Page 18 - Funder september_2017
P. 18

הבתכ ךשמה ||

     .האימחמ אל תימדת היישעתל ורציש רבעהמ םירקמ שי“  תוגספ ל”כנמ דיקפתב הנש רגוס ,ןרוג ליי
     ,םיכלהמ תונורחאה יצחו הנשב התשע ,ךרע תוריינל תושרה  קושב ריעצה ל”כנמה .תונמאנ תונרק
     תוינידמ יוניש יא לש הוותמה .תונרקה דוגיא םע דבוכמ חישב  תוגספב ךרדה תא .כ”הסב 34 ןב ,תונרקה
     ךישמהל יופצ הנשב םעפ רתויה לכל לוהינ ימד תאלעהו ינוציק  הילא ,םינש רשעמ הלעמל ינפל לחה
     לכ םע חנב רתוי דוע שיגרהל תועקשה יצעויל רשפאלו  תקלחמל ןושארה ראותה ךלהמב עיגה
     חתנב םהב עיקשהלו תונמאנ תונרקב שיש םינבומה תונורתיה  ,ראותה רחאל ,רבע םשמ .גניטימלטה
     הוותמה .דחאכ םילודגו םינטק ,תועקשה יקיתב רתוי יתועמשמ  ירשק ךרעמב םיילוהינ םידיקפתל םדקתה ,םיצעוי ירשק ךרעמל
     .קזחתמ ןומאהש םיאור רבכ יתעדלו ,קושב ןומאה תא רפשי הזה  ל”כנמל הנומ ,םיצעוי ירשק ל”כנמסכ םינש 4 רחאלו םיצעויה
     םיסכנה ךסש םיאור םגו ,ןוחטב ןתונ הוותמה ,רצומב תועתפה ןיא            .תונרקה תרבח
                    ”.םיסויג שיו הלוע  ןורכיזה .ריעצ ליגב ליחתה ןוהה קוש םע תורכיהה תא
     היצלוגרה רואל תינכט רתויל םויה תכפוה ץעויה תדובע םאה  לש חוקלכ 13 ליגב השעש ץועיי תשיגפב אוה ולש ןושארה
                    ?גורידה תוכרעמו  ףסכה םוכס תא עיקשהל ול וצילמה השיגפבשכ ,ימואל קנב
     ילכ איה גורידה תכרעמש םיעדוי תועקשהה יצעוי .אל שממ“  .תוגספ לש תונמאנ תונרקב הווצמ רבב לביקש ןטקה
     םוקמ היה אל תרחא ,םרובע טילחמש ילכ אלו הטלחה ךמות  ,ןוהה קוש לש ”םסק”ב יבש ול המרג לביקש הנטקה הצעה
     אל םא ,תוחפ אל בושח םוקמ םהל שי יניעבו ,תועקשהה יצעויל  תא .ןוה קושב הריירקל ריעצ ליגמ רבכ ותוא הנוויכ וירבדלו
     דיקפתהש םיניבמ םיצעויה ,ןמזה םע .הכ דע היהש הממ רתוי  ךות ,ופי-א”ת תימדקאה הללכמב םילשה ןושארה ראותה
     ןימאמ ינאו הטלחה ךמות ילכ תווהל אוה גורידה תכרעמ לש .תויצפואו תועקשה לוהינ ,ןומימ לש םיסרוקב תודקמתה
     תונרק קר תונקל םיצר אל םויה םיצעוי .רפתשמו ךלוה הזש  יעוציב תא ןחובו רבוע ,רקוב לכב םדקומ דרשמל עיגמ אוה
     ןרק תודפל רהמל אל םג ינשה דצהמו ,םיהובגה םיגורידב  ולש דרשמה .הירוגטק לכב ףלחש םויב היישעתב תונרקה
                    .דרי הלש גורידהש  הרבחב םירחאה םידבועה לש םידרשמהמ הנוש אלו עונצ
     הרטמה הנושארבו שארבו גורידה תוכרעמל םיבר תונורתי שי        .םיקיתווה תועקשהה ילהנמ תוברל
     ,םירטמרפ לש בחר ןווגמ ןוחבלו תועקשהה ץעויל רדס תושעל איה
     הלבוהב םיעיקשמה םע םיביטמש םירופיש וניאר הזה םוחתב םג      ךלש לוהינה תייפוסוליפ תא יל ראת
     ךורא חווטל תונרקה לש הניחבה .םיקנבב ץועייה יכרעמ לש  .תווצ תדובעו תויתריצי ,תויעוצקמ לש בולישב ןימאמ ינא“
