Page 2 - Funder oct17
P. 2

ךרועהמ הלימ || ןומימ השמ          2017 רבוטקוא ||    'סמ ןויליג


                                                                    08

                                            תועקשה יתבב תונוידפ/םיסויגב רבמטפס שדוח םוכיס
      | ךרע תוריינמ ןוה יחוור לע סמה תא דירוהל                                           12

                        !וישכעו ןאכ                       תונעל םיסנמ סדמיכראו רקחמה םלוע

                                      ה
        ,תישילש הריד סמ | תויטנבלרה   תדעו תא הדילוה תיתרבחה האחמ             תועקשה קיתל םלשומה בכרהה והמ |
            ביטיהל ןוצרו יונפ ףסכ  ,הדעווה תוצלמהמ תחא .גרבנטכרט
     .דיתעב םג ,םויה םג .יטנבלר דימת הז לכ םדוק  תוריינמ ןוה יחוור לע סמה תאלעה התיה                       14
     שי ,ירקיעה ןועיטל םיעיגמ ונחנא ןאכו ,לבא  םיריכמ ןוהה קוש ישנא .25%־ל 20%־מ ,ךרע  רחאל | תוגונעתה טיש רוטקסב תויונמדזה שי םאה
              .יחכונה יותיעב והשמ  טעמ אל ךכל שיו ,הסרובה לש םוגעה הבצמ תא
                         םימדוק תונויליגב הבר הבחרהב םהב ונד .תוביס              ?םינורחאה םינקירוהה
     הריד לע סמש דע ןמז חקי | ןושאר רבד   םע וכרענש תונויארב תוברל ,  לש
                רובעי תישילש   ל”כנמה םע החיש ,רבעשל הסרובה תיל”כנמ                       16
     יעיקשמ יפלכ רקיעב ןווכמ הזה סמה ,ריכזהל  קמוע תבתכו ,םיריכב ןוה קוש יליעפ ,יחכונה
     קושל ךלה םהלש יונפה ףסכהש הלא ,ן”לדנה  תושרה םג . ־ב אשונב התשענש          רבמטפס שדוח םוכיס | םידדמ ירצומ
     ןולחכש הארנ םייתניב .ןוהה קושל םוקמב רוידה  ועיבצה םלוכ .אשונב הדעו התנימ ךרע תוריינל
     אל ןידע םהו םיעיקשמה תא עיתרהל חילצמ  .הסרובב רחסמה ירוזחמל םינוש םירבסה לע                    18
     ,בכעתי סמה ןיינע םא לבא ,ן”לדנה קושל םירזוח  םלועב תוסרובה לכו ,רחא רבסה ןיאש ןוכנ הז
     ורזחי םהש בצמ שיו ,הברה דוע וכחי אל םה  יפקיהב הדירי ,םיירפבאסה רבשמ זאמ דוע ולבס  םיפתושמ םיל"כנמו םילעב ,קדנב הנויו סל-יפלא יבוק
     םג הלילח ,זאו .ןל"דנה קושל רמולכ ,םרוסל  םלועב תורחא תוסרובבש דועב םלוא .תוליעפה   ־ל ןויארב | קדנב יפלא תועקשהה תיב לש
     תומכ לע הנידעה הקיטסיטטסה תא ןולחכל וסרהי  ירה ,רחסמה ירוזחמב רבשמה זאמ רופיש לח
     םיסנמ ךכ־לכש תורידה יריחמ לעו ,תואקסעה  ונלש הסרובה ,ףרוצמה ףרגב תוארל ןתינש יפכש                    22
     ,היואר הפולח םהל רוציל יאדכ אל זא .םולבל  הסרובב ויהש רחסמה ירוזחמ תמרל רוזחל השקתמ
