Page 10 - Funder september_2017
P. 10

רכיירטסא קיציא || ינויסנפ

                                          ?קוריפ וא ןוידפ - םייוציפל תונרק

                  םייוציפל תויזכרמ תופוק לש ןפוס     איבהל ףאו ןיטקהל םיללכ תעבוקו םיסימה תושר תעכ העיגמ ,םייוציפל תויזכרמה תופוקב תושדחה תודקפהה תא רצע 3 ןוקיתש רחאל
                    רכיירטסא קיציא | ןיינעב םיקיסעמהמ שרדנ המ .םייוציפל תויזכרמה תופוקב םיאצמנש םיפסכה ןוידפל     ידכ לועפל הפוקב ףדוע ול קיסעמ תוביחמ  גוסמ תופוקב םיפסכ ול שיש קיסעמ לכ  דחא רישכמ התייה םייוציפל תיזכרמ הפוק  תויבקעב ךישממ רצואה דרש מ
     ךרדבו ןפואב ולא םיפדוע םיפסכ ךושמל  תימע לכ .תויצקנסב תוולמ םג תויחנה .הז  םייוציפ םולשת םשל םיפסכ תדקפה ךרוצל  לכ ךופהל התרטמש תוינידמב
              .תושרה העבקש  שרדנ )קיסעמ( םייוציפל תיזכרמ הפוקב  רשפאתה םיקיסעמה רוביצל .דבועל ידיתע  לע תישארב ירדס תונשלו ,ןבא
     תנשמ לחה ,הנש לכ לש ץרמב 31־ה דע  ,הפוקב ונובשחב רבצש םיפסכה תא גווסל  םש לע םייוציפ ןובשח לע םיפסכ דיקפהל םג  .שדח ינויסנפ ןוכסיח קוש רוציל תנמ
     הפוקב ףדוע תרתי ול רשא קיסעמ ,2018  :אבה ןפואב 2016 תנש ףוסב  תפוקב וא היסנפ ןרק ,חוטיב תינכתב דבועה  דיקפהל םיקיסעמ ולכי תובר םינש ךרואל
     ףוגהמ שקבלו תונפל בייח םייוציפל תיזכרמ  םייוציפ תועיבת שיש לככ .תוהזל תישאר  ,תורומאה תופולחה .םייוציפל תישיא למג  םיפסכה .םייוציפל תיזכרמ הפוקב םיפסכ
     םיפדוע םימוכס ךושמל הפוקה תא להנמה  תנש ינפל ודי לע וקסעוהש םידבוע לש  ,םידיבעמה תורשפאל ודמעו תומייק ויה  ידיתע םייוציפ םולשת תבוטל הפוקב ורבצנ
     תוכזל עציבש תפטושה הדקפהה הבוג דע  תחת ולא תועיבת ימוכס תמכלו 2008 .2007 תנש ףוס דע ,םייוציפ יפסכ תריבצל  תעב םייוציפ לבקל ויהי םיאכזש םידבועל
     .וידבוע םש לע תונובשחב םייוציפה ביכרמ    .”תקולחמב םוכס“ תרתוכה                 רמולכ ,םיכסוחה ,וזכ הפוקב .םתדובע םויס
     םיסימה תושר תאז עצבי אל קיסעמהו היה  םידבוע קיסעמה לצא םיקסעומו היה  | למג תופוק קוחל 3 ןוקית  ורבצש ,דבלב םיקיסעמה ויה – םיתימעה
     תוישיא תופוקב עציבש תודקפהב ריכת אל  םימייקש חינהל ריבס ,2008 תנש ינפלמ תורגסנ םייוציפה תופוק  םידבועל םייוציפ םלשל ידכ רומאכ ,םיפסכ
     ףדועה םוכסה הבוג דע האצוהכ םייוציפל  ודקפוהש םיפסכ םייוציפל תיזכרמ הפוקב תושדח תודקפהל  לש םושיר לכ היה אל הלא תופוקב .םיאכזה
          .םייוציפל תיזכרמה הפוקב  ודקפוה םידבוע םתוא תוכזל .”םרובע“  ,למג תופוק קוחל 3 ןוקית עוציב םע  הארוה קרו ,םייוציפל םתואכז לשו םידבועה
     ןוהה קוש תושר המסרפ ילוי שדוח תישארב  ןמ ךא תוישיא תופוקב םיפסכ ןכמ רחאל  עבקנ ,2008 תנש תישארב ףקותל סנכנש  םייוציפ יפיצפס דבועל םלשל קיסעמה לש
     םיפסכ תרבעה“ תרתוכה תחת רזוח תטויט  2008־ל המדקש הדובעה תפוקת רובע םתסה  לע תונובשחב קר םייוציפל דיקפי קיסעמש  םייוציפ דבוע ותואל םלשל הפוקל הרשפא
     תוארוה טרפמה ”םייוציפל תיזכרמ הפוקמ  )קיסעמה ידי־לע הדקפהה םויס דעומל וא(  םישדח םיקיסעמ ףוריצ לע רסאנ .וידבוע םש  לע .הפוקב קיסעמה רבצש םיפסכה ךותמ
     תיזכרמ הפוקמ םיפסכ תרבעהל תודחוימ  תוישיאה םייוציפה תופוקב םיפסכ םירסח  ויהש םיקיסעמ .םייוציפל תויזכרמ תופוקל  םייוציפל הדועיה תריצי תא דדועל תנמ