     תכרעמב םיצעויה לש ןוחטיבה תא תיתועמשמ הקזיח לשמל  םישנאה תא םקמל תבייחמ תוחוקלה תומכו ,ונלש םיסכנה ףקיה
            .םיעיקשמה םע םתסה ןמ ביטת ןמז ךרואלו  שפחמ ןמזה לכ ינא .םייזכרמה םידיקפתב רתויב םירשכומה
     עיקשהל םישקבמש תוחוקל לומ אקווד אוה םויה ירקיעה רגתאה  םילהנתמ ונחנא .םהב רפתשהל ןתינ דועש םיכילהתו תודוקנ
     תא םיאור ונא ונתחמשל ,ןושארה םוקמב תוגרודמש תונרקב  הרוקש המ תא שדחמ ןוחבל ןמזה לכ חירכמ הזו ,תימניד הביבסב
     תוחוקלל ריבסהל םיעדויש םיקנבב םיצעויה לש חכהו תורגבה  רשפא הפיאו ,תרחא עצבל ךירצש םיכילהת שי םא לואשלו
     תואושת לע חרכהב תודמלמ אל רבעה תואושתש רורב ןפואב                ”.םדקתהלו שדחל
     רחא וא הזכ ךתחב ןושארה םוקמב עגרכ תאצמנש ןרקשו דיתעה    ?דיקפתה ךלהמב תיניש לשמל םירבד הזיא
          .ךפהל וליפאו ,האבה הנשב םג טולבתש חוטב אל  .חוקלל רצומה תא רפשלו תונשל תויורשפא ןחוב ןמזה לכ ינא“
     רפסמ ןיב רוזיפ לש הנורחאה הפוקתב חתפתמש ךילהתה םג  תונרקהמ תחא לכב הניחב ונעציבש דיגהל לוכי ינא אמגוד רותב
     םאש איה הנווכה .ותיא ביטיהל ךישמת חוקלל תוחמתמ תונרק  רשפא ךיא ,יקסעה חותיפה ל”כנמסו תועקשהה ל”כנמס ףותישב
     ןיב העקשהה תא ול רזפל ןוכנ ,20/80 גוסמ ןרקב ןיינועמ חוקל  תחת ןבומכ ,רצומו רצומ לכב םיעיקשמל ךרעה תא תולעהל
     וישכע תאצמנש ןרקב קר ףסכה לכ תא םישל אלו תונרק 3-4  תמאתה ךות הז םימעפל .תויפיקשתה תולבגמה
     רוציל איה רתויב הבוטה היגטרטסאה .גורידב ןושארה םוקמב  הביבסל םיאתתש הטושפ תיסחי תוינידמ
     תא םימשיימ םיבר םיצעויו ,עיקשמה רובע ליעי תועקשה קית       .תיחכונה תילכלכה
     איה ןרקה םא םג קיפא לכב תונרק רפסמ ןיב רזפל איה ,הז  וניהיז דיקפתב ילש םינושארה םישדוחב
     ורציי םה ךכ רתוי ורזפי תוחוקלש לככ .60 םוקמב וא 6־ה םוקמב  תונרקב תוינידמ רפשל תויורשפא המכ
     תא הארנ ךכ קרו בזכאתהל רתוי ךומנ יוכיס םע רתוי בוט קית  תא םיאור םויה רבכש םיכילהת הלאו
              ”.חומצל הכישממ תונרקה תיישעת  חמשמ רתוי דוע .םהלש העפשהה
     ,תומשלו םיגתומל תונמאנב הדירי לש ךילהת םיאור םג דגנמ  םג וחילצה הלאה םיכילהתהש תוארל
                 ?םישדח םיפוג לש החימצו  םתסה ןמ .תונוידפה בצק תא ןיטקהל
     תווצ דמוע הירוחאמש ןיבמ ,תוגספ לש ןרק הנוקש ץעוי“  העפשהה תא הארנש דע ןמז חקי
     הרקב ,לועפת ,תועקשה ,הזילנא לש םיבר םיבאשמ םע םלש   ”.הז לש האלמה
     תא ול תתלו ,ותיא רבדל לוכיש ימ שיש יאדוובו םינוכיס לוהינו תורבחה ראשמ םינוש םתא המב
               רתויב ינכדעה עדימהו תובושתה  תונרקה תרבחב םיטלובה םירבדה דחא“
     ןרק תוחפל התיה אל תוגספ לש הנש התיה אל ,םוי לש ופוסב  תווצ ונל שיש תורמלש איה תוגספ לש
