Page 6 - Funder oct17
P. 6

ןומימ השמ || 2017 רבמטפס | תונוידפ םיסויג
                                              | תויתרוסמה תגיגח


          תויתרוסמל שדוחה סיוג לקש דראילימ 2 טעמכ    רבעש שדוחו שדוחה ןוידפה תורמל תוימוקמ תוינמב תועיקשמה תונרקל הכ דע סיוג לקש דראילימ 3.5 | לכה ךסב סיוג דראילימ 1.75
       רבמטפסב יבויח סויג םע תועקשה יתב 28 | לקש ןוילימ 100 לעמ לש סויג םע םיפוג 14 | לקש ןוילימ 532 לש סויג םע .יא.יב.יא |
                                                                ח

                   | .יא.יב.יא |  ןוילימ 300־כ ךסב תוריצי רבמטפסב        .םיגחה  תא ריזחמ רבמטפס שדו
                           בוחה תורגא קיפא הדפ 2016־ב .לקש  3.5%־כב ךומנ אוה35־א”ת דדמ  תונרקב םיסויגה ףקיה
                           הדפ 2015־ב ,לקש דראילימ 6 לעמ  דדמה תיילעל .הנשה תליחתב רשאמ  לש ףקיהב סויג םע
             | אמגיס |          2014־ב ,לקש דראילימ 7.8־כ הז קיפא  ”עבט“ - המראפה תוינמ ומרת שדוחה  .לקש דראילימ 1.75
                           דראילימ 28־כ ח”גאה תונרק וסייג  תובקעב 6.5%־כב רבמטפסב התלעש  תונרקב ,תורבחה ינותנ יפ־לע רשאכ
     | טסילנא |
                           וסייוג לקש דראילימ 29־כו ,לקש  ”וגירפ”ו ,הרבחל שדח ל”כנמ יונימ  2 טעמכ לע דמוע סויגה תויתרוסמ
                                 .הז קיפאל 2013־ב         .5%־כב התלעש  ,תורבחה ינותנ יפ־לע .לקש דראילימ
                           תונרק לש תוריכמ ונתמתה רבמטפסב  ולע 90־א”תו sMe60־א”ת דדמ  ןוילימ 149 ודפנ תויפסכ תונרקהמ
                | םיליא |      ביבא־לתב תוינמב תועיקשמה תונמאנ  תוינמ תוכזב ,המאתהב 3%־כבו 6%־כב  ןוילימ 42 הדפנ תוקחמ תונרקמ .לקש
                           ןוילימ 100־כב ומכתסהו רוביצה י”ע  תולולכה ן”לדנה תוינמו היגולונכטה  םיעיקשמה ושכר הנשה תליחתמ .לקש
         רלושטלא |             שדוחה תמועל םוכסה שילשכ – לקש  היילעב טלב תיליע־קט א”ת דדמ .ןהב  דראילימ 17־כב  תויתרוסמ תונרק
          | םחש              הלא תונרקב תוריציה ךס .םדוקה  היילע םילשהו ,רבמטפסב 5%־כ לש        .לקש
                           .לקש דראילימ 3.5־כ – הנשה תליחתמ    .הנשה תליחתמ 8%־כ לש  םירעש תוילע ,הסרובה ינותנ יפל
                           תוימוקמ תוינמ תונרק וסייג 2016־ב  תמגמ ,הסרובה ינותנל ךשמהב  דדמ – םיליבומה תוינמה ידדמ לכב
                           וסייג 2015־ב ,לקש דראילימ 3.6 לעמ  תכשמנ תורבח ח”גא תונרקב תוריציה  90־א”ת דדמ ,1.4%־ב הלע 35־א”ת
                           דראילימ 1.5־כ תויתיינמה תונרקה  1.1־כ לש הלא תונרקב תוריצי םע  הלע sMe60־א”ת דדמו 2.7%־ב הלע
                           300־כ קיפאה הדפ 2014־ב ,לקש  תמועל ,רבמטפסב לקש דראילימ  תוינמב רחסמה ירוזחמב הדירי ;5.7%־ב
                           הז קיפאב סייוג 2013־בו ,לקש ןוילימ  תונרקב .םדוקה שדוחב ןוילימ 400־כ  1.2־כ לש ףקיהב תוינמ ורחסנ –
                                 .לקש דראילימ 3־כ  ומשרנ יתלשממ ח”גאב תועיקשמה  תושפוח תעפשהב ,םויב לקש דראילימ

