מידרוג מותירה על כנו את הדירוג A3.il לאגרות החוב של אפקון החזקות עם אופק יציב

הקרנות שמחזיקות באגח סידרה ג 

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

עומר רגב
10/11/2016

מידרוג מותירה על כנו את הדירוג A3.il לאגרות החוב (סדרה ב' וסדרה ג') שהנפיקה אפקון החזקות בע"מ ("אפקון" או "החברה"). אופק הדירוג יציב. 

אגרות החוב במחזור המדורגות על-ידי מידרוג:

סדרה

מס ני"ע

דירוג

אופק

תאריך פירעון סופי

ב'

5780085

A3.il

יציב

31.03.2017

ג'

5780093

A3.il

יציב

30.06.2020


שיקולים עיקריים לדירוג

לחברה מעמד עסקי מבוסס בשוק המקומי במגזרי הליבה של פעילותה והיא נמנית בין הקבלנים הגדולים והוותיקים בישראל בתחום המערכות האלקטרו-מכאניות למבנים ותשתיות ובתחום מערכות הבקרה. את עיקר פעילותה מבצעת החברה כקבלן משנה, אולם בשנים האחרונות החברה פועלת גם כיזם, קבלן ראשי, קבלן הקמה (EPC) וספק שירותים ואחזקה, מהלך התורם לפוטנציאל הצמיחה של החברה. ענף הקבלנות מוערך על-ידי מידרוג כבעל סיכון עסקי גבוה יחסית בשל אופיו הפרויקטאלי הפוגם ביכולת השבת ההכנסות, חשיפה גבוהה למחזוריות הכלכלית ורווחיות נמוכה יחסית, המצביעה על רמת תחרות גבוהה יחסית ורגישות מחיר של מזמיני העבודות. הענף מאופיין בפער זמנים אינהרנטי בין מועד תמחור העבודה וקבלתה לבין מועד השלמתה, דבר שיוצר חשיפה לתנודתיות בהכנסות וברווחיות. תחום המערכות האלקטרו-מכאניות מאופיין ברווחיות טובה יותר ביחס לענף, בין היתר, נוכח ערך מוסף וחסמי כניסה גבוהים יותר. החברה חשופה במידה גבוהה למחזוריות הכלכלית בשוק המקומי, ובפרט להיקף ההשקעות ההוניות במשק. עם זאת, מכיוון שהחברה פועלת בעיקר בשלב הגמר בנייה, היא עשויה להיות מושפעת בפיגור מסוים מתחילת ההאטה ולהיערך לכך במידה מסוימת. 

בשנים האחרונות רשמה החברה גידול חד בצבר ההזמנות, כאשר ייחס הצבר להכנסות נע מזה כשנתיים בטווח של 0.9-1.2, יחס יציב המצביע על נראות הכנסות גבוהה בטווח הזמן הקצר והבינוני. אנו מעריכים כי הגידול החד בצבר זכה לרוח גבית מצד העלייה בהשקעות במשק בתחומי האנרגיה והבנייה. 

פעילותה של החברה במגזר הבקרה ואוטומציה ובמגזר הסחר תורמת לפיזור ההכנסות וממתנת במידת מה את הסיכון העסקי הטמון במגזר הפרויקטים. לחברה בסיס לקוחות רחב אשר נפרס על ענפי משק שונים, עם דומיננטיות של מגזרי התעשייה והאנרגיה, ופיזור רחב יחסית של פרויקטים - מאפיינים הממתנים במידת מה את הסיכון העסקי הטמון באופיו הפרויקטאלי של הענף. נכון למועד דו"ח זה, לחברה פרויקט מהותי מול אינטל המהווה כ-23% מסך צבר ההזמנות (ללא תחום התקשורת וללא חברות כלולות) הפוגע בפיזור הפרויקטים והלקוחות הרחב שהיה קיים קודם לכן. 

הרווחיות התפעולית של החברה, מפגינה יציבות בשנים האחרונות, נעה בטווח של 4.0%-6.0%, ומושפעת לשלילה מהעמקת הפסדים במגזר התקשורת המקוזזת ע"י שיפור ברווחיות מגזר פרויקטים למבנים ותשתיות, נוכח תמהיל הפרויקטים הנוכחי. הרווחיות אף מושפעת לחיוב ממגזר הבקרה המאופיין ברווחיות גבוהה יחסית למגזר הפרויקטים למבנים ותשתיות. 

תרחיש הבסיס של מידרוג מניח המשך צמיחה של מגזר הפרויקטים למבנים ותשתיות, על בסיס הצבר הנוכחי וכן נוכח תחזית להמשך צמיחה בהשקעה בבינוי ובנכסים קבועים, בהתאם לתחזית בנק ישראל. אנו מניחים רווחיות תפעולית בטווח של 5.0%-6.0%. טווח זה מניח המשך הפסדים במגזר התקשורת אך מתונים מהשנה האחרונה, אולם יחד עם זאת אנו מניחים כי הנהלת החברה תקבל החלטה בטווח הנראה לעין לגבי צמצום ההפסדים של פעילות זו. 

רמת המינוף של החברה בינונית-גבוהה ותואמת את הדירוג. אנו לא מניחים ירידה בחוב ברוטו של החברה, חרף תזרימי המזומנים שהיא מייצרת מפעילות, נוכח הערכתנו להמשך השקעות וכן חלוקת דיבידנד אשר הנה במגמת עלייה בשנה האחרונה. אנו צופים יחסי כיסוי חוב פיננסי ברוטו מותאם ל-EBITDA ול-FFO בטווח של 3.0-5.0 ו-5.0-7.0, בהתאמה. 

לחברה עומס פירעונות בעיקר בטווח השנתיים הקרובות. נזילות החברה סבירה ונשענת על יתרות נזילות חופשיות בהיקף משמעותי, אולם התזרים החופשי של החברה (FCF) צפוי להיות נמוך יחסית. כמו כן לחברה מסגרות אשראי לז"ק פנויות וחתומות בהיקף של כ-50 מיליון ₪ נכון למועד דוח זה. גמישותה הפיננסית של החברה מוגבלת, כאשר מרבית נכסיה משועבדים בשעבוד שוטף לטובת הבנקים וחלות עליה מספר אמות מידה פיננסיות, בהן היא עומדת במרווח מספק.

אופק הדירוג היציב נתמך בצבר ההזמנות של החברה התומך בנראות ההכנסות בטווח הזמן הקצר וכן בתרחיש הבסיס של מידרוג אשר אינו צופה הרעה בנתוניה הפיננסיים של החברה בטווח התחזית.

הקרנות שמחזיקות באגח סידרה ג 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.