     ףקיה להנמ ףוגש לככ ,ןכש המ .תוסייגמה תונרקה רשעב תחא  לש ןויסינ םע תועקשה ילהנמו קיתוו הסונמ
     רבעמ ,םיסכנה ףקיהב חמצי אוהש ידכ זא ,רתוי הובג םיסכנ  םלוכ ,תונמאנ תונרק לוהינב הנש 20־מ רתוי
     תוקידב יפל ,םויה םג .רתוי הברה סייגל שרדנ אוה ,תונוידפל .וגאמ ענומ אל דבוע ףאו ההובג תועינצב םילהנתמ
     בור תא רשאמ רתוי תוגספ תונקל םירחוב תועקשה יצעוי ,ונלש  הנשבש תונרק ילהנמ תרחא וא וזכ הידמב םימעפל םיאור
                     .םימייקה םיפוגה  יכה םה המכ דע םירפסמו םינייארתמ םהו ,םיחילצמ תמיוסמ :תולודג תונרק לע |
     םיאצמנ ונחנא ,םישדח םיפוגו םיגתומ יבגל ,ךתלאשל  םה ןכמ רחאל הנש .םלוכ לעמ םה םהלש תולוכיהו םיבוט  לואשל ךירצ דחא לכ“
     ןווגממ תונהיל עיקשמל תרשפאמש תיתורחת דואמ היישעתב  הרבחה תלהנה תא אל חטבו ןרק להנמ עמשת אל ונלצא .םימלענ
     לככ זא .ךכש בוטו תונוש ןוכיס תומרב םירצומ לש דאמ בחר  םירחתמה לכ ונתסיפתל .םיבוט יכה היהנ דימת ונחנאש םירפסמ ןרקה םא ומצע תא
     הקזח ,רתוי הבוט היישעת שי רבד לש ופוסב תורחת רתוי שיש          ”.םתוא םידבכמ ונאו םייואר  ,הב עיקשמ אוהש
            ”.םיעיקשמל רתוי יתוכיא רצומ םע רתוי  ,תולבגה .ךרע תוריינ תושר רקיעב ,היצלוגרה לע ךתעד המ
       ?םיפוג םתוא ידי־לע ,הירוגטקב תונרק יוביר םע המ  םהילע רתוול ןתינה םיטביה שי םאה .תוינידמ ייוניש ,תוקמנה ובש בצמל עלקית
     שיש ןנולתמ ןכרצה ובש דיחיה םוקמה איה תונרקה תיישעת“       ?ךילא תיטנבלרש היצלוגרל רושקה לכב  5% תונשל הצור איה
     התואב תונרק רפסמ שי םיפוגהמ לודג קלחל .תורחת ידמ רתוי  דומלל היה דיקפתל הסינכב יתישעש םינושארה םירבדה דחא“
     םג ללכ ךרדבו הרורבו הנוש תוינידמ תולעב ןה ךא הירוגטק  םישודיחב םיטרפל ןכדעתהלו היצלוגרה תונקת לכ תא קמועל םאה ,הלש היציזופהמ
     ןיבהל ךבוסמ אל ןכל .הנוש תועקשה להנמ ידי לע תלהונמ  ינוכדע רפסמ הנורחאה הנשב הרבע תונרקה תיישעת .םוחתב  ,תלעופ איה ובש קושב
     ןיבהל הצורש ימ .חוקל לש רחא ךרוצל המאתה שי ןרק לכלש  ףוקשל רצומה תא םיכפוה רבד לש ופוסבש םייתועמשמ היצלוגר
     ךרוצל רתויב המיאתמש היגטרטסאה תא תרציימ תוינידמ וזיא  בשוח ינא .רתוי בוט םג ןכלו רתוי רורב ,רתוי ןימא ,רוביצל רתוי הז תא תושעל לכות איה
     ירשק להנמ םע רבדל וא תוינידמה תא ןוחבל טושפ לוכי ולש  תושרה הליבומש היגטרטסאה המכ דע ונלוכ תא דמלמ הזש עיפשהל ילב ,תולקב
     ישיאה ןופלטה תא עדוי לארשיב תועקשה ץעוי לכ .ולש םיצעויה    ”.הלוכ היישעתה םע הביטימ רבד לש ופוסב
     םג לודגה םקלחו םיצעויה ירשק ךרעמב ולש רשקה שיא לש   ?ינוציק תוינידמ יוניש יא לש הוותמה לע ךתעד המ "?קושה לע


              || 2017 רבמטפס ןויליג                                            22
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23