Page 20 - Funder oct17
P. 20

םולש השמ | תוינמ 20% דע יללכ ץראב ח"גא || שארב שאר תונרק      םיעיקשמה המ־לע | תונוש תואצות ןכלו ,םיסכנה דוקימב הנוש שגד ,לוהינב תונוש תושיג - 20% + ח”גא קית םיליא לומ 20/80 .יא.יב.יא

                             םכסמ םולש השמ | ?ךוראה חווטה לע וא רצקה חווטב תואושתה לע םאה ?שגד םימש


                   םיליא לומ יא.יב.יא | שארב שאר

       דחוימב יתוא ןיינע דימת 20-80־ה )םיח”גא ראשה רשאכ תוינמ 30%־ו ,20% ,10%( תוינמל ח”גא ןיב הקולחה תויורשפא תשולש ןיבמ
        תורמל ,ןהיניב יתוהמ ינוש טלחהב שיש הארנ רשאכ ,וזה הירוגטקהמ תונרק יתש ונינפל הנהו .רתוי ןכוסמל ידילוסה ןיב הרשפה וז יכ
      םילהנמה לש תונושה תוסיפתה לע הברה רמוא ינרצנוקה קיתה בכרה רקיעבו ,ןוכיסה ,תואושתה ילדבה .המוד דואמ יתרדגהה סיסבהש

                             הירחתמ לומ ןהמ תחא לש החלצהה יבגל עירכמ םרוג היה בכרה ותואש םג הארנו ,ןאכ            :הנורחאה הנשל ןרקה יעוציבה ףרג                                      ])2B( – 5122494 :ריינ ’סמ[ 20/80 .יא.יב.יא | הנושאר ןרק |

