Page 6 - Funder september_2017
P. 6

ןומימ השמ || 2017 טסוגוא | תונוידפ םיסויג
                                            לקש דראילימ טעמכ


                               תונרקה תיישעתל שדוחה סייוג      םע .יא.יב.יא | לקש ןוילימ 208 לש תוימוקמ תויתיינמ תונרקב יצחו הנש הזמ ןושאר ןוידפ | תויתרוסמל סויג ןוילימ 926

          טסוגואב יבויח סויג םע תועקשה יתב 25 | לקש ןוילימ 100 לעמ לש סויג םע םיפוג 13 | לקש ןוילימ 419 לש סויג
                                                                 כ
                                       .הנשה תליחתמ המאתהב  .שדוחה תויתרוסמ תונרקל סיוג לקש דראילימ
                   | .יא.יב.יא |  ח”גא תונרקב תוריציה תמגמ ,הסרובה ינותנל ךשמהב  ודפנ תויפסכ תונרקמ ,תורבחה ינותנ יפ־לע
                           ןוילימ 732 לש הלא תונרקב תוריצי םע תכשמנ תורבח  םשרנש רתויב ךומנה ףקיהה – לקש ןוילימ 40
                           .הנשה תליחתמ לקש דראילימ 12.6־כו ,טסוגואב לקש  דמע זאש ,2015 ראוני זאמ תויפסכב ןוידפב
             | רומ |           טסוגואב ומשרנ יתלשממ ח”גאב תועיקשמה תונרקב  וסייג וליפאש םיפוג שי( םילקש ןוילימ 157 לע ןוידפה
                           תורגא קיפא הדפ 2016־ב .לקש ןוילימ 400־כ ךסב תוריצי  יקוש לדגמו ,לקש ןוילימ 56 םע איפ לארה – תויפסכל
      | אמגיס |                 7.8־כ הז קיפא הדפ 2015־ב ,לקש דראילימ 6 לעמ בוחה  .ןוילימ 91 הדפנ תוקחמ תונרקמ .)לקש ןוילימ 15 םע ןוה
                           דראילימ 28־כ ח”גאה תונרק וסייג 2014־ב ,לקש דראילימ  תוימוקמ תוינמ תונרק םיעיקשמה ושכר הנשה תליחתמ
                             .הז קיפאל 2013־ב וסייוג לקש דראילימ 29־כו ,לקש           .לקש דראילימ 12־כב
                | םיליא |       תונרק רכמ רוביצה ,יצחו הנש הזמ הנושארל ,טסוגואב  םיליבומה םידדמב םירעש תודירי ,הסרובה ינותנ יפל
                           ןוילימ 200־כ ךסב ביבא־לתב תוינמב תועיקשמה תונמאנ  רחסמ ירוזחמ .ןליימ־ו עבט תוינמב החינצה לשב רקיעב
         רלושטלא |              3.6־כ – הנשה תליחתמ הלא תונרקב תוריציה ךס .לקש  רוזחמהמ 50%־כב הובג םויב לקש דראילימ 1.6־כ לש םירע
         | םחש
                           תוימוקמ תוינמ תונרק וסייג 2016־ב .וטנ לקש דראילימ  יצחה םידדמה ןוכדע תעפשהב( הרבעש הנש טסוגואב
                           תויתיינמה תונרקה וסייג 2015־ב ,לקש דראילימ 3.6 לעמ   .)המראפה תוינמב םירעה םירוזחמהו ,יתנש
                           ןוילימ 300־כ קיפאה הדפ 2014־ב ,לקש דראילימ 1.5־כ  תוינמ ומרת הדירילשכ ,3%־כב שדוחה דרי 35־א”ת דדמ
                              .לקש דראילימ 3־כ הז קיפאב סייוג 2013־בו ,לקש  49%־כב שדוחה וחנצש ןליימו עבט ,שדוחה ודריש המראפה
                           ןוילימ 56 לע דמוע תונוידפה ףקיה תויפסכה תונרקב  םייפסכה תוח”ודה םוסרפ תובקעב ,המאתהב 20%־כבו
     ,םילקש ןוילימ 419 שדוחה םיסייגמ .יא.יב.יא  תויפסכהמ ודפנ ,הנשה תליחתמ .)הסרובה ינותנ( לקש  .הנשה תליחתמ 5%־כב ךומנ דדמה .2017 לש ינשה ןועברל
      .תויתרוסמ תונרקמ עיגמ סויגה לכ טעמכ    דראילימ 8.5־כ קיפאה הדפ 2016־ב .לקש דראילימ 2.6  תולולכה ן”לדנה תוינמ תוכזב ,0.6%־ב הלע 90־א”ת דדמ
        1.5־כ לש סויג םיגיצמ .יא.יב.יא    2014־ב ,לקש דראילימ 26.7־כ ודפנ 2015־ב ,קלש  םידדמב .הנשה תליחתמ 13%־כ לש היילעב טלוב אוהו ,וב
       2.2־כו ,הנשה תליחתמ לקש דראילימ     קיפאה סייג 2013־בו לקש דראילימ 7.4 תויפסכה ודפ  ולעש 5־םיקנב א”תו ן”לדנ־א”ת ידדמ וטלב םייפנעה
     .הנשה תליחתמ תויתרוסמב לקש דראילימ                            םייבויח םייפסכ תוחוד םוסרפ עקר לע טסוגואב 2.5%־כב
                             10 'מעב ךשמה                14%־כו 16%־כ לש היילע ומילשהו ,2017 לש ינשה ןועברל


        :5־ה םוקמב        :4־ה םוקמב        :3־ה םוקמב       :2־ה םוקמב        :1־ה םוקמב
            טומיזא        תודיפל ןילי          אמגיס           רומ         יא.יב.יא

       םיסויגב ישימחה םוקמב   סויגב יעיברה םוקמה תא    ישילשה םוקמה תא   םיאצמנ סויגב ינשה םוקמב  םיסויגב ןושארה םוקמב
      לש ולוהינב ,טומיזא םיאצמנ  ,תודיפל ןילי םיספות יללכה  ,אמגיס םיספות םיסייגמב  םע ,יול ילא לש ולוהינב רומ  לש ולוהינב ,.יא.יב.יא םיאצמנ
       לש סויג םע ,וקניפ דורמינ  ןרק ירוא לש םלוהינב  אמגיס .ינש ריאי לש ולוהינב  .םילקש ןוילימ 271 לש סויג  419 לש סויג םע ,בד ןב ירוא
       סויגה לכ ,לקש ןוילימ 210  וטנ סויג םע ,רדלא ףסאו  לכה ,לקש ןוילימ 265 וסייג  ,תויתרוסמל סיוג םוכסה רקיע  סיוג ןוילימ 492 ,לקש ןוילימ
       םילהנמ טומיזא .תוקחמב  לכ .םילקש ןוילימ 226 לש  תליחתמ .תויתרוסמ תונרקב  הדפנ לקש ןוילימ 8־ו  ודפנ ןוילימ 10 ,תויתרוסמב
      דראילימ 2־מ תוחפ תצק רבכ  תודיפל ןיליב סיוגמ ףסכה  1.2־כ אמגיס וסייג הנשה  הנשה תליחתמ .תויפסכהמ  ודפנ ןוילימ 63 ,תויפסכהמ
            .םילקש      תליחתמ .תויתרוסמל  םילהנמ םהו ,לקש דראילימ  דראילימ 4.75־כ רומ וסייג  הנשה תליחתמ .תוקחמהמ
                   4־כ תודיפל ןילי וסייג הנשה  .לקש דראילימ 3־כ  םילודגה םיסייגמה םהו ,לקש  דראילימ 1.5־כ .יא.יב.יא וסייג
                  תודיפל ןילי .םילקש דראילימ            םילהנמ רומ .הנשה תליחתמ   םילהנמ .יא.יב.יא .לקש
                   26.5־כ לש ףקיה םילהנמ                .לקש דראילימ 17־כ    .לקש דראילימ 11.2־כ טסוגוא שדוחב םילודגה םיסייגמה תועקשה יתב
                       .לקש דראילימ           וקניפ דורמינ        ןרק ירוא        ינש ריאי          יול ילא        בד ןב ירוא
          :תויתרוסמ תונרק     :תויתרוסמ תונרק     :תויתרוסמ תונרק     :תויתרוסמ תונרק     :תויתרוסמ תונרק
          'ש ןוילימ 210      'ש ןוילימ 226      'ש ןוילימ 265      'ש ןוילימ 280      'ש ןוילימ 492
          - :תויפסכ תונרק     - :תויפסכ תונרק     - :תויפסכ תונרק  'ש ןוילימ -8 :תויפסכ תונרק  'ש ןוילימ -10 :תויפסכ תונרק
          - :תוקחמ תונרק     - :תוקחמ תונרק      - :תוקחמ תונרק       :תוקחמ תונרק 'ש ןוילימ -63 :תוקחמ תונרק
        'ש ןוילימ 210 :כ"הס    'ש ןוילימ 226 :כ"הס   'ש ןוילימ 265 :כ"הס   'ש ןוילימ 271 :כ"הס   'ש ןוילימ 419 :כ"הס


              || 2017 רבמטפס ןויליג                                            08
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11