חברת מידרוג מעלה את הדירוג של תדיראן הולדינגס בפעם השנייה בשנה האחרונה לדירוג A2

העלאת הדירוג של תדיראן הולדינגס ל- A2 הינה תוצאה של שיפור המיצוב הפיננסי של החברה, בדגש על הקטנת המינוף, הגדלת ההון העצמי ושיפור יחסי הכיסוי מעבר לתחזיות קודמות של מידרוג

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
משה ממרוד צילום סיון פרגמשה ממרוד צילום סיון פרג

10/11/2016 עומר רגב

העלאת הדירוג של תדיראן הולדינגס ל- A2 הינה תוצאה של שיפור המיצוב הפיננסי של החברה, בדגש על הקטנת המינוף, הגדלת ההון העצמי ושיפור יחסי הכיסוי מעבר לתחזיות קודמות של מידרוג

חברת מידרוג מעלה את דירוג האשראי של תדיראן הולדינגס לדירוג A2 הגבוה, באופק 'יציב'. זו פעם שנייה בשנה האחרונה שמידרוג מעלה את הדירוג של תדיראן הולדינגס, לאחר שבדצמבר 2015 מידרוג העלתה את דירוג החברה מ- Baa1 ל- A3. מידרוג מסבירה כי העלאת הדירוג של תדיראן ל- A2 נתמכת בשיפור המיצוב הפיננסי, בדגש על הקטנת רמת המינוף, צבירת כרית הונית ושיפור יחסי הכיסוי מעבר לתחזיות קודמות של מידרוג.

לפי מידרוג, תדיראן הינה חברה מובילה בתחום שיווק ומכירה של מערכות מיזוג אוויר ביתיות, בעלת מותג חזק ומוניטין בשוק המקומי כפי שבא לידי ביטוי בשמירה לאורך זמן על נתח שוק משמעותי. 

ענף המזגנים מוערך על-ידי מידרוג ברמת סיכון בינונית, נמוכה מזו של ענף מוצרי החשמל כולו, נוכח חסמי כניסה גבוהים יותר בשל כוח מותג גבוה יחסית, חשיבות לקשר עסקי עם יצרן מוביל וערוצי הפצה ייחודים. להערכת מידרוג, התנאים בסביבה העסקית תומכים בהמשך ביקושים גבוהים בענף המזגנים, בעיקר נוכח התחזקות הצריכה הפרטית ושיפור ברמת החיים התומכים בהגדלת תדירות החלפה/שדרוג של מערכות מיזוג אוויר וכן בשל גידול מסוים בהתחלות הבנייה למגורים.

הגמישות הפיננסית ונזילותה של תדיראן מוערכות על-ידי מידרוג כטובות ונשענות על יכולת ייצור מזומנים גבוהה, צרכי השקעה נמוכים ולוח סילוקין נח. בשנים 2015-2014 ייצרה החברה תזרים מזומנים חופשי משמעותי בהיקף של מעל 200 מיליון ₪, אשר נבע בעיקר ממימוש הון חוזר כתוצאה מיציאה מפעילות מוצרי החשמל 'הלבנים'. מקור זה שימש את החברה להקטנת החוב הפיננסי, למימון הצמיחה בהון החוזר בפעילות המזגנים ולעיבוי יתרות המזומנים. במקביל החברה הגדילה את כרית ההון באמצעות הנפקת מניות אשר תרמה כ- 27.5 מיליון ₪ וצבירת רווחים, נוכח מדיניות דיבידנד לחלוקה של כ- 50% מסך הרווח הנקי.

נזילות החברה מוערכת על-ידי מידרוג כגבוהה נוכח יכולת ייצור מזומנים גבוהה הנשענת על רווחיות טובה, צרכי השקעה נמוכים ובאה לידי ביטוי ביכולת החברה לממן את צרכי ההון החוזר ואת פירעון התחייבויותיה השוטפות ממקורות עצמיים. יתרת המזומנים של החברה נכון ליום 30 ביוני 2016 הסתכמה בכ- 112 מיליון ₪ ותומכת בנזילות החברה ביחס לעומס הפירעונות ולצורכי ההשקעה הנראים לעין.

לתדיראן אסטרטגיית צמיחה באמצעות השקעה בתחום ההתייעלות האנרגטית ובמידרוג מעריכים כי החברה בוחנת השקעות נוספות בתחומים משיקים. הדירוג החדש מביא בחשבון את השמרנות בהתנהלות העסקית שהפגינה החברה עד כה.


אודות החברה
תדיראן הולדינגס בע"