Page 20 - Funder september_2017
P. 20

הבתכ ךשמה ||

     .תיטסטנפ האושת השע קיתה ראש םא םג ,הבורקה הנשב הברה  הפוקת לכבו ,טושפ אוה תועקשהה לוהינ הבש הפוקת ןיא“
     איהש הדוקנ דוע .וללה םינוכיסה תא ןיטקמ תוינמ קית לש רוזיפ  דצ לש הניחבה הגרדמ הלוע וזה הפוקתב .םירחא םירגתא שי
     ”.ילבולג רוזיפ רדעיה איה ילארשיה עיקשמה לצא השלח תצק  אקווד אוה יתועמשמה רגתאה .קיפאו קיפא לכב םינוכיסה לוהינ
                 ?ל”וחב םיקוושה םע המ  לכ חותינב ךרוצ שיו ומצמטצה םיחוורמה םש ינרצנוקה קיפאב
     ובשחש םיכילהת ןומה .ןיינעמ יאקירמאה קושה יתעדל“  הפידרמ םיענמנ ונא .הייח ךלהמב תרבוע איהש םייונישהו הרדס
     ןוכיסה .רבד לש ופוסב ורק אל יאקירמאה קושב ועגפיש  וא השיגר תיקסע תוליעפ תולעב תורבחב תוהובג תואושת ירחא
     .הנשה תליחתב ופצש רלודה תוקזחתה וא לשמל היצלפניאמ  תא יתועמשמ ןפואב ונלדגה הנשהש תוביסה תחא וז .תיתייעב
            .םויה תניינעמ תוחפ תיארנ הפוריא אקווד .םיקזח תונוחטיבו םידובעש םע ח”גא תורדסל אקווד הפישחה
     העקשההש איה ילארשיה עיקשמה לש תויועטה תחא  לע תפדוע האושת תתל אוה קיתב ינרצנוקה ביכרה לש דיקפתה
     תולכלכ יתשב רקיעב תדקמתמ תוינמה קיתב ולש תילבולגה  היגטרטסאה לע הרימש ךות תרזופמ הניחב ונתחמשלו ,יתלשממה
     ללוכ תמאב רזופמ קית ,ונלש תולכתסהב .הפוריאו ב”הרא –  ךשמהב םגש םינימאמ ונחנאו תויבקעב תאז תושעל הכישממ וזה
                     .םיפסונ םיקווש  הטלחה לכ ,תוכומנ תויטולוסבאה תואושתהשכ .הנומתה היהת וז
     ,ילבולג תוינמ קיתב עיקשמש יאקירמא עיקשמ לע ובשחת .לארשיב קר אל ,םלועה לכב ןוכנ הז .לודג ןוכיסב תחקלנ
     דצל ןכלו ,םלועב תולודגה תולכלכה תא בלשמ אוה םתסה ןמ  לע םירפסמש םיפוג םיעמוש ונחנא םינש המכ רבכ ,ןכש המ   :ץעויה תדובע לע |
     .ינפיה קושהמ םלעתהל לוכי אל אוה תויאפוריא תוינמ בוליש  תרציימש הללכה הפ הרצונ ונמעטל .ינרצנוקה קיפאב םינוכיסה  ירקיעה רגתאה“
     וז .םלועב הלדוגב היינשה תחתופמה הלכלכב רבודמ ,תאז לכב  יבחור ןפואב ונלש היגטרטסאה .םיעיקשמה לצא לודג לולבלב
     יספא לקשמב תאצמנש תיתועמשמו הלודג הלכלכל אמגוד קר  ךות תויתוכיא חגא תורדסב ינרצנוקה קיפאב תודקמתה איה  לומ אקווד אוה םויה
         .קדצב אלשו ילארשיה עיקשמה לש תוינמה קיתב  דצל .בוחה תא תרשל תלוכיהו םירזתה ,תיקסעה תוליעפה תניחב  םישקבמש תוחוקל
     תואושתל טעמ אל םרת ינפיה קושהש וניאר תונורחאה םינשב     ”.תוחוטב םע תורדסל בר לקשמ םינתונ ונא הז
     10־מ רתוי רבכש תמאה .יאפוריאה קושהמ רתוי יאדוובו םיקיתב       ?םיששוח םיבר המל תאז לכב  תונרקב עיקשהל
     ןמז יכתחב םגו ,הפוריא לע םיפדוע םיעוציב גיצמ אוהש םינש  ,ןוכיסה לע תוצפמ אל קושב תורדסהמ קלח יכ ששחל הביס שי“  םוקמב תוגרודמש
     ןפי ,םיילקש םיחנומב ,םינש שמחו שולש ,הנש לש רתוי םירצק  בצמ תויהל לוכי תאז םע .םייואר אל טלחהב םיחוורמה ןקלחבו
