קבוצת דלק עם מכפיל רווח היסטורי שלילי ותשואת דיבידנד של 0.26%

רון אייכל קולמקס שוקי הון || סקירה של מניית קבוצת דלק - המלצת קניה | מי מחזיק במניה

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
רון אייכלרון אייכל

רון אייכל
08/04/2021

נתוני אחזקות במניית  דלק קבוצה

על פי נתוני אתר FUNDER,
70 קרנות נאמנות מחזיקות במניית דלק קבוצה בהיקף של 29.06 מיליון שקל

הקרנות המחזיקות באחזקה משמעותית במנייה - לרשימת האחזקות המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

כמות ניירות

קסם אקסלנס אנרגיה

7.94%

373751.62

3600.69

פסטרנק שהם גמישה

2.49%

1037169.6

9992

מגדל M.Q.MODEL מניות ישראל

2.31%

862288

7699

MTF מחקה אינדקס תשתיות לאומיות ישראל

2.06%

1104544

9862

אימפקט מניות

1.59%

605360

5405

פסטרנק שהם מניות

1.53%

5673024

50652

הראל Htf אינדקס מניות ישראל 100 - EW

1.45%

124432

1111

הראל Htfי תל דיב

1.38%

255701.6

2283.05

פסגות תיק מנייתי

1.37%

337557.6

3252

מיטב סקיי השקעות

1.35%

245487

2365
להלן שינוי אחזקות קרנות הנאמנות במניית דלק קבוצה על-פי נתוני FUNDER-MVFעיקרי הדברים

• בקבוצת דלק הציגו מגמה חיובית בדוחות הרבעון האחרון ומנכ"ל הקבוצה אופטימי לגבי ההמשך לאור העלייה במחירי האנרגיה ותהליכי התייעלות.

• קבוצת דלק מימשה בשנה האחרונה שורה של נכסים ומימנה מחדש חלק מהחוב הגדול אך כל אלה לא הספיקו כדי להוביל אותה לחוף מבטחים. המניה עם המימושים יצאה לראלי אולם ככל שעבר הזמן התברר כי חברות דירוג האשראי אינן ממהרות להעלות את הדירוג של החברה לדירוג השקעה שיוציא אותה מאזור הסכנה.

• טכנית המניה נסחרת במגמה חיובית מעורבת לשבוע הקרוב.


טכנית המניה נמצאת לשבוע הקרוב במגמה חיובית מעורבת כאשר רוב האינדיקטורים תומכים בעליה במחירה ונותנים דירוג Buy. אינדיקטור ה-Oscillators למניה נותן דירוג Neutral ואינדיקטור המומנטום הינו Sell. 

תיאור החברה
קבוצת דלק בע"מ היא חברת החזקות ישראלית בעלת מגוון השקעות בישראל ובעולם. 

החברה פועלת בין היתר בתחומי הגז והנפט, הזיקוק, תחנות דלק, תחנות שרותי דרכים, פיננסים וביטוח, רכב, התפלה, תחנות כוח וביוכימיה. בין אחזקותיה העיקריות  נמצאות החברות הציבוריות דלק אנרגיה, דלק רכב, דלק קידוחים, אבנר חיפושי נפט, כהן פיתוח ומהדרין.

הקבוצה החלה את דרכה בשנת 1951, עוד בימי קום המדינה "כדלק, חברת הדלק הישראלי". עם השנים גדלה הקבוצה והתפתחה, וכיום היא אחת מקבוצות ההשקעות הציבוריות הגדולות והדינמיות בישראל. 
שווי השוק של קבוצת דלק הינו 2.91 מיליארד שקל עם מכפיל רווח היסטורי שלילי ותשואת דיבידנד של 0.26%.

תוצאות כספיות
ברבעון הרביעי של 2020, דלק קבוצה צמחה ב-16% והכפילה את ההכנסות השנה. השיפור מיוחס בעיקר לעליית ערך בים הצפוני, הן בשל עדכון דוח העתודות והן הודות להתאוששות מחירי הדלקים. הקבוצה דיווחה על הכנסות של 1.6 מיליארד שקל מול 1.4 מיליארד ברבעון המקביל.

כמו כן, דיווחה החברה על מעבר לרווח תפעולי של 1.5 מיליארד שקל לעומת הפסד של כ-370 מיליון שקל בתקופה המקבילה, שינוי המיוחס לביצועי החברות הבנות והרווח מעליית ערך נכסי הנפט והגז בים הצפוני. ההכנסות השנתיות הוכפלו לרמה של 6.67 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-3.3 מיליארד שקל ב-2019. אם זאת, ברמה השנתית, נרשם מעבר להפסד תפעולי של 94 מיליון שקל, מול רווח תפעולי בסך 427 מיליון שקל ב-2019. 

בשורה התחתונה, רשמה הקבוצה רווח מיוחס לבעלי המניות של כ-1.1 מיליארד שקל ברבעון, מול הפסד של כ-311 מיליון שקל ברבעון המקביל. בשנה כולה לעומת זאת, היה מעבר להפסד שמיוחס לבעלי המניות בסך 1.8 מיליארד שקל, בהשוואה לרווח של 234 מיליון שקל ב-2019.