     תא ריזחהל םיטילחמ םהש ינפל .דעומ דועבמ           .רבשמה ברע  | תוינמ 20% דע יללכ ץראב ח"גא - שארב שאר תונרק
           ?הזה עבעבמה קושל בוש ףסכה                                   םולש השמ | םיליא לומ .יא.יב.יא
                                     ןוהה קוש
              ףסכ שי | ינש רבד              ן"לדנה קוש לומ
     יפדוע שי לבא ,ףסכ שיש קוידב אל הז בוט   ,רחסמה ירוזחמ םע רשקב הלועש תוביסה תחא                   24
     ןיטקהש הייבג עצבממ םיעיגמ םיפדועה .הייבג  תועקשה לע סמה ןיב לבסנ יתלבה רעפה אוה  ינכוס תכשל תואישנל תוריחבב דדומתמה רירפצ ירוא
     הבטה .קנראה תורבחב דנדיבידה לע סמה תא  הזה רעפה .ןוהה קושב תועקשה לע סמל ,ן”לדנב             ־ל ןויארב | חוטיבה
     תושר תא עיתפהש ףקיהב לצינ ןוילעה ןורישעהש  אוה םלוא ,השיכרה סמ תאלעה לע םצמוצ טעמ
     סחיב קר אוה הזה הייבגה ףדועש ןוכנ זא .םיסמה            .םייק ןידע
     ןולחכ ,ןידע לבא .םיפדוע תמאב ןאכ ןיאשו ,יפצל  ,שיק באוי – רתיה ןיב ,ונחחוש םמיע תסנכ ירבח                  30
     והשמהו .והשמ הלאה םיפדועה םע תושעל ןיינועמ  יקימ ,)הלכלכה רשל הנמתה ןכמ רחאלש( ןהכ ילא        ־ל ןויארב | בהל אישנ ,ןהכ יעור
     סמ לש ייוסימה תוויעה ןוקית היהיש יואר הזה .הסרובה לע סמה תא דירוהל ךרוצב וכמת רהוז
     תושעל המ םישפחמ ,ףסכ שי .הסרובב ןוה יחוור  איה יתעד ךכל תירקיעה הביסה .הרק אל הז ןידע
     יוארה םוקמה הז .ביטיהל ךיא םישפחמו ,ותיא  .הסרובה לע סמה תא דירוהל ”יתרבח“ אל הזש                   34
     תא רפשיו החימצ דדועי םג אוה .רתויב ןוכנהו  ירבח .תופולח ןיב םיוושמו םילכתסמ דימת ירה
     .)ן”לדנה ןיינעב עייסי ןבומכו( ןוהה קוש דוקפת  ,יטילופ ןופוק רוזגל םיניינועמ םירשו תסנכ     ...דועו םייונימ תוארפרפ ,םירצק
             .תחא הכמב םירופיצ המכ  םהל ןתית שממ אל הסרובה לע סמה תדרוהו
                         לע םיסכמ תדרוה ומכ אל חטב ,הזה ןופוקה תא
      ביטיהל ןיינועמ ןולחכ | ישילש רבד  הסנכה ילעב לע הסנכה סמ תתחפה וא ,םירצומ
     לצא השלוח ההזמ רוביצהש ודיגיש הלאכ שי       .םילקש ’א 20־ל לעמ לש
     רדסה תורמל ןיגפהל םיכישממ םיכנה .ןולחכ  ימ .םירישעל סמכ ספתנ דימת הסרובה לע סמ    Moshe@FUNDeR.co.il | ןומימ השמ :ישאר ךרוע
     תדפרטמ למשחה תרבח ,תכל קיחרמו ביטימ  הז הככ םג .סמ םלשיש זא עיקשהל ףסכ ול שיש     UDi@FUNDeR.co.il | ינולא ידוא :ףתושמ ל"כנמ
     השוע תורדתסהה ,םינש הילע ודבעש המרופר  הסיפת ןבומכ וז ?םלשי אלש המל זא .םיחוורמ קר            ריאמ באוי :ףתושמ ל"כנמ
     רכשה תא לידגהל ןייפמקב םירומה ,םירירש  ןיבמ תינרדומ הלכלכ תצק ריכמש ימ לכש         ףלוו הנומצע | רגי-ןנוב היל :הקפה
