Page 5 - Funder september_2017
P. 5

ב"הרא

                 (AUG) (YTD)
       Dow Jones     0.26% 11.06%
       Nasdaq 100    1.84% 23.13%
       S&P 500      0.05% -10.40%
        | דפה תא בזוע רשיפ
        היהת "יווראה" ןקירוה תפוס יכ ןמתסמ
        םע ב"הרא תודלותב רתויב רקיה עבטה ןוסא
        ,רלוד דראילימ 190־כב ךרעומה ילכלכ קזנ
        ,רשיפ ילנטס .ג"מתהמ 1%־ל ךרע הוושו
        תויתואירב תוביס בקע רטפתה דפה ר"וי ןגס
        .רבוטקוא תליחתב ףקותל סנכית תורטפתהה


                                                   ב"הרא
                                                   S&P500
         וקיסקמ                                        0.05%

        IPC-ALL
        -2.19% (AUG) 9.67% (YTD)
        הריבעה ב"הרא | יווראה תפוסמ םיקזנ
        וקיסקממ ץרפמ רוזאל טפנ תויבח ןוילימ 4.5
        רוזעל תנמ לע ,יווראה תפוס יקזנ תובקעב
        .הפוסב עגפנש רוזאה תא םקשל


                                                               ליזרב
                                                              SAO PAULO
                                                               BOVESPA
          ליזרב                                                  7.28%

        Sao Paulo Bovespa
        7.28% (AUG) 17.56% (YTD)
        | תורבעהה איש תא רבש רמיינ
        זרכמב התכז Vestas היגרנאה תרבח
        חור תוניברוט 11 תמקה לע יתלשממה
        לש יוושה ,טאוו הגמ 5,000 רצייל תולוכיש
        .רלוד דראילימ יצחכ לע דמוע טקייורפה
        רבש רמיינ יאליזרבה לגרודכה בכוכ
        הנולצרבמ תורבעהה איש תא
        .ורוי ןוילימ 222 תרומת ןמר'ז ןס סיראפל

          דרפס
        IBEX 35
        -1.93% (AUG)  10.13% (YTD)
        הינולטקב ןוטלשה | הינולטק זוחמ םע לאשמ
        לע רבוטקואל 1־ב םע לאשמ לע זירכה
        לשממל .דרפסב זוחמה לבח תודרפיה
        ורוי דראילימ 6 ךסב תובוח שי ינולטקה
        רובעי םעה לאשמו הדימב .דרפס תלשממל
        .בוחה לש הייבגב ישוקל איבי רבדה
        תלשממ לש בוחה תורגא הטלחהל הבוגתב
        .0.4%- ודרי םינש 10־ל דרפס          הילגנא                              תפרצ

        FTSE100                            CAC 40
        0.8% (AUG) 4.03% (YTD)                    -0.16% (AUG) 4.59% (YTD)
        רובע רכשה תרקת תא הלעתש הזירכה יימ הזרת ,הלשממה שאר | ירוביצה רכשב הילע  השקתמ הלשממה שאר ןורקמ לאונמע ,הנידמב תותיבש לג לש עקר לע | הנידמב תותיבש לג
        .1%־ב ירוביצה רזגמה ידבוע לש תוסנכהה תא הלעת רכשב היילעה .םיריסא יניצקו םירטוש  םגו הינמרג םע ישפוחה רחסה תלדגהל םירוביד עקר לע .הדובעה קושב המרופרה תא ריבעהל
        .םתיא םידדומתממ םירטושהש םיינוחטיבה םינוכיסהמ תעבונ היילעה   .דנליז וינו הילרטסוא ומכ ורויה שוגל ץוחמ תונידמ

      0007                                           2017 רבמטפס ןויליג ||
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10