       ,)דראילימ 3.3־כ( טסילנא ,)דראילימ 4.1( תודיפל ןילי ,)דראילימ 5( רומ – רדסה יפל םה םילודגה םיסייגמה ,תויתרוסמב הנשה תליחתמ
        .)לקש דראילימ 1.7( אמגיס ישימחה םוקמב םהירחאלו ,הנשה תליחתמ תויתרוסמב לקש דראילימ 2.9־כ לש סויג םע יעיבר םוקמ .יא.יב.יא        :5־ה םוקמב        :4־ה םוקמב        :3־ה םוקמב       :2־ה םוקמב        :1־ה םוקמב
              ןווכ           רומ         טסילנא           אמגיס         יא.יב.יא

       םיסויגב ישימחה םוקמב   םיסויגב יעיברה םוקמב  סויגב ישילשה םוקמה תא  םיסייגמב ינשה םוקמה תא   םיסויגב ןושארה םוקמב
        ולוהינב ,ןווכ םיאצמנ  ילא לש ולוהינב רומ םיאצמנ  ,טסילנא םיספות יללכה  לש ולוהינב ,אמגיס םיספות  לש ולוהינב ,.יא.יב.יא םיאצמנ
      םע ,סזומ ינב לש ותולעבבו  ןוילימ 255 לש סויג םע ,יול  ,ץיבשוגא ןולא לש ולוהינב  441 וסייג אמגיס .ינש ריאי  532 לש סויג םע ,בד ןב ירוא
       ,לקש ןוילימ 255 לש סויג  סיוג םוכסה רקיע .םילקש  ןוילימ 262 לש וטנ סויג םע  תונרקב לכה ,לקש ןוילימ  סיוג ןוילימ 617 ,לקש ןוילימ
       ןווכ .תויתרוסמב סויגה לכ  ןוילימ יצחכו ,תויתרוסמל  סיוג ןוילימ 275 .םילקש  הנשה תליחתמ .תויתרוסמ  ודפנ ןוילימ 10 ,תויתרוסמב
      םילקש דראילימ 1.2 םילהנמ   .תויפסכהמ הדפנ לקש  הדפנ ןוילימ 13 ,תויתרוסמל  דראילימ 1.7־כ אמגיס וסייג  ודפנ ןוילימ 76 ,תויפסכהמ
      ןוילימ 917 תליחתמ וסייגו  רומ וסייג הנשה תליחתמ  הנשה תליחתמ .תויפסכהמ   3.5־כ םילהנמ םהו ,לקש  הנשה תליחתמ .תוקחמהמ
            .םילקש     םהו ,לקש דראילימ 5־כ  דראילימ 2.9־כ טסילנא וסייג   .לקש דראילימ  דראילימ 2־כ .יא.יב.יא וסייג
                  תליחתמ םילודגה םיסייגמה   םילהנמ טסילנא .םילקש               םילהנמ .יא.יב.יא .לקש   רבמטפס שדוחב םילודגה םיסייגמה תועקשה יתב
                   17.3־כ םילהנמ רומ .הנשה .לקש דראילימ 9־כ לש ףקיה               .לקש דראילימ 11.8־כ
                       .לקש דראילימ            סזומ ינב          יול ילא       ץיבשוגא ןולא         ינש ריאי        בד ןב ירוא
          :תויתרוסמ תונרק     :תויתרוסמ תונרק     :תויתרוסמ תונרק     :תויתרוסמ תונרק     :תויתרוסמ תונרק
          'ש ןוילימ 255      'ש ןוילימ 255      'ש ןוילימ 275      'ש ןוילימ 441      'ש ןוילימ 617
          - :תויפסכ תונרק 'ש ןוילימ -0.4 :תויפסכ תונרק 'ש ןוילימ -13 :תויפסכ תונרק - :תויפסכ תונרק  'ש ןוילימ -10 :תויפסכ תונרק
          - :תוקחמ תונרק     - :תוקחמ תונרק      - :תוקחמ תונרק       :תוקחמ תונרק 'ש ןוילימ -76 :תוקחמ תונרק
        'ש ןוילימ 255 :כ"הס    'ש ןוילימ 255 :כ"הס   'ש ןוילימ 262 :כ"הס   'ש ןוילימ 441 :כ"הס   'ש ןוילימ 532 :כ"הס


              || 2017 רבוטקוא ןויליג                                           08
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11