     למג תפוקב םייוציפה ביכרמל םייוציפל  תויזכרמה תופוקב םיאצמנ הלא ןכש(  םייוציפל תיזכרמ הפוקב םיתימע תע התואב  ,הדקפהה םוכס תא םיסימה תושר הריכה
     דבועב רבודמש דבלבו דבועה םש לע הבצקל  תא רתאל קיסעמה שרדנ ןכל .)םייוציפל  3( תרדגומ ןמז תפוקת ךשמב ךישמהל ולכי  תורמל ,הפוקב הדקפהה דעומב רבכ ,האצוהכ
     םוכסה .2007 ינפל קיסעמה ידי לע קסעוהש  .2008 ינפלמ ולצא םיקסעומש םידבועה  םידבוע רובע קר ךא הפוקב דיקפהל )םינש .םידבועל לעופב ומלוש םרט םיפסכהש
     ישיאה םייוציפה ןובשח תוכזל רבעוי רשא  וז תובח .םהיפלכ םייוציפה תובח תא ןוחבל  קוחל 3 ןוקית ברע םדי לע םיקסעומ ויהש  םייוציפל תיזכרמ הפוקמ םיפסכ תכישמ
     םוכסה ךסב יסחיה וקלחכ היהי דבועה לש  תודקפה תוכזב הסוכמ הקלחבש חינהל ריבס  םירומא ,םישדח םידבוע רובע .למג תופוק :םינפוא השולשמ דחאב התשענ
     תריצימ ענמיהל תנמ לע תאזו 2007 ידבועל  ההובג תובחה םא .םייוציפל תוישיא תופוקב  םייוציפה ימוכס תא דיקפהל םיקיסעמה ויה  םלשל הפוקל קיסעמה לש הארוה .1
     עצבל שקבמה קיסעמ .םיוסמ דבועל הפדעה  תופוקב ורבצנש יפכ םייוציפה תורתימ .דבוע לכ םש לע ישיא םייוציפ ןובשחב .הדובע םייסש דבועל םייוציפ
     הפוקה תא להנמה ףוגל איצמי הרבעה תא  םידבוע םתוא לש םמש לע םייוציפל תוישיא  םישדח םיפרטצמ ןיא 2008 זאמש תורמל  תיזכרמ הפוקמ םיפסכ תרבעה .2
     םיעדיימה תא לולכי רשא ח”ור רושיא  ךותמ רסחה םוכסה תא דעייל קיסעמה לע  ןיא 2011 זאמו ,םייוציפל תויזכרמ תופוקל  םש לע םייוציפל תישיא הפוקל ,םייוציפל
     קיסעמה לצא קסעומ דבועהש רושיא :םיאבה  ,םייוציפל תיזכרמ הפוקב רבצש םיפסכה  םילהונמ ןידע ,תופוקל תושדח תודקפה .םיסימה תושר רושיאל ףופכב דבועה
     2007 ידבועל םוכסה טוריפ ,2007 ינפל .”2007 ידבועל םוכס“ תרתוכה תחת .לקש דראילימ 16־כ לש םוכס ולא תופוקב  .הפוקהמ קיסעמה ידי לע םיפסכ תכישמ .3
            .ףדועה םוכסה טוריפו  הובגה םייוציפל תיזכרמ הפוקב םוכס לכ               הרתיהש חכוה םא תירשפא וזכ הכישמ
     תיזכרמ הפוק תלהנמה הרבח ,ףסונב  םוכסה“( ובשוחש םימוכסה ינשמ 110%־מ  תא זרזל תלעופ | םיסימה תושר  קיסעמה תובייחתה ךסמ הלודג הפוקב
     ול קיסעמ לכל חולשל שרדית םייוציפל  הארי )”2007 ידבועל םוכסה”ו ”תקולחמב ףונה ןמ ןמילעהלו תופוקה קוריפ  ףופכב וא ,םידבועל םייוציפ םולשתל
     העדוה םייוציפל תיזכרמ הפוקב םיפסכ  הפוקב ”ףדוע”כ םיסימה תושר יניעב  םיסימה תושר המסרפ ,ןורחאה ינויב 11־ב  תא רשפאמה הדובעל ןיד תיבמ וצ תלבקל
     רזוחו םיסימה תושר רזוח תוארוה רבדב      .םייוציפל תיזכרמ  םירובצה םיפסכל תוסחייתהה ןפואל תויחנה  סמ יוכינב תבייח רומאכ הכישמ .הכישמה
             || .ןוהה קוש תושר  םיסימה תושר לש תושדחה תוארוהה  תובייחמ תויחנה .םייוציפל תויזכרמ תופוקב  .הפוקה ןמ ךשמנה םוכסהמ 40% רועישב

              תושדח תודקפה ןיא 2011 זאמו ,םייוציפל תויזכרמ תופוקל םישדח םיפרטצמ ןיא 2008 זאמש תורמל
              .לקש דראילימ 16־כ לש םוכס ולא תופוקב םילהונמ ןידע ,תופוקל
              || 2017 רבמטפס ןויליג                                            12
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15