     התיבשב וחתפ הפועתה תודש ידבוע ,םהלש  םיאב ןמזה לכו ,םיאצמנ ןמזה לכ יוסימ ילוקישש
     תוצובק דועו דוע שיו ,תמדקומ הארתה אלל  ךפוה והשלכ העקשה קיפאל ייוסימ ןורתי .ןובשחב        םורלא ןמקרב רבנע :תיפרג תכרוע
     ןולחכ םא זא .םהלש הרטילה תא תושרודש ץחל  ףידעל )לשמל ן”לדנ( העקשה קיפא ותוא תא      גייסא ודיע ,בגר רמוע ,ןמדירפ ביני :םיבתכ
     והזיש שי רומאכ בוש( רצוא רשכ ביטיהל ןיינועמ  ,ןוהה קושב עגופ ורותבש המ .טעמכ טלחומ ןפואב       ןמשיילפ רחש ,ךילרא ימע :םימלצ
     ילמיטפואה יותיעה הז וישכע זא ,)השלוחכ תאז  סייגל תלוכיב ,רקיעבו ,אלא ,םיעיקשמב קר אלו           ןמשיילפ רחש :רעשה םוליצ
     ןולחכל ”רוזעת”ש הנורחא הפיחד ,ץחל ליעפהל  עיגהל תומריפ לש תלוכיב ,ןוהה קוש ךרד ףסכ  FUNDeR@FUNDeR.co.il ,077־3311285 :תועדומ תקלחמ
             .הנוכנה הנקסמל עיגהל  לידגהלו תוליעפ םדקל תנמ־לע רוביצה לש ןוהל            |  | קובסייפב םג ונתוא ושפח
     הרזח דירוהל שי הסרובה לע ןוה יחוור סמ תא  הלכלכל ,קשמל םורתת הרותבש תוליעפ ,התוא
       || .ירשפא הז דימתמ רתוי ,וישכע .15%־ל  ,דובעל תבייח וזה תרוסמתה תכרעמ .ונלוכלו
     ,ןומימ השמ ,םכלש            תוחפש המכ םע ,קלח רתויש המכ עונל הכירצו
          ךרוע               .תיתועמשמ הערפה וז ייוסימ ןורסח .תוערפה     תודועת ,תונמאנ תונרק :ב תועקשה ץועיי וא ,תועקשה קוויש וא ,העצה וא ,ארוקה לש יאמצעה ותעד לוקישל ףילחת וא הצלמה םהב תוארל ןיא .םיארוקל תורשכ םיקפוסמ הז ןותיעב תומסרפתמה תויזחתהו תועדה ,עדימה ,םינותנה
     וא תולועפ עוציב וא/ו ,תועקשה עוציב וא/ו ,השיכרל – ארוק לכ לש םידחוימה םיכרצבו םינותנב בשחתהב ןיבו יללכ ןפואב ןיב – ן"לדנ וא רחא ךרע ריינ לכ וא ל"וחב תונרק ,ןוכסיח תוסילופ ,תומלתשה תונרק ,היסנפ תונרק ,למג תופוק ,לס
     וא/ו הקזחה תוברל ,רמאמב ישיא ןיינע תויהל יושע בתוכל .לעופב תואצותל ולא תוריקסב תואבומה תויזחתה ןיב תויטס תולגתהל תולולע ןכ ומכ .םירחא םייונישו קוש ייוניש וב לוחל םייושעו תויועט לופיל תולולע עדימב .ןהשלכ תואקסע
     הרוצ לכב תיארחא היהת אל רדנאפ .דבעידב וא שארמ ,רומאכ םייוניש לע יהשלכ ךרדב םיארוקל עידוהל תבייחתמ הניא רדנאפ .הז ךמסמב םירכזנה םירחא םייסנניפ םירצומב וא/ו ,ךרע תוריינב םירחא רובע וא/ו ומצע רובע הקסע עוציב
                              .שמתשמה ידיב םיחוור רוציל יושע הז עדימב שומיש יכ תבייחתמ הניאו ,ומרגי םא ,הז ןותיעב ןויאר/רמאמב שומישמ ומרגיש דספה וא קזנל איהש

              || 2017 רבוטקוא ןויליג                                           04
   1   2   3   4   5   6   7