל םיפידעמ ונחנאש אלא ,וב םיעיקשמ ונחנאש  תלדגה תבוטל םיבאשמ תוצקהל םינווכתמו ,החימצ עונמ
      ינמ לכבו הלותבה ייאב תומקש תורבח לע םג םירבדמ  ןהב םיהזמ ונחנאש תויפיצפס תורבח וא םייפיצפס םירוטקס       ”.הז םוחתב ונלש תוליעפה
      הרקמב ןלומ תולהנתהה תא דואמ דיבכמש ,סמ יטלקמ               .החימצ לאיצנטופ  ?תונרקב תוליעפה ףקיה תא לידגהל הטלחהה העיגה ןינמ
      םע עדוי התא תוחפל ץראב ,ןועריפ תולדח עוריא לש  הזש ילבמ הכומנ ראשית ב”הראב תיבירה תביבס דוע לכ  תוארנה םעו םיסויגה םע .ונלש תלוכיב םינימאמ ונחנא“
                       רבדל ימ  םילוכי םיהובגה םיליפכמה ,םיינויצלפניא םיצחלל םורגי  תוצמל ידכ ,תוליעפה ףקיה תא לידגהל ונטלחה ,קושב ונלש
      תולדח עוריא םע דדומתהל ידכ ח”גא הנוק אל התא“  .ךכ־לכ לוז תויהל קיספי ףסכהשכ היהת היעבה .ךשמיהל  םילהקל עיגהל ונל רשפאמ הז .ונלצא םייקה לאיצנטופה תא
      .תכובסתב קומע רבכ התא הזכ עוריא עיגמשכ .ןועריפ  ירבח לש תיבירה תיזחת תונורחאה םינשה לכב ,ינש דצמ           ”.םיפסונ
      ,ןכל .םירג ןמימו הבושת הפיא ועדיש רזע דימת אל ץראב  .ךפיהל אלו ביתכה קושהש המל המצע תא המיאתה דפה  תוסנל םיצעויה לש רקיעב ,קושה לש תונוכנ םיהזמ םתא
      תורבחה לש יטפשמה בכרהה תניחבמ תויעב שיש ןוכנ הז  דואמ המוד קושב םלוגמש תיבירב םייונישל יפצה םויה  ואר אלש הלאכ ילוא ,םינטק רתוי תועקשה יתב רתאלו
      ,דייספאה תניחבמ לבא ,הזמ םימלעתמ אל ונחנא ,הלאה .)דפה ירבח דצמ תויזחתה תכמנה רחאל( דפה תיזחתל           ?םדוק םתוא
      תוליבקמהמ ,תוקזח רתוי הברה ןהש תורבחב םיאצמנ ונחנא  קושהו יאפוריאה קושה ,םייזכרמה תוינמה ידדמ תניחבמ  ,תועקשהה יצעוי תונורחאה םינשב .ןכ תיעמשמ דח“
      ונחנא .רתוי ההובג האושת תונתונו ,ןהלש תוילארשיה  קושהמ רתוי תוניינעמ רוחמת תומרב םיאצמנ ילארשיה  םיפוגל .תויתריציל ,תונשדחל היצמיטיגל רתוי םינתונ
       .םיעיקשמ ונא ןהב תורבחה תא תלדגמ תיכוכזב םיררוב              ”.יאקירמאה  טעמ אל םיאור םג ונחנא .תרחא הדנ’גא םהל שיש םינטק
      טעמכ תוארנ אשונב תובתכה לכ ,יללכ ןפואב           ?םיניינעמ םירוטקס הזיא זא  ףקיהב תיתועמשמ הציפק ושעש םינטק םיפוג לש םירקמ
      תרשמ אל הז .תללוכ הלילש םע ,תוינטשפ ,תויטסילופופ  רתוי חווטל םהש םירבדו ךורא חווטל םירוטקס ונל שי“  התואב תונרק המכ םיקהל םינווכתמ אל ונחנא .םיסכנה
