Page 19 - Funder september_2017
P. 19

.ץעייתהלו ןופלט יילא םירהל חנב םישיגרמ
                                                 60־מ רתוי םויה שי ,תוינידמב תוהז ןהש תונרק יתש ןיא ונלצא
                                                 ,ח”טמל הנוש הפישח םע תונרק ןכותבו הסרובב תוירוגטק יתת
                                                 ח”גאה ביכרב הנוש ןוכיס ליפורפב וא ,האירק ןמיס םע תונרק וא
                                                 ןרקב תונוש ןוכיס תומר םישפחמש םיעיקשמל רשפאמ הז .דועו
                                                         .רתויב םיאתמה רצומה תא לבקלו תונמאנ
                                                 םיבשוח םישנאש הביסהמ העיגמ םיתיעל תרוקיבהש בשוח ינא
                                                 הנושאר עגר לכב תויהל הכירצ ,ורחב םהש תונמאנ ןרקש
                                                 ןה ןרק לכב עיקשמ לכ לש תורטמה יכ ,תועט וז .הירוגטקב
                                                 שממ אל הז ןכל .ול המיאתמש תאז תא תונקל ךירצ אוהו ,תונוש
                                                 םישמתשמ ךיא הלאשה ,הירוגטק התואב תונרק רפסמ שיש הנשמ
                                                                     ”.רצומב
                                                    ?תונרק ידימ רתוי שיש םיבשוחש םיפוג שי המל זא
                                                 רבודמש ןימאמ ינא לבא ,םתוא לואשל ךירצ וזה הלאשה תא“
                                                 דיתעב לידגהל ךכבו תורחתה תא ןיטקהל םיצורש םיפוגב רקיעב
                                                 היהתש ונל בוט םינכרצכש ונל רורב .רוביצה ןובשח לע םחוכ תא
                                                 ונל רשפאתש תויורשפא לש ןתינה לככ בחר ןווגמ םע היישעת
                                                  .ןגוה רוחמת ןבומכו תוכיאה לע תורחת ,בוט רתוי תוריש לבקל
                                                 רצומ לכ ומכ תונרקה תיישעת תא ונחבי םיעיקשמש החנהב
                                                 רצומ תרציימ תורחת לש האצותהש וניבי םה ,רחא הכירצ
                                                 דח ?האירב תורחתו תונרק ןווגמ שיש בוט הז םא זא .רתוי בוט
                                                                   ”.ןכ תיעמשמ
                                                             ?ידמ תולודג תונרק םע המ
                                                 קלחש םיוסמ םיסכנ יוושל תועיגמש תונרק שי ,ימוקמה קושב“
         :גורידה תכרעמ לע |                               תוחפ קושהש לככ ,םרובע םירגסנ טושפ םיקיפאהו ךרעה תוריינמ

         ילכ תווהל אוה גורידה תכרעמ לש דיקפתהש םיניבמ םיצעויה“              ,ץראב תוינמב העיקשמש ןרק לשמל .הלודג ןרקל ןורסח שי ,ריחס
                                                 תוינמב לועפל השקתת םיסכנ לקש דראילימ לעמ תלהנמש
         אל םויה םיצעוי .רפתשמו ךלוה הזש ןימאמ ינאו הטלחה ךמות                          .תישילשה וא היינשה הרושה
                                                 עלקית ,הב עיקשמ אוהש ןרקה םא ומצע תא לואשל ךירצ דחא לכ
         אל םג ינשה דצהמו ,םיהובגה םיגורידב תונרק קר תונקל םיצר             ובש קושב םאה ,הלש היציזופהמ 5% תונשל הצור איה ובש בצמל
         םיביטמש םירופיש וניאר...דרי הלש גורידהש ןרק תודפל רהמל             לע עיפשהל ילב ,תולקב הז תא תושעל לכות איה ,תלעופ איה

         לש הניחבה .םיקנבב ץועייה יכרעמ לש הלבוהב םיעיקשמה םע              לועפל השקתת לקש דראילימ 2 תלהנמש 90/10 ןרקל םג ?קושה
                                                                .קושב םיסכנהמ קלחב
         לש ןוחטיבה תא תיתועמשמ הקזיח לשמל ךורא חווטל תונרקה               .תונרק יוביר שיש בוט םיעיקשמל םאה הלאשל םג רשקתמ הז
         ".םיעיקשמה םע םתסה ןמ ביטת ןמז ךרואלו תכרעמב םיצעויה              ןוילימ 300 תולהנמש תונמאנ תונרק 5 להני ףוגש ףידע עיקשמל
                                                   ”.לקש יצחו דראילימ יוושב תחא ןרק רשאמ ,תחא לכ לקש
                                                 לש לדוג םיליבגמו ,תונרק לש לדוג לע הקידב םישוע םתא
                                                                     ?תונרק
                         לש העפות היישעתב םיאורשכ רקיעב .השק רתוי הזש ןוכנ“  ףר עבקו תונרק ליבגהש םינושארה םיפוגה דחא אוה תוגספ“
                         ךרד תא ןוחבל ילב ,רצקה חווטב תוטלובש תונרקב םיסויג זוכיר  ךירצש ונתוא דמיל ןויסינה ןהבש תומוקמ שי .ילמיסקמ תודיחי
                         לש סויגה ללכ ךרדב .ןרקה לש היגטרטסאה תא וא האושתה תגשה  אל תונרקהש םיגאוד ונחנא .ונלבגהו ,םיסכנה ףקיה תא ליבגהל
                         תואצמנש תורחאה תונרקה ןובשח לע השענ ”תבכוכ ןרק“ התוא  תא םיליבגמ ךירצ םאו ,ןהב לוהינה תא ונילע ושקיש לדוגל ועיגי
                            .השק רתוי רגתאה וזכ הביבסב .הירוגטק התואב התיא               ”.ןרקה תודיחי
                         הלבטב טולבלו תדדוב ןרקב סייגל םינטק םיפוג לש תלוכיה  תוגספבו לקש דראילימ 18־כ התדפ היישעתה הרבעש הנשב
                         רשפאל וכישמי םה םאה איה הלאשה לבא תמייק ןותיעב  םתידפ 2017 תליחתמ .תויתרוסמב לקש דראילימ 3־כ םתידפ
                         ןטק ףוג הזש וא תיבקע תועקשה תוכיאמ תונהיל םיעיקשמל ?הזה רגתאב םידמוע ךיא .תויתרוסמב לקש דראילימל בורק
                         תא שי םלוכל אל .לודג םיסכנ יווש םע דדומתהל השק ול היהיש  לבא רגתאמ ירמגל הז הלודג תונרק תרבח לש ל”כנמ תויהל“
                         סייגל חילצמש טלוב ףוג שי הפוקת לכב םנמא זא .וזה תויחמומה  חווטל ןקחש ונאש איה תוגספב הדובעב ןורתיה .קתרמ דואמ םג
                         ראשיהל םיחילצמ םלוכ אל ,האצותה ןחבמב לבא ,םירכינ םימוכס  תונורחאה םינשב .ןמז ךרואל םיסכנ לוהינב םידקמתמ ונא ,ךורא
                                     ”.הובג םיסכנ ףקיהב בר ןמז  ידימ דחו ידימ ריהמ רבעמב תנייפואמ היישעתהש םיאור ונא
                              ?תורזה תונרקה תמרופר לע בשוח התא המ  העקשהב דימתהל איה חיורהל הנוכנה ךרדהו םינוש םינקחש ןיב
                         הצורש ילארשי עיקשמ .יתורחת דואמ רבכ םויה קושה“                 .ןמז ךרואל
                         תויולעב הז תא תושעל םויה רבכ לוכי ל”וחב םיסכנל ףשחיהל  הבוט םוי לש ופוסבו ,רתוי תיתורחת הכפה היישעתה םינשה םע
                         ןותנ עגר לכב .תורזה תונרקה לומ לא םג ,תויביטקרטא דואמ  ,תיבויח הרושב וז ונתניחבמו ,חומצל החילצמ םג איה הנשה .רתוי
                         ימד ספאב S&P500־ל ףשחיהל הצרש עיקשמ ,תונורחאה םינשב  ןרק ארקנש ןיוצמ רצומ םייקש הנבהה .סייגמ ףוג הזיאל רשק ילב
                         .תניינעמ וזכ הרושב וזש בשוח אל ינא .הז תא תושעל לכי ,לוהינ         ”.ןמזה לכ תקזחתמ תונמאנ
                        ־ב םג םילעופו םילוכי םיצעוי יכ ,התוא ךירצש חוטב אל םג ינא         ?תונוידפה יבגל תאז לכבו
                                           .ל”וחב ETF  ףוגש תופוקת שיש עיתפמ אל הז ,ונלצא תונוידפה יבגל“
                         וזכ תורחתל םגו ,ןכרצל בוט רבד איה תורחת ,יתרמא רבכש יפכ  קושש רוכזל בושח .תונוידפ םג הווחי תונרקה תיישעתב ליבומ
                         ואובי םא לדבה שממ ןיא ,יתניחבמ .ןגוהו יואר הנעמ תתל עדנ  תילכלכה הביבסהו ,תונורתפ לש בחר ןווגמ שישכו ימניד ןוהה
                          ”.היישעתב תופסונ תונרק םירשע דוע ומוקי וא תורז תונרק  ינשל דחא קיפאמ םיפסכה תוזוזת זא םינתשמ רוביצה ימעט וא
                           ?ללכב הבצמו ,הסרובב המרופרה לע בשוח התא המ  וסייגש םיקיפאב םיסכנה יווש תא רצקה חווטב ןיטקהל הלוכי
                         טופשל ךירצ אל ,רחסמה ירוזחמ תא לידגהל הרטמ שי הסרובל“                .רבע םינשב
                         רופישה םג .םינוכנ םה םישוע םהש םיכלהמה .רצק חווטב םתוא  תונמאנ תונרק להנמ לכמ טעמכש הלוע ונעציבש הקידבמ ,בגא
                         םיעיקשמכ ונלוכ .תויבויח תואצות ביני ףוסב הז .ןוכנ אוה םידדמב  .לדוגל רשק אלל .םיסכנהמ 60%־ל 30% ןיב הנותנ הנשב םידפנ
                                     ”.הבוטו הריחס הסרובמ הנהנ  רתוי םייתועמשמ םימוכס סייגל ךירצ תוגספ ומכ ףוג םתסה ןמ
                         ןהו ח”גאב ןה תואנ תואושתמ ונהנ ,הכ דע הנשה םיעיקשמה             ”.וטנה תרושב טולבל ידכ
                         ח”גאב ליחתנ ,המידק םיקוושה תא םיאור םתא דציכ ,תוינמב  םא םג דראילימ 7 סייגלמ לק רתוי הז ןוילימ 700 סייגלש קר
                                           ?ינרצנוקה                   ההז הז םיזוחאב      23                                            2017 רבמטפס ןויליג ||
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24