נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

אשרור דירוג בעקבות יישום מתודולוגיה להערכת שיקום חוב - S&P מעלות - קבוצת חג`ג` ייזום נדלן בעמ

 

 לקרנות המשקיעות בחג'ג' לחץ כאן 
 
ניתוח שיקום חוב
 
שיקולים עיקריים
 
 • בעקבות יישום לראשונה של מתודולוגיה להערכת שיקום חוב של תאגידים לא-פיננסיים, אנו בוחנים את שיעור שיקום החוב של סדרות האג"ח השונות בהינתן תרחיש כשל פירעון היפותטי.
 • אנו קובעים לסדרות האג"ח הבלתי מובטחות )סדרות ה', ו', ז', וסדרה א' רג'נסי( דירוג '+ilBBB ,'זהה לדירוג המנפיק. דירוג שיקום החוב לסדרות אלו הוא '4 ,'ומשקף את הערכתנו כי בהינתן תרחיש כשל פירעון היפותטי, שיעור שיקום החוב יהיה 30-50%
 
הנחות עיקריות לתרחיש כשל פירעון היפותטי
 • שנת אירוע כשל פירעון היפותטי: 2021.
 • מיתון עמוק בכלכלת ישראל ומשבר בענף המגורים יובילו לצמצום משמעותי בביקוש לדירות חדשות. אנו מניחים כי מגמות אלו יובילו לירידה משמעותית בהיקף המכירות ובמחירי הדירות בפרויקטים של החברה, ובעקבות כך תחול פגיעה מהותית בתזרימי המזומנים לרמה הנמוכה מצורכי שירות קרן וריבית.
 • החברה תמשיך לפעול כעסק חי, הערכה הנתמכת במיקומים של הפרויקטים ושל מלאי הקרקעות שברשות החברה.
 • שווי מלאי הבניינים למכירה שבידי החברה יקטן ב-50% בהתחשב במיקום, בשיעורי ההשלמה ובמורכבות הפרויקטים.
 • שווי הנדל"ן להשקעה בהקמה יקטן ב-50% בהתחשב במיקומים האטרקטיביים, בריכוזיות הנכסים ובצורך במימוש מהיר.
 • שווי השקעה בחברות מוחזקות (שווי מאזני) יקטן ב-70% במימוש מהיר.
 • מפל תשלומים בסיסי בעת כשל הפירעון ההיפותטי
 • שווי כעסק חי (ברוטו) לפי שווי נכסי: כ-460 מיליון ₪
 • עלויות אדמיניסטרטיביות: 5%
 • שווי פנוי לכיסוי חוב מובטח: כ-440 מיליון ₪
 • סך חוב בכיר מובטח: כ- 250 מיליון ₪*
 • שווי פנוי לכיסוי חוב בלתי מובטח: כ-190 מיליון ₪
 • סך חוב לא מובטח: כ-390 מיליון ₪ (בהנחה של גיוס חוב לא מובטח נוסף בשנה הקרובה)*
 • הערכת שיעור שיקום החוב המדורג הלא מובטח(סדרות ה', ו', ז' וסדרה א' רג'נסי): 30-50%

* נתוני החוב כוללים ריבית צבורה חצי-שנתית

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המופיעות במייל זה מועברים במסגרת תכתובת כללית, ואין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של נמען במייל זה, אין לראות בהם הצעה כלשהי, שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל נמען למייל זה – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע המופיע במייל זה, עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות במייל זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי בדברים נשוא מייל זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. משה מימון לא יהא אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש באמור במייל זה, אם יגרמו.

 
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.