      םוקמ שי .תוטלחהה ילבקמ תא אלו ,רוביצה תא אל תמאב  ןתינ תובורקה םינשבש ונטלחה ,קוחר חווט תניחבמ .בורק  ןוכנ אל הז ונתעדל לבא ,תיקסע ןוכנ הז ילוא .הירוגטק
      תתל תויטנבלרה תויצרופורפב ,ללוכ םינוכיס לוהינמ קלחכ  .השדחה הלכלכה תא םיגציימש םירוטקסל רתי לקשמ        .םיעיקשמה יפלכ
                ”.רתוי תובוטה תורבחל יוטיב  המרבש טנרטניאה תוינמ רוטקס אוה ןושארה רוטקסה  םיטביהב םג לפטמש הז אוה הנוי ,דמצה תניחבמ
                ?ל”וחב בוח תורגא םע המ  הלכלכהש תוארל ןתינ םלוא ,ןתוא רחמתל השק תדדובה  תוכרעמ יתש תולח תועקשהה תיב לע .םיירוטלוגרה
      הכירצ הפישחהמ 10% ,יללכ םינוכיס לוהינמ קלחכ“    .תינכרצה הלכלכה ללוכ הזה ןוויכל הענ  .תונמאנה תונרק לש וזו ,םיקיתה ילהנמ לש וז – היצלוגר
      הז תא םיקיזחמ ונחנא .רלודב רקיעב ,יח”טמ ביכרב תויהל  ,האבה םלועה תמחלמ .רבייסה רוטקס אוה ינשה רוטקסה  הרומא גניטסוהה תפטעמ אקווד ,תונמאנ תונרק לש טביהב
      תורגא ןקלחו ,ל”וחב תוירלוד ןקלח ,בוח תורגא תועצמאב  תמרב ,הזל ךורע תויהל ידכו ,רבייס תמחלמ היהת ,היהת םא  להנמ םהירבדל ,רוטלוגרה םע תודדומתהה לע טעמ לקהל
      העונת יבגל העד םיווחמ אל ונחנא .תוירלוד ,תוימוקמ בוח  ובש םוחת הז .הזה םוחתל ףושח תויהל ךירצ ,תועקשהה  ,הרקבב ,היחנהב דואמ םיעייסמ ,תומולא – םהלש תונרקה
      תוקזחתה לש לטובמ אל לאיצנטופ היה .יהשלכ תיעבטמ  ,הליבומה הרבחה היהתש הינמה תא אוצמל השק רתוי דוע  לוהינב .תושרה ינפל הברה דוע םהילע ”םירמוש“ שממו
      בצקב דעוצ היה תיבירה יאוות םא ,לקשה לומ רלודה  םיפושח תויהל ךירצ ןכל ,םייטנבלרה תונורתפה תא אצמתש .תושרה לומ דבל םידמוע םה םיקית
      ךלהמ הזיא םיאור ונחנאו ,הליחת ךירעה ברזיר לרדפהש      .רוטקסה תמרב הזה םוחתל         ?היצלוגר םע םידדומתמ םתא ךיא
               ”.רלודה לומ הנשה לקשה השוע  רתי לקשמ םינתונ ונחנא ,רצק חווטל םירוטקס תניחבמ  חוקיפה ,םוי לש ופוסב .היצלוגר דעב ינא ,ינורקע ןפואב“
          ?לשמל ןיס ודוה ,ןפי ,םיפסונ םיקווש םע המ  ,תונתשהל תולוכיש תוביס הלא .ב”הראב תואקנבה רוטקסל  עוצקמה לש ונרק תא הלעמ םיקיתה ילהנמ לע קודהה
      ,ינפיה קושל הלודג הפישח ונל התיה ,ןפי תא תצק ונחנז“  פמארט לש ותניחבמ תונויסינ םויה םיאור ונחנא לבא  המכוחה .תוחוקל לומ םג רתוי בוט םוקמב ונתוא דימעמו
      תומרמ ,יתועמשמ ךלהמ השע קושהש רחאל ונמצמצ התוא  ונחנאש אוה ףסונ רבד .ולוכ םוחתה לע היצלוגרה תלקהל  לכ ירוחאמ דמוע המ ןיבהל איה היצלוגרה לומ הדובעב