הכנסות הרבעון הרביעי מפעילות האנרגיה בישראל עמדו על 685 מיליון שקל, עלייה של 114% לעומת הרבעון המקביל וה-EBITDA במגזר צמח ב-72% ל-522 מיליון שקל. השיפור מיוחס לתחילת ההפקה ממאגר לוויתן ולצדה תחילת הייצוא ברבעון. דלק מכרה בתקופה 4.4 BCM לעומת 2.6 BCM ברבעון המקביל.

אך על פי כן, הרווח הרבעוני במגזר המיוחס לבעלי המניות ירד לרמה של 43 מיליון שקל לעומת 176 מיליון שקל ברבעון המקביל, זאת עקב ההפרשה לירידת ערך במאגר תמר בהיקף של 94 מיליון שקל (אחרי מס) בעקבות ניכוי של 20% באומדן הסכום בר ההשבה של המאגר ע"י מעריכי השווי, עקב הצורך למכור את האחזקות המאגר עד 2021.

גורמים נוספים לעלייה בהוצאות המס וירידה של 5% בשיעור האחזקה של קבוצת דלק בדלק קידוחים במהלך 2020 (נתח שרכש אמיר דיין מיחידות השתתפות משועבדות לסיטי בנק, אותן מימש לאחר שהוציא מרג'ין קול עקב ירידת ערך בצל הירידה במחירי הדלקים).

הפעילות בים הצפוני תחת חברת איתקה, הכניסה ברבעון 278 מיליון דולר, ירידה של כ-12% מנתון של 315 מיליון דולר ברבעון המקביל. הירידה מוסברת על ידי ירידה במחירי האנרגיה ובירידה בהפקה, בשל נגיף הקורונה. הפעילות רשמה ברבעון מעבר לרווח לפני מס של 452 מיליון בשל עליית ערך נכסי איתקה בשל עלייה של 39 מיליון BOE בהיקף הרזרבות והמשאבים על פני ההערכה במחצית 2020.

זאת, לפי הערכה של Duff & Phelps, לפיה שווי נכסי איתקה עלה מאז ועד סוף 2020 בכ-680 מיליון דולר לסך של 1.88 מיליארד דולר. עוד נכתב כי שווי התזרים המהוון בגין עתודות ומשאבים עלה בכ-800 מיליוני שקלים לכ-3.85 מיליארד דולר.

מה צופן העתיד לחברה
בסוף 2020, הונה העצמי של הקבוצה עמד על כ-2.02 מיליארד שקל, גבוה בכחצי מיליארד שקל מאשר בסוף 2019. עוד בשנה שחלפה, מציינים בדלק כי באמצעות סדרת מימושים בהיקף של 3.4 מיליארד שקל, הנפקות בסך 450 מיליון שקל ומשיכת דיבידנד בסך 900 מיליון שקל, הקבוצה הורידה את רמת החוב הפיננסי (ברוטו) לכ-6.11 מיליארד שקל. 

החוב הפיננסי נטו ירד בכ-1.6 מיליארד שקל ל-4.3 מיליארד שקל. בין היתר נפרעו חובות לבנקים ואחרים בהיקף של 2.2 מיליארד שקל. במאי הקבוצה צפויה לפרוע יתרת חוב למערכת הבנקאית בסך כ-8 מיליון דולר לבנק זר. עוד פרעה הקבוצה כ-1.6 מיליארד שקל קרן וריבית אג"ח במהלך 2020 ועד תאריך פרסום הדו"ח.

כך, תשואות האג"ח הגבוהות שהגיעו לרמות של מאות אחוזים לפני כשנה ושיקפו חששות בשוק לחדלות פירעון, ירדו לרמות של כ-8%-15% כיום. את החברה עדיין מלווה הערת עסק חי מצידם של רואי החשבון, הערה שעדיין משקפת חשש לקיום החברה בהווה ובעתיד. 

עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק: "דוחות 2020 שפרסמנו הבוקר ממחישים את השינוי החיובי המשמעותי שעברה הקבוצה ביחס לדוחות השנתיים הקודמים כמעט בכל מדד שבו בוחנים את הדברים. לאורך כל התקופה פעלה הנהלת הקבוצה כדי ליישם את האסטרטגיה של הקבוצה ולהוציא לפועל עסקאות מורכבות, בתנאים טובים ובלוחות זמנים קצרים.

פעולות אלה, לצד ביצועים חזקים של נכסי הליבה שלנו, דלק קידוחים ואיתקה, שאף באו לידי ביטוי בדיבידנדים משמעותיים במהלך השנה, אפשרו לנו לחזק את ההון והנזילות של קבוצת דלק”.

"אנו ממשיכים לפעול בהתאם לאסטרטגיה שלנו ומאמינים כי המשך ההתאוששות שאנו עדים לה בתקופה האחרונה בשוקי האנרגיה בעולם, בדגש על העלייה במחירי הנפט, וזאת על רקע קמפיין החיסונים העולמי שהולך ותופס תאוצה, יתנו רוח גבית למהלכים העסקיים שאנו מקדמים בימים אלה, כחלק מהפעולות לחיזוק הנזילות וההון של הקבוצה״.