Page 5 - Funder oct17
P. 5

ב"הרא

                 (SEP) (YTD)
        Dow Jones    2.08% 13.37%
        Nasdaq 100    -0.14% 23%
        S&P 500      1.86% 12.51%
        דפה | דפה ןזאמ םוצמצ – ב"הרא
        ולש ןזאמה תא םצמצל ליחתיש עידוה
        שדוחמ לחה רלוד ןוילירט 4.5 ףקיהב
        רוזחמ איה תינכותה תועמשמ .רבוטקוא
        ינרצנוקו יתלשממ ח"גא ןוידפ לש אלמ
        .דפה ידיבש

                                                   ב"הרא
         וקיסקמ                                       S&p500

        IPC-ALL                                         1.86%
        -2.19% (SEP) 9.67% (YTD)
        | תולעל הכישממ היצלפניא
        לש המרל העיגה וקיסקמב היצלפניאה
        יריחמב היילע איה ךכל הביסה ,6.53%
        יזכרמה קנבה .םיתורישו ,זג ,ןוזמ
        הרטמב 7% לע תיבירה תא ריאשה
        לש המרל היצלפניאה תמר תא דירוהל
        .הנשה ףוס דע 3.8%

                                                               ליזרב
                                                              Sao paulo
                                                               BoveSpa
                                                               7.28%


          ליזרב
        Sao Paulo Bovespa
        7.28% (SEP) 17.56% (YTD)
        קנב ,פורג ירוואקמ | הנידמב תועקשה
        תונידמב עקושמ ונוה בורש לודג ילרטסוא
        עיקשהל ךלוה אוהש זירכה .תוחתפתמ
        עבט יבאשמ שי םהבש םירוזאב תויתשתב
        .ליזרב תוברל ,טפנו זג ומכ

          דרפס
        IBEX 35
        0.80% (SEP)  11.01% (YTD)
        תואמצעל םע לאשמ | הינולטקב םע לאשמ
        .הנידמב תוחיתמה תא ריבגה הינולטק זוחמ
        ןויסנב ,תיתרטשמ תומילאב הוול לאשמה
        תואצות .תויפלקל םיעיבצמ תעגהמ עונמל
        םיריבגמ דרפסב ןוטלשה תבוגתו ,לאשמה
        ורויה .הנידמב תוביצי יא ינפמ ששחה תא
        .רלודה לומ 1.51%־ב שלחנ
          הילגנא                                 הינמרג

        FTSE100                                 DAX
        -0.78% (SEP) 3.22% (YTD)                        6.41% (SEP) 11.74% (YTD)
        רבעמ תפוקת דוחיאהמ שקבל הצור ,הינטירב תלשממ שאר ,יימ הזרת | גורידב הדירי  הגלפמה לש םיטדנמה תומכ םלוא תוריחבה תא החצינ לקרמ | תוריחבה תואצות
        תוביצי יאמו ךילהתה תעפשהמ ששח בקע .טיזקרבה תוחיש תומדקתה עקר לע שוגהמ האיציל םייתנשל  הסנכנש "הינמרג תודחא" תינמיה הגלפמה איה תוריחבה תעתפה ,הדרי הלש
        לש יארשאה גוריד תדרוה לע Moody's גורידה תונכוס העידוה ,הינטירבב     המרמ 10-ל ח"גאה תואושתב היילעל ךכל ואיבה תוריחבה תואצות .טנמלרפל
        .הביצי תיזחת םע Aa1־ל הינטירב                      .0.8%-ל 0.4% לש
      0007                                           2017 רבוטקוא ןויליג ||
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10