Page 14 - Funder september_2017
P. 14

רדיק זעב || םידדמ ירצומ
        לסה תודועתמ ודפנ לקש דראילימ 6.5 טעמכ


                                                  הנשה תליחתמ
     תליחתמ םיימוקמ םידדמ לע תודועתמ ודפנ דראילימ 4.6 לעמ | תוימוקמ לס תודועתמ הדפנ לקש ןוילימ 255 | טסוגואב לס תודועתב ןוידפ ןוילימ 216
       טסוגואב לקש ןוילימ 76 וסייג שד בטימ | הנשה תליחתמ תוקחמב לקש דראילימ 1.2 לש ןוידפ | טסוגואב לקש ןוילימ 91 ודפ תוקחמ תונרק | הנשה


     29.3%־ב הקיזחמ שד־בטימ תיבמ לס תודועת תילכתש  238 ,תוינמ ידדמ לע לס תודועת 434 :ןהמ ,לס תודועת  ,תונוידפה תמגמב ךישממ לסה תודועת קו
     םהירחא .קושהמ 28.6%־ב הקיזחמש םסק הירחאו ,קושהמ    .עבטמ תודועת 21־ו ,ח”גא ידדמ לע תודועת  שדוחהו ,םינתמתמ טעמ תונוידפה םנמא ש
     27%־כ לש קוש חתנב הקיזחמ לס תודועת תוגספ תאצמנ  דוגיאב ןוהה קושו םיסנניפ םוחת להנמ ,ןומולוס ןנור  ינותנ יפ־לע .לקש דראילמ עברכ הדפנ
     תודועת קושמ 15.1% לש חתנ הקיזחמ לס תודועת לארהו  ידי־לע להונמה םיסכנה ףקיה“ יכ ןייצ ,רחסמה תוכשל  לע לס תודועתמ ןוידפה ףקיה ,הסרובה
                       ”.לסה  טסוגוא ףוסב דמע ,לארשיב לסה תודועת יקיפנמ תעברא  .לקש ןוילימ 255 ,אוה א”תב תוינמ ידדמ
                           לקש דראילימ 93.4־כ תמועל ,לקש דראילימ 93־כ לע  4.6־כ לש ךס םיימוקמה םידדמהמ ודפנ הנשה תליחתמ
              תוקחמב טסוגוא םוכיס                .”ילוי שדוח ףוסב ולהונש  תונמאנה תונרקל סנכנ ףסכ ליבקמבשכ( לקש דראילימ
             לקש ןוילימ 91 לש ןוידפ |  תועקשהה תוגלפתה“ יכ ןומולוס לש ותקידבמ הלוע דוע  ןוילימ 102 וסיוג ל”וחב תוינמ לע לס תודועתב .)תוימוקמ
     בטימ .טסוגואב תוקחמה תונרקהמ הדפנ לקש ןוילימ 91  עקשומ 23%־כ וניה טסוגוא ףוסב לסה תודועת קושב  דראילימ 1.1 ל”וח תודועת וסייג הנשה תליחתמו ,לקש
     627 ,לקש ןוילימ 76 םע ,שדוחה םידיחיה םיסייגמה םה שד  דראילימ 21.7־כ לש יפסכ ףקיהב ,ץראב תוינמ ידדמב  78־כב םכתסה ח”גא ידדמ לע לס תודועתב ןוידפה .לקש
     3.3־כ םילהנמ שד בטימ .הנשה תליחתמ סויג לקש ןוילימ  לש יפסכ ףקיהב ל”וחב תוינמ ידדמב עקשומ 44%־כ ,לקש  דראילימ 1.9־כב ומכתסה הנשה תליחתמו ,לקש ןוילימ
     .תוקחמב הנשה םילודגה םיסייגמה םהו ,לקש דראילימ  ח”גא ידדמב עקשומ ףנעהמ 23%־כ ,לקש דראילימ 40.7  994־כו ,לקש ןוילימ 15 וסייוג עבטמ תודועתב .לקש
     לקש ןוילימ 7 םע רתויב םינטקה םידופה םה איפ לארה  עקשומ ראשהו ,לקש דראילימ 21־כ לש יפסכ ףקיהב ץראב     .הנשה תליחתמ ודפנ לקש ןוילימ
     איפ לארה .הנשה תליחתמ ןוידפ לקש ןוילימ 195־ו ,ןוידפ  תודועתו םידדמ ילס ,תופנוממ תודועת ,ל”וחב ח”גא ידדמב  ידדמ לע לס תודועתב רחסמה רוזחמ ,הסרובה ינותנ יפ־לע
               .לקש דראילימ 1.9־כ םילהנמ                  ”.ןודקיפ  היה טסוגואב םויב לקש ןוילימ 411־כב םכתסהש תוינמ
