Page 1 - Funder september_2017
P. 1

WWW.FUNDER.CO.IL


    תועקשה ילהנמו םיצעויל ןיזגמ || 2017 רבמטפס ,85 'סמ ןויליג || לארשי לש היסנפהו חוטיבה ,תועקשהה לוהינ ןיזגמ

                                                                   ביבא לת  6713812 א"ת בירעמ תיב 51156 ד.ת 53 ןיגב םחנמ ,מ"עב רדנאפ :תורזחהל ןעמ
                                                                  P.P םלוש
                                                                   2516

                                                            הבוט הנש
                                                          !החמשל םידעומו                                                                  | ןויאר |

                                                תונמאנ תונרק תוגספ ל"כנמ ,ןרוג לייא
                                             דחפמ אל


                                                תורחתמ


     | דקומב תועקשה תיב |       | דקומב הקחמ ןרק |         | שארב שאר תונרק |        |        רקס |
       תיב תווצ םע ןויאר          ןוכיסה יבהואל          יללכ ץראב ח"גא          תוריחבה תארקל
        הריצי תועקשהה           20/90 תילכת            תוינמ 10% דע         חוטיבה ינכוס תכשלל
   1   2   3   4   5   6