     שי ,תואושתה לש קלחב יתנייצש יפכ .תונודקיפב אצמנ 4.20%־ו .דואמ ידילוס סכנ רשאמ רתוי הובג ןוכיס תמרל  ביוחמ להנמה ,ןרקה תאצמנ הב הירוגטקל םאתה ב
     ינרצנוקה קלחה אקווד רשאכ תיללכ תוידילוס שפחמה לוהינ ןאכ                   לכמ ח”גאל ןרקה ןוהמ 80% תוחפל לש הפישחל
     ידי לע הנורחאה הפוקתה לש לפלפה תא ול ןתונ קיתה לש   :ןרקב תוירקיעה תוקזחאה    אל ,םירחא םירבדל םייונפ 20% ריתומ הז .אוהש גוס
         .דחוימב ל"וחב םיסכנב קסועה הזבו ן"לדנב תודקמתה           )31.07.17 :ל ןכדועמ(  איה החנהה לבא םירתומה םיסכנה שרופמב םיניוצמ
                                                   תא תקלחמ וז ןרק ,לעופב .תוינמ לע רבודמ רקיעבש
              80/20 .יא.יב.יא תונמאנה ןרק  ורחבנש תויפיצפס תוינממ בכרומ ןרקה קית  הפישח 5.62% ,תוינמ 19.44% ,ח”גא 61.37% :ךכ היסכנ
                              תולודג תורבח לש ידמל תדבוכמ המישרמ  יח”גאה קלחה לש ללקושמה גורידה רשאכ .ח”טמל
                              ,םיקנב ,הצובק קלד ,קזב תא םש אצמנ .קשמב  לכ( םינש 4.79 לש עצוממ מ”חמ םע -AA אוה ןרקב
                              ,היגרנא ,ן"לדנ ,םיסנניפ לש בוליש ,םילשורי תילכלכו  המקוה( תיסחי הריעצ ןרק וז כ”הס .)31.07.2017־ל ןכדועמ הז
                              תויפיצפס תוינמ 30 כ"הס .היגולונכט תצקו תונכרצ  ומכו ,תוינידמ יוניש היה אל זאמ רשאכ ,)23.12.2015־ב
                              21 םג ןנשי .קיתה לע 7.56%־ב תועיפשמה תוימוקמ  תא קיודמ ןפואב טעמכ םימשיימ הילהנמ ,וניארש
                              רשאכ קיתה לע 5.35%־ב תועיפשמה ל"וחב תוינמ  ןרקה לדוג .ןרקה תוינידמבו ,הירוגטקה תרדגהב טדנמה
                              בוש תונמנ םש תואצמנה תוינמה בורש ןייצל ןתינ  תונרק 94 ןיבמ ,10 םוקמ( ,םילקש ןוילימ 950־כ אוה
                              ,aiG ,לגוג ,ריישקרב :רתויב תולודגהו תועודיה ןיב  תאצמנ איה הז בצמ יפ לע .))31.08.2007 :ל ןכדועמ( תומוד
                              תודועת לש 2.05% תא ךכל ופיסות ...דועו ,לאסרבינוי  ןכלו ,לדוגב הז גוסמ תונרקה תצובק לש ןוילעה קלחב
                              ידילוס ןוויג ונינפל ,כ"הסבו ,ל"וחב תויתיינמה לסה  תא דואמ רהמ בבוסל םיוסמ ישוק להנמלש שחנל לכונ
                                      .בלושמ יתיינמ קית לש תיסחי  דחוימב םיריהמ םייוניש רציילו ,וזה הדבכה הניפסה
                              ח"גאה תומדב ,יתימאה "רשב"־ה תא ונל שי ןכמ רחאל              .תואושתב
                              46.77% לש העפשה םע םיח"גא 44 לש תומכ .ינרצנוקה
                              תומכה תא ןייצל ןתינ ריהמ טבממ .ללוכה קיתה לע      :ןרקה לש תואושתה תנומת
      )31-07-2017 :ל ןכדועמ( :ןרקב תוירקיעה תוקזחאה  ן"לדנלו ,ללכב ן"לדנל רושקה ח"גא לש ידמל תדבוכמה
                              רתויב תוקזחומה תורבחה ןיבמ רשאכ ,טרפב ל"וחב  תואנ תואושת הקיפמה ןרקב רבודמ לכה ךסב
     יפלאב יווש ןרקהמ זוחא    ינרצנוק ח"גא
      םילקשב                     ־יג ,יאסארז־הד תא ןייצל ןתינ ,ןאכ תוגצומה 1%־מ  תניחבמ ,הרוחא ידמ קוחר תכלל רשפא יא .ידמל
                              לטסקאו ,יג־יד־מא ,רסנפס ,רסל הד ,ןיילרפוק ,יא־ףא  תיחכונ תיתנש האושת לבא ,וז ןרקב תואושת
      16,517.89  1.99%       ט חגא ץח ינולא
                              ןומימ ךרוצל ץראב קיפנהל וטילחה רשא תורז תורבחכ  לש גורידב 3־ה םוקמה תא הל הנקמ 7.30% לש
      16,489.77  1.98%        ג חגא טפנ זפ
                              לש חותיפ וא־ו הינב םיתיעלו ,לוהינ ,הקזחא תוליעפ  הקיפה איה התקפנה זאמ .םישרמ טלחהב הזו ,הירוגטקה
      16,497.51  1.98%     ג חגא תיריוא הישעת  ןאכ ואצמ ולא תורבחש רעשל שי .ל"וחב ן"לדנ יטקיורפ  םירכזנ ונא רשאכ ,והשמ רבכ הזו ,תוקורי תואושת קר
      16,350.59  1.97%      "301 דנ הש ימואל  ונייה אל תרחא ,תיסחי לוזו לק ןומימ דחוימבו ,הרופ רכ  ןיינעמ ."דיספהל אל ,לכ םדוק":ש רמואה בושחה ללכב
      13,580.64  1.63%   י תוביחתה תוקפנה םילעופ ־לתב ןהמ 30%־כו ,ילקשה דנוב־לתב ןהמ 20%־כ םיאור  ןכש םינשה ןיב תואושתב יתועמשמ לודיג שיש תוארל
                              .תובככמ יד ןה ,וז ןרקב ,ןאכ ,ןפוא לכב .תואושת דנוב  ,וז הנש תליחתמו ,4.35% 2016־ב :הדידמל תונתינ
      12,399.24  1.49%      ג חגא יאסארז הד
                              ררועמ קיתב יח"גאה קלחב ן"לדנה לש דבכנה קלחה  תורמלש ןייצל לכונ ,רצקה חווטה רובע .7.30% ,רומאכ
      12,354.83  1.48%      ט חגא נבו םיסכנ
                              ,ל"וחב ן"לדנה קושב ןרקה להנמ לש תולתה יבגל הבשחמ  תורצקה ולאב ,רתוי תוכוראה תואושתב הובגה םוקימה
      11,764.72  1.41%        וט חגא רבלא
                              םיקיזחמל הכרב איבהל םייתניב חילצה ,ןורחאה הז רשאכ  50 ןיבמ 19 תישדוחה האושתב :עצמאב יד תאצמנ ןרקה
      11,612.43  1.40%      31 תוקפנה פט זמ ־באסה רבשמ רחאלש המוקתה זאמ ,םינושה וירזגנב  תעצוממ ןקת תייטסו 120.45 לש פראש םע .הל תומודה
      10,629.50  1.28%       ב חגא יא.ףא.י ג  םיסכנ קיתב םנשי םינוכיסה תא ןזאל תנמ לע .םיירפ  :ונחנה רבכ ונאש המ תא תמייקמה ןרק וז 0.78% לש
      10,409.06  1.25%       ב חגא ןיילרפוק  ,יתלשממה ח"גאב אצמנ הז ןיבמ 19.27% :ןוכיס ירסח  ומרגי ינרצנוק ח"גא לש הנטק אל תומכו ,תוינמה יזוחא
      9,918.76   1.19%        א חגא וקמנ
      9,416.22   1.13%      ג חגא ובחת ןדלא     2015־ב תיתנש        2016־ב תיתנש        הנשה תליחתמ
      9,342.08   1.12%       ה חגא רסל הד
                                   0.18%           4.35%           7.30%
      8,824.30   1.06%    11 חגא לארשיל הרבח
              || 2017 רבוטקוא ןויליג                                           22
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25