     ,תוקחמב שדוחה ףסכ הברה יכה הדפש ףוגה םה .יא.יב.יא                     תליחתמ עצוממב .םדוקה שדוחב רוזחמהמ 53%־כב הובג
     ןוילימ 613 לש ןוידפ םיגיצמ .יא.יב.יא .לקש ןוילימ 63  לסה תודועת יפוגב טסוגוא םוכיס    ןוילימ 336־כ ךסב תוינמ ידדמ לע לס תודועת ורחסנ הנשה
     דראילימ 3.8־כ םילהנמ .יא.יב.יא .הנשה תליחתמ לקש    םיסייגמ לס תודועת לארה |      .דקתשא עצוממה רוזחמהמ 3%־כב ךומנ ,םויב לקש
     ודפש ןוה יקוש לדגמ םיאצמנ תונוידפב ינשה םוקמב .לקש  סייגש דיחיה לסה תודועת ףוג םה ,לס תודועת לארה  תוינמב רוזחמה ךסמ הלא לס תודועתב רוזחמה לש וקלח
     לקש ןוילימ 967 ודפ ןוה יקוש לדגמ .לקש ןוילימ 41  הנשה תליחתמ .םילקש ןוילימ 350־כ לש סויג םע ,טסוגואב  המודב –טסוגואב 26%־כל ילוי־ראוניב 22%־כמ הלע
     טעמכ ,לקש דראילימ 12־כ םילהנמ םהו ,הנשה תליחתמ  ,לקש ןוילימ 175־כ לש וטנ סויג םיגיצמ לס תודועת לארה        .2016 תנשב עצוממל
            .הלוכ היישעתב םיסכנה ףקיהמ 44%  תילכת .הנשה תליחתמ יבויח סויג גיצמש דיחיה ףוגה םהו  םכתסה ח”גא ידדמ לע לס תודועתב רחסמה רוזחמ
     םיסכנה ףקיה תא תלהנמ לדגמ ,םיסכנ ףקיה תניחבמ  .םילקש ןוילימ 3 לעמ תצק לש ןטק ןוידפ לע םידמוע  שדוחב רוזחמל המוד – טסוגואב םויב לקש ןוילימ 115־כב
     ,לקש דראילימ 12־כ םע ,היישעתב רתויב הובגה  .לקש דראילימ 1.8־כ לש ןוידפ םסק םיגיצמ הנשה תליחתמ  לע לס תודועת ורחסנ הנשה תליחתמ עצוממב .םדוקה
    ינשה םוקמב ,היישעתב םיסכנה ףקיהמ 44%־כ םיווהמש  ןוידפ םע תוגספ םה שדוחה רתויב םילודגה םידופה ,דגנמ  32%־כב ךומנ ,םויב לקש ןוילימ 133־כ ךסב ח”גא ידדמ
     לקש דראילימ 3.75־כ לש םיסכנ ףקיה םע .יא.יב.יא  .הנשה תליחתמ לקש דראילימ 2.5־כו ,לקש ןוילימ 309 לש    .דקתשא עצוממה רוזחמהמ
     םהירחא .היישעתב םיסכנה ףקיהמ 13.8%־כ םיווהמש  לש ןוידפ םיגיצמו ,לקש ןוילימ 253־כ שדוחה ודפ םסק ־א”ת דדמ לע תונושאר לס תדועת יתש וקפנוה טסוגואב
     3.3־כ םע שד בטימ ,לקש דראילימ 3.4־כ םע סנלסקא    .הנשה תליחתמ לקש דראילימ 2.2־כ  תוינמה לכ תא ללוכו ,יאמב הסרובה הקישהש SME150
      || .לקש דראילימ 1.9־כ םע איפ לארהו ,לקש דראילימ  ירה ,םיקיפנמה תוגלפתה תניחבמ”ש ןייצ ןומולוס ןנור  693 הסרובב תורחסנ םויכ .SME60־א”תו 90־א”ת ידדמבש


       ,קושהמ 29.3%־ב הקיזחמ שד־בטימ תיבמ לס תודועת תילכתש ירה ,םיקיפנמה תוגלפתה תניחבמ"ש ןייצ ןומולוס ןנור
          27%־כ לש קוש חתנב הקיזחמ לס תודועת תוגספ תאצמנ םהירחא .קושהמ 28.6%־ב הקיזחמש םסק הירחאו
                     ”.לסה תודועת קושמ 15.1% לש חתנ הקיזחמ לס תודועת לארהו
              || 2017 רבמטפס ןויליג                                            0016
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19