           .הפוריאמ תיתועמשמ תופדוע תואושת תנתונ  קיתמ ןכוסמ תוחפ היהי ינרצנוק 100%־מ בכרומש קית ובש  ונתחמשל ,ןושארה
     תינאוציכ .םש העקשהב םיכמותש םימרוג רפסמ שי םויה םג  עיקשהל תותפתהל אל ףידענ ונחנא .30% קר קיזחמש הרחתמ  תורגבה תא םיאור ונא
     תוינידמה ,ףסונב .ימלועה רחסב רופישהמ תינהנ ןפי ,הלודג  יאקירמאה ן”לדנה תורדס ומכ תוהובג תואושת םע ח”גאב
     סחיב רתוי הביחרמ תויהל ךישמת ןפי לש תיסחיה תיראטינומה  דאמ השיגרו תנכוסמ תיקסע תוליעפ שי םקלחבשו ,הפל ועיגהש  םיצעויה לש חכהו
     ינפיה קושה לש האלפנה האושתה ,בגא .םלועב תורחא תונידמל  ומכ תוקזח תוחוטב םע תורדס לש הקזחא ינש דצמ .םייונישל  םיעדויש םיקנבב
     םיקוושה ובינהש האושתל קר הינש םינורחאה םישדוחה 12־ב  .ינרצנוק ח”גאב העקשה רשאמ אתנכשמל רתוי המוד ,בינמ ןלדנ
      !םיזוחא השימחו םירשע טעמכ – הפוקת התואב םיררועתמה  םיניינעמ םיחוורמב תוחוטב םע תורדס אוצמל רשפא םימעפל  תוחוקלל ריבסהל
     ילבולג רוזיפ רדעה לש הצופנה תועטל תואמגוד 2 קר הלא         ”.תוחוטב אלל הלאכב רשאמ רתוי  תואושתש רורב ןפואב
     תעגופ ,אלמ רוזיפמ תוענמיה .הפוריא וא ב”הראב קר העקשהו          ?ל”וחב בוח תורגא םע המ  תודמלמ אל רבעה
              ”.רבד לש ופוסב ילארשיה עיקשמב  ןוכנ הז .םיכומנ דואמ דואמ ל”וחב ח”גאה קושב םג םיחוורמה“
            ?השדחה הנשל ךמצעל לחאמ התא המ  תא תושעל ךירצ לבא ,ל”וחל םג תועקשהה תא רזפל ךירצש  תואושת לע חרכהב
     ימצעל לחאמ אל .ולש תושירדב עונצ דואמ םדא ינא לכה ךסב“  ץראב תורבחה םע ונלש תורכיהה יעבט ןפואב יכ תוריהזב הז  ןרקשו דיתעה
     ינא .יחכונה דיקפתב יל שיש תוכזה תא ךירעמו םילודג םירבד  עיגמ ל”וחל רוזיפה .ל”וחב תורבחה םע ונלש תורכיההמ ההובג
     םקרמהמ תוניהלו רקוב לכב דרשמל עיגהל ךישמהל הצור   ”.ההובג דואמ תוריחסו ןוויג ,רוזיפ ילוקישמ םג  םוקמב עגרכ תאצמנש
     םידבוע הרבחב םידבועמ קלח ,הרבחב ךכ לכ דחוימה ישונאה               ?תוינמ םע המ   הזכ ךתחב ןושארה
     תורבח דצל תישענ הדובעו הנש םירשעמ רתוי רבכ הז דצל הז  חיכומ אל תוינמה יקוש תא ןמזתל תוסנל םיעיקשמ לש ןויסינה“
     םע עיגהל ךישמהל ימצעל לחאמ ינא .םידבועה ןיב תיתימא  הז .תוניפל סנכיהל אלו רזופמ קית לע דיפקהל בושח .ומצע תא  חוטב אל רחא וא
     לכ ונחנא ןאכ תישענש הבוטה הדובעה דצל ,היישעל היצביטומ  וא עבט ומכ תוינמ םע הנשה הז תא וניאר .החלצהל ןוכתמה  הנשב םג טולבתש
     לחאמ ינאו םהב רפתשהל רשפאש תומוקמ שפחל םיכישממ םוי  ןפואב ולא תוינמב קיזחהש ימש חינמ ינא .50%־ב ודריש ןליימ
                   || ”.ךשמיי הזש ימצעל  יד תועקשהה ץעוי םע הז לע רבדי ולש תועקשהה קיתב רישי ".ךפהל וליפאו ,האבה


              || 2017 רבמטפס ןויליג                                            0024
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25