      ךלהמהמ קלחכ םויה .םינש המכ ינפל ןהב היהש לפשה  תבילב ךמות הזו ,הלוע תיביר לש יאוותב םיאצמנ תאז לכב  תוריינ תושר ,םויה .ודגנ אלו רוטלוגרה םע דובעלו השירד
      איה ובש ץובהמ וזה הלכלכה תא איצוהל ןויסינהו ,ללוכה  ,יוסימה תתחפה תוינכות לכ .ב”הראב םיקנבה לש םיקסעה  הבושק רתוי הברה ,םיקיתה ילהנמ םוחתב תוחפל ,ךרע
      תוינידמ םיאור ונחנא םינש םישולש טעמכ רבכ תאצמנ  זקנתיו ,םלוכב ךומתי הז .הזה רוטקסב ךומתל תויופצ  עגופ אל הזש ןכיה ונתארקל אובל הסנמו תוחקופמה תורבחל
      ,הלשממה שאר לש תונורחאה םינשב תרשפתמ יתלב דואמ  יכ ,תינטרפ המרב לבא ,םיפושח ונחנא ןאכ םג .םיקנבל  לכה ךסב .םיעיקשמה לש םיסרטניאה לע רומשל םנויסינב
      רזוח קושהו ,הפי תרמזותמ תכרעמה לכשכ ,רצואה רש לש  םיקנב .רוטקסב ףידעמ ינאש קנבה תא אוצמל לוכי ינא ןאכ  ”.תוינויגה ןה ךרע תוריינ תושר לש תושירדה בור
                     .ער אל דקפתל  םהילא םיפשחנ ונחנא ןכלו לודימלו רוחמתל רתוי םיחונ           ?חוקל יכרצ ןוכדע םג
      קושב ןה לשממה לש תפרוגה הכימתהו תויתומכה תובחרהה          ”.stock Picking תועצמאב  קית לוהינב יסיסב יאנת אוה חוקלה תא רכה לש אשונה“
      תויביסמ תושיכר תועצמאב( תוינמה קושב ןהו בוחה תורגא           בוח תורגא םע המ   רתימ םיקיתה לוהינ םוחת תא לידבמש המ הז .תועקשה
      ךא ,ינפיה קושב תוכמות )ינפיה יזכרמה קנבה י”ע etf לש  תויתלשממ בוח תורגא לש םילודג םידיסח אל ונחנא“  ילהנמ לשו תושרה לש ןויסינ היה רבעבש ןוכנ הז .םירצומה
      םינותנב הבוגמ אל ןיידע וז הכימת יכ ,ןייצל שי ,םויהל ןוכנ  תא םאות אל ןוה יחוור לש ךלהמ לכ .תויחכונה תואושתב  ןויסינה .חוקלה לש ןוכיסה ליפורפ לכ תא לדמל םיקיתה
      ךרד ,ודוהל רתי לקשמ םינתונ ונחנא .םירפושמ םיילכלכ  ,ינמז תויהל רומא ,וילא תכלל רומא קושהש יללכה ןוויכה  .ךשמהה ילב םיכרצה ןוכדע םע ונרתונו חלצ אל םייתניב
      תניחבמ Asset Allocation רצייל השק ללככ .לס תדועת  קיפאהמ הנוכנו הבוט האיצי תונמדזה הווהי ונתניחבמו  דיבכמ ןוכדעהש תורמל הריבס השירד איה וזה השירדה םג
      לע לס תודועתב שומיש ידי־לע אלש ,יפרגואיג רוזיפ  בוח תורגא לש תיפיצפס הקזחאב םינימאמ ןכ ונחנא .הזה           ”.דואמ
      ךרע רצייל לק ,תילאירוטקסה המרב םג .םינושה םיקוושה               .תוינרצנוק       ?תוינמ םע ליחתנ – קושה לע רבדנ ואוב
      ונחנאש בושחל ינרמוי דואמ הז .לס תודועת ךרד םיעיקשמל  םוהילעהו תפרוגה הליספה תא םיבהוא אל ונחנא ,ףסונב  לארשי ןיב רוחמתה תמרב תודרפיה שי יתיינמה עטקמב“
          ”.קוש לכב םיכלוה םירבדה ןאל תעדל םירומא  םיאב םיאקירמאהש םירמוא .תויאקירמא תורבח לע שיש  רוחמתה תומר ןיב םירעפה לבא ,הזל תוביס המכ שי .ב”הראל
               ?םכמצעל םילחאמ םתא המ   ומכ הז ,םילוז ןאכ בוחה סויג יריחמ יכ בוביס ונילע תושעל  ,תינוציק המרל ועיגה ימוקמה קושל יאקירמאה קושה לש
      םימייק ונחנא .םיחמוצ ונחנאש בצקב חומצל ךישמנש“  הנעטב הכירצ ירצומ םילארשיל רוכמל וברסי םיניסהש  ונחנאש בשוח אל ינא .ןמז הברה דוע קיזחי אל הז ונתעדלו
      החימצ ירועיש םע ,םינש 6 לכה ךסב ,םיקית לוהינ תרבחכ  .םילוזה םיריחמה ללגב 'בוביס םהילע תושעל' םיאב םהש  לש םירבסהה םא םג .ןמז הברה דוע רוחאמ ךרתסהל םיכלוה
      ונחלצהש יפכ תובוט תואצות גיצהל ךישמנש .םיהובג דואמ  קושה הז ,ךכ־לכ תוכומנ ץראב תואושתהש הזל םרגש ימ  ,המידק תולכתסהב ןידע ,םילבוקמו םינבומ ,הזל םרג המ
                       .הכ דע  תולצנמ קר ןה ,הזל ומרג תויאקירמאה תורבחה אל .ימוקמה ”.רסח יעוציב גיצהלו ךישמהל םירומא אל ונחנא
      ןומאה תא קידצהל ךישמנש ונמצעל םילחאמ ונא תונרקב  ח”גאב העקשה םאה קודבל םיכירצ םיעיקשמכ ונחנא .הז תא ?דדמ לומ דדמ – ולוכ קושה תמר לע רבדמ התא
      תבוחש ךכל םיעדומ ונא .םיקנבב םיצעויה ונל םינתונש  הביטנרטלאהמ תוחפ וא רתוי תיאדכ תיאקירמא הרבח לש  קושב .35־את לומ s&P500 .םידדמה תמרב רבדמ ינא“
      אלל םישועו תוירחאה לדוגל םיעדומ ,ונילע דימת החכוהה  הרבח ןיב האוושהב תוארל רשפא םימעפ הברה .תילארשיה  תומרופר אללו ,תיחכונה םיריחמה תמרב ,יאקירמאה
      ךישמהל לכונש ידכ וב םינימאמ ונחנאש לכ תא תורשפ  רוחמת תמר םע תימוקמ הרבחל ,ןאכ תסייגמש תיאקירמא  ךיא תוארל חילצמ אל ,תולבק םע ,תומשוימ ,תויתועמשמ
                 || ”.םיעיקשמל ךרע רצייל  תנתונש וא תוחפ תנכוסמ איה תיאקירמא הרבחהש ,המוד     ”.יתועמשמ ןפואב םדקתהל חילצמ אוה


     .תויתריציל ,תונשדחל היצמיטיגל רתוי םינתונ ,תועקשהה יצעוי תונורחאה םינשב“
     ושעש םינטק םיפוג לש םירקמ טעמ אל םיאור םג ונחנא .תרחא הדנ’גא םהל שיש םינטק םיפוגל

     .הירוגטק התואב תונרק המכ םיקהל םינווכתמ אל םג ונחנא .םיסכנה ףקיהב תיתועמשמ הציפק

     ".םיעיקשמה יפלכ ןוכנ אל הז ונתעדל לבא ,תיקסע ןוכנ הז ילוא
      21                                            2017 רבוטקוא ןויליג ||
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24