Page 12 - Funder september_2017
P. 12

יול לאכימ || חוטיב


       תואישנ תוריחב | 22.11
        חוטיבה ינכוס תכשל                          :חוטיבה ינכוס תכשל תואישנל תוריחבה תארקל
                                    |              רקס ינותנ יפ לע

                                             ליבומ דלפנזור רואיל


         ללכ ברקב רקס ךרע          .הכשלה תואישנלו חוטיבה ינכוס תכשל תודסומל תוריחבה וכרעיי רבמבונב 22־ב
      הכוז דלפנזור רואיל יכ הלוע רקסהמ | םכינפל תואבומש תואצותה תולוע רקסל ונעש תובר תורשע ןיבמ ,חוטיבה ינכוס

        דעומ רחאל םלוא ,סופדל ןוילגה תדירי תארקל שממ | 26% םע רירפצ ירוא ינשה םוקמב ,62% םע םינכוסה תכימתל
      תא םידחאמ םא םג תאז רואל .רירפצ ירואל רבוחו הכשלה תואישנל ץורימהמ שרופ ירהד יטומ יכ םסרופ ,רקסה תכירע

                  .הכימת 38%־ל םיעיגמ דחי םג םידמעומה ינש ןידע ,רירפצ ירוא לש וזל ירהד יטומ דעב העבצהה


     דמעומ קרו ,טיבנש ןוויכ לכמ ףנעב תולח תובר  ירהד“ לש םילעבו ל”כנמ ,ירהד יטומ ,רומא כ *חוטיבה ינכוס תכשל תואישנל תוריחב רקס
     םירגתאה םע דדומתהל לכוי תאז ןיבהל ליכשיש  ללשב תובר םינש ןהיכש ימו ”חוטיבל תונכוס
              .עוצקמה ינפ תא םינשמה  ירואל רבוח ,חוטיבה ינכוס תכשלב םידיקפת
     הנושארל םסרופש דרופסקוא תטיסרבינואמ רקחמ  רירפצ ירוא תושארב הגהנהה תצובק“ וירבדל ,רירפצ
     47%־ש עבק רשאכ םלועה תא עזעז ,2013־ב  המ תא םישגהל הרידא תלוכיו בר ןויסינ תלעב הניה
     לע רבוד רתיה ןיב .םלעיהל םידיתע םויכ תועוצקמהמ  .ירהד רסמ ךכ ”הכשלהו םינכוסה רובע םיצור ונחנאש
     ,רקחמה תעדל .חוטיב ינכוסו ןובשח יאור ,ןיד יכרוע  תא ןובשחב תואיבמ אל ,רומאכ תואבומה תואצותה
     תשדוחמ הבישחב ךרוצ שי םייטנוולר ראשיהל ידכב  שיו ,רירפצ ירואל ירהד יטומ ןיבש תוחוכה דוחיא
     ונאשכ ולא םימיב .עוצקמה תסיפת ןפוא לע תיתריציו  םילועש םינותנל רבעמ עיפשי הז דוחיא יכ יוכיס
     ינכוס תכשל אישנל תוריחבה עסמ לש ומוציעב              .רקסב
     לש ודוקפתו ומוקמ לע םג חיש ררועל שי ,חוטיבה  הברקה תוריחבה תכרעמ ,םישח רבכ םינכוסהש יפכ
         .ילטיגידו יגולונכט םלועב חוטיבה ןכוס  ירדס תונשל תכלוה ,הנשה חוטיבה ינכוס תכשלב
     – ץורימב הכ דע ורתונש םידדומתמה לע ביחרנ ןלהל  היצנדקב ףקת היהי אל ’גהונ וגהנמכ םלוע‘ .תישארב
             :דלפנזור רואילו רירפצ ירוא  תורומת .הכשלה אישנכ ןהכל רחביש ימ רובע האבה ירהד יטומ לש ותשירפ ינפל וחקלנ םינותנה *                           | דלפנזור רואיל |                             | רירפצ ירוא |

                   הפיח זוחמ ר"וי .ןויסינ תונש 28 לש קתו לעב             אלממו ןגסכ םויכ ןהכמ .ןויסנ תונש 30 לעמ לעב
                  ףתושמ ל"כנמ .חוטיבה ינכוס תכשל לש ןופצהו               רבחו ,בוסיל תלהנה רבח ,הכשלה אישנ לש םוקמ
                  רואילו יבצ דלפנזור חוטיבה תונכוס לש םילעבו               לש ל"כנמכ םג ורבעב ןהיכ .תיצראה הצעומה
                   חוטיבה ימוחת לכב תלעופה ,מ"עב חוטיב .ס                תרבחל הנמזב הגזומ רשא ןתיא חוטיבה תרבח
                  ,הפיח תטיסרבינואב הלכלכל גוחה רגוב .היסנפהו                           .ללכ חוטיבה
                   תנווכב .תועקשה ץועייו חוטיבל הללכמה רגוב               ינכוס לש םדמעמ תא רפשל עיצמ רירפצ ירוא
                  ־ללכ לדומכ ףינסה תא להנלו ךישמהל דלפנזור               קוחל א19 ףיעס לוטיבל תוליעפ תוברל חוטיבה
                  הגאדה ,תיעוצקמה תוליעפה תמרב ,הכשלב יצרא                 תשירד רסואה ,םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה
                   .הרשעה תויוליעפבו ףינסה ירבח לכל עויסהו               תא עונמל ךכבו ,חוקלהמו ןרציהמ הצפה תלמע
                    ,ירוטוטטס ףוגל הכשלה תא ךופהל ותנווכב                יצעוילו ןיד יכרועל סחיב חוטיבה ינכוס תיילפא
                  דמעמה רופיש ,הכשלה לש יטילופה יבולה רופיש                םיצעיימ חוטיב ינכוסש םירצומה תבחרה .סמ
                  א19 ףיעס לוטיב ,חוטיבה ןכוס תימדתו יעוצקמה               .תואתנכשמו םייסנניפ םימוחת תוברל ,םהיבגל
                  תולועפ ןכו ,םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה קוחל              םיפסונ הסנכה תורוקמ וקינעיש םימזימ םודיק
                   תנווכהל ןרקה םע ףותישב הכשלה תרעצהל                  םיצעויל השירפ זכרמ םודיק .חוטיבה ינכוסל
                           || .םיררחושמ םילייח                     || .תואלמגל האיצי תארקל םיקיתו

              || 2017 רבמטפס ןויליג                                            14
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17