נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

רשות ניירות ערך >> יישום שיטת השווי המאזני (שיטת השכבות), בעקבות תיקון ל-IAS28‏

 

 עדכון מחודש מרץ 2019 - החלטת אכיפה זו מבוססת על ניתוח חשבונאי של הוראות תקן חשבונאות יולי 2011
בינלאומי 28' השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות.
ביום 1.1.2019 נכנס לתוקף תיקון ל- 28 IAS הנוגע לזכויות לזמן ארוך בחברה כלולה או בעסקה משותפת. בשים לב לכך שההחלטה התקבלה אגב טיפול במקרה ספציפי, אשר נסיבותיו מתוארות במסגרתה, סגל הרשות אינו משנה ואינו מעדכן את נוסח ההחלטה בהתאם להוראות התיקון, אלא מדגיש כי היא התקבלה על בסיס הוראות 28 IAS בנוסחן באותה עת ועל כן אינה רלוונטית.
 
נושא ההחלטה:
יישום שיטת השווי המאזני.
 
תאריך ההחלטה:
ינואר 2011.
 
סוג ותאריך הדיווח:
דוחות כספיים שנתיים ליום 31 בדצמבר 2009 ודוחות כספיים ביניים ליום 30 בספטמבר 2010.
 
תיאור הטיפול החשבונאי שיושם:
חברה א'  הינה חברה אשר עוסקת, במישרין ובעקיפין באמצעות חברות ושותפויות המוחזקות על ידה, בתחום הנדל"ן בישראל ובחו"ל.
בחודש אפריל 2007 התקשרה החברה בהסכם עם שני יזמים לרכישת 70% מהון וזכויות ההצבעה באסיפות השותפים של 4 שותפויות מוגבלות זרות. המחזיקות בפורטפוליו של נכסים מניבים. טרם ביצוע הרכישה, השותפויות הזרות הוחזקו במלואן
על ידי היזמים, ולאחר השלמת ההתקשרות בין הצדדים, נותר כל אחד מן היזמים עם החזקה בהון החלטה זו פורסמה בחודש אפריל 2011 ובנוסח זה התווספו הבהרות באשר לתנאי הלוואות הבעלים.
 
להמשך החוזר לחץ כאן 

 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.