Page 2 - Funder september_2017
P. 2

ךרועהמ הלימ || ןומימ השמ        !החמשל םידעומו הבוט הנש | 2017 רבמטפס ||    'סמ ןויליג


                                                                    08


                                             תועקשה יתבב תונוידפ/םיסויגב טסוגוא שדוח םוכיס

                                                                    12

                                         רכיירטסא קיציא | ?םייוציפל תויזכרמ תופוק לש ןפוס הז םאה
                  םימוכיסמ ורהזיה
        היהיש המ דימת אל אוה היהש המ |                                             14

     יושע ןרקה לש היציזופב 5% לש  םיבהואש הלאכ שי            חוטיבה ינכוס תכשלל תוריחבה תארקל |         רקס
     איה המכ דע .הרובע יתייעב תויהל  ינא  .םימוכיס
     לש הזוזתב קושה לע עיפשהל הלוכי  בהוא אל .אל                                         16
     הל חקיי הז ןמז המכ ?היציזופהמ 5%  דומלל רשפאש בשוח אל .םכסל
             ?תאז עצבל  המ לש םימוכיס .םימוכיסמ והשמ                  טסוגוא שדוח םוכיס | םידדמ ירצומ
     םה םיסכנה בכרהו ןרקה לדוג  תא םיתוועמ םימעפ הברה היהש
     תושימג לע דואמ םיעיפשמש םימרוג  ןוכנ .המידק ונלש תולכתסההה                                20
     ינותנש דועב .ןרקה להנמ לש לוהינה  הז ונל שיש המ לכ ןוהה קושבש
     60 לש בוכיעב םיעיפומ ןרקה בכרה  דימת לבא ,היהש המ לע ךמתסהל          ־ל ןויארב | תונמאנ תונרק תוגספ ל"כנמ ,ןרוג לייא
     .רתוי ידיימ ןותנ אוה ןרקה לדוג ,םוי  דימת .המידק לכתסהל ךירצ דימת
     םינחובש םיפוג שיו תועקשה יתב שי  ,המידק אוה העיסנה ןוויכ רוכזל ךירצ
     הלדוגב ןרקה םאה – םמצע תא  הארמב טבמ קורזל םעפ ידמ רשפאו                                26
     החטבהה תא קפסל תלגוסמ יחכונה .Just in Case םירמוא ךיא ,תירוחאה      | תוינמ 10% דע יללכ ץראב ח"גא - שארב שאר תונרק
     יאדכ אמש וא הצקה חוקלל הלש  וז היהת אקווד ואל הנייטצהש ןרקה         םולש השמ | 10/90 אמגיס לומ 10 + ח"גא דלישטור-הד דנומדא
     ידכ ןרקה יסכנ ףקיה תא ליבגהל  )אלש ריבס יוכיס( הנשה םג ןייטצתש
        .רצומה תוכיאב עוגפל אלש  ,תפדועה האושתה תא הבינהש הינמה
     תא םיליבגמש םיפוגה םיטעמ  עיקשהל יאדכש וז היהת אקווד ואל
     הקדצה הזל שי .תונרקה לודיג  קחרתהל ךירצ דימת אל ,ךפיהלו .הב                               28
     הלועש ןרק ןכש ,םתניחבמ תמייוסמ  וז םא ןיב ,תודחב דריש והשממ אקווד
     םיצור אל ,גורידה לש ראדרה לע      .ןרק וא הינמ         הריצי תועקשהה תיב תווצ םע ןויאר | דקומב תועקשה תיב
     ,ינש דצמ .הלש םוטנמומה תא רוצעל  איה הנושארה הבשחמהש רורב
     ןרקה יסכנ לדוג תלבגה לש ךלהמ  שדוחב הקסרתהש ,עבט תיינמ לע
     לש ןומאה תא ריבגי קר ךוראה חווטב  אמגודה וזש דועב לבא .רבעש                               32
     םלתשיו ,תועקשהה תיבב םיצעויה  ח”עשתש חוטב אלש ךכל הרורבה
     ףידע יאדווב הז .ךוראה חווטל דואמ  המכ ןכש ,עבט רובע העורג היהת               90/20 תילכת | דקומב הקחמ ןרק
     תלוכי ,הלדג ןרקה ובש בצמ לע  רבכ ילואו ,תדרל רשפא רבכ ךומנ
     םירצומבו םיקוושב הלש הלועפה  השמשב לכתסהל ליחתהל רשפא                                 34
     ןרקה לש תלוכיה זאו ,הנטק םימייוסמ        .תימדקה
     ןאכמו .תדרוי םיבוט םיעוציב בינהל  רמולו דדחל הצור אקווד ינא          |              | דקומב הרבח |
     םיבזכואמ תונוידפ לש לובמל דע  הז .תוינמל קר אל יטנבלר הזש
             .הרצק ךרדה  תונרק .תונרקל םג יטנבלר םג
     ןמזה  לכ  גורידה  תוכרעמ  .תוסייגמ תונרק בורל ןה תונייטצמ
     לכ םמצע םיצעויה .תוללכתשמ ־ב ונילעה םישדוח רפסמ ינפל
     םירפשמו ןמזה לכ ,םירפתשמ ןמזה  – התרתוכש הבתכ                   MOSHE@FUNDER.CO.IL | ןומימ השמ :ישאר ךרוע
     יואר .תוחוקלה רובע רצומה תא  הנעטה .”תסייגמה ןרקה תללק“
     יתב םא( ןתמזימ וסינכי תוכרעמהש  הבתכב תבתוכה ידי לע העמשוהש             UDI@FUNDER.CO.IL | ינולא ידוא :ףתושמ ל"כנמ
     רטמרפ )םתמזימ תאז םישוע אל  תולבקמ תונייטצמה תונרקהש התיה                       ריאמ באוי :ףתושמ ל"כנמ
     סחיב ןרקה לדוג תא ללקשמש  תלוכיב עוגפל לוכיש ,םיסכנ לש םרז                  ףלוו הנומצע | רגי-ןנוב היל :הקפה
     םרוגה תא וסינכיו ,יטנבלרה קושל  אישהלו ,ןתוא להנל תועקשהה ילהנמ                םורלא ןמקרב רבנע :תיפרג תכרוע
     ריחבב םילוקישה ךרעמ ךותל הזה .םיעיקשמל רתוי ההובג האושת                גייסא ודיע ,בגר רמוע ,ןמדירפ ביני :םיבתכ
     תוכרעמהש דע .תיטנבלרה ןרקה  אוה האטיב םצעב וזה הבתכהש המ
     ,תאז ושעי תועקשהה יתב וא  םיתיעל ונחנא .קומע רתוי תצק                   ןמשיילפ רחש ,ךילרא ימע :םימלצ
     ןפואב תאז תושעל םיכירצ םיצעויה  םיכמתסמו ,ונלש הבישחב םיקול                      ךילרא ימע :רעשה םוליצ
     עייסל לוכי ןבומכ   .םוזי  תולכתסהה .רבעה ינותנ לע ידמ רתוי           FUNDER@FUNDER.CO.IL ,077־3311285 :תועדומ תקלחמ
               || .ךכב  תונרקב .המידק תויהל הכירצ                         קובסייפב םג ונתוא ושפח
                   בכרה המ רמוא הז לשמל ,תונמאנ
    שבדכ הקותמ הנש םכל היהתש   וא ,הלודג ןרקה המכ דע .ןרקה יסכנ
     ,ןומימ השמ ,םכלש       ןייאורמש ןרוג לייא תאז חסנמש יפכ
          ךרוע       הזוזת לש בצמ המכ דע – הזה ןוילגל     תודועת ,תונמאנ תונרק :ב תועקשה ץועיי וא ,תועקשה קוויש וא ,העצה וא ,ארוקה לש יאמצעה ותעד לוקישל ףילחת וא הצלמה םהב תוארל ןיא .םיארוקל תורשכ םיקפוסמ הז ןותיעב תומסרפתמה תויזחתהו תועדה ,עדימה ,םינותנה
     וא תולועפ עוציב וא/ו ,תועקשה עוציב וא/ו ,השיכרל – ארוק לכ לש םידחוימה םיכרצבו םינותנב בשחתהב ןיבו יללכ ןפואב ןיב – ן"לדנ וא רחא ךרע ריינ לכ וא ל"וחב תונרק ,ןוכסיח תוסילופ ,תומלתשה תונרק ,היסנפ תונרק ,למג תופוק ,לס
     וא/ו הקזחה תוברל ,רמאמב ישיא ןיינע תויהל יושע בתוכל .לעופב תואצותל ולא תוריקסב תואבומה תויזחתה ןיב תויטס תולגתהל תולולע ןכ ומכ .םירחא םייונישו קוש ייוניש וב לוחל םייושעו תויועט לופיל תולולע עדימב .ןהשלכ תואקסע
     הרוצ לכב תיארחא היהת אל רדנאפ .דבעידב וא שארמ ,רומאכ םייוניש לע יהשלכ ךרדב םיארוקל עידוהל תבייחתמ הניא רדנאפ .הז ךמסמב םירכזנה םירחא םייסנניפ םירצומב וא/ו ,ךרע תוריינב םירחא רובע וא/ו ומצע רובע הקסע עוציב
                              .שמתשמה ידיב םיחוור רוציל יושע הז עדימב שומיש יכ תבייחתמ הניאו ,ומרגי םא ,הז ןותיעב ןויאר/רמאמב שומישמ ומרגיש דספה וא קזנל איהש

              || 2017 רבמטפס ןויליג                                            04
   1   2   3   4   5   6   7