נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

תשלום אגרה שנתית לתאגידים לשנת 2018

 

 על פי תקנות ניירות ערך (אגרה שנתית) התשמ"ט – 1989 ,תאגיד ישלם ב- 1 באוגוסט של כל שנה אגרה שנתית בהתאם לדרגה אליה הוא מסווג. במידה ולא שולמה אגרה שנתית במועד, יתווספו עליה הפרשי הצמדה וקנס על פי התקנות.
 
נוסח התקנות והסבר מפורט בדבר אופן חישוב האגרה השנתית מצוי באתר הרשות il.gov.isa.www תחת הודעות ופרסומים, עדכון אגרות.
 
מעבר לתשלום באמצעות שוברים שישלחו בדואר אלקטרוני במערכת יעל החל מהשנה (2018) שוברי תשלום האגרה יישלחו באמצעות מערכת יעל ישירות לתיבת הדוא"ל הייעודית לתאגיד.
 
על כל תאגיד מדווח להיכנס לתיבת הדוא"ל במערכת יעל לצורך קבלת שובר התשלום. שובר האגרה לתשלום המצורף להודעה האמורה הינו קובץ PDF אשר ניתן להדפיסו ולשלם בבנק הדואר
או לחילופין לשלם ישירות באופן מקוון באתר האינטרנט של הרשות בטופס פ910 באמצעות כרטיס אשראי או העברה בנקאית במידה וניתנה לכך הרשאה (קיימת אפשרות לעבור ישירות מהטופס לתשלום מקוון).
תשומת ליבכם כי לאור המעבר לתשלום על ידי שוברים הנשלחים בדוא"ל כאמור לעיל, לא ישלחו החל מהשנה (2018) בדואר ישראל שוברי אגרה שנתית מודפסים

 

 
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המופיעות במייל זה מועברים במסגרת תכתובת כללית, ואין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של נמען במייל זה, אין לראות בהם הצעה כלשהי, שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל נמען למייל זה – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע המופיע במייל זה, עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות במייל זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי בדברים נשוא מייל זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר לא יהא אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש באמור במייל זה, אם יגרמו.
 
 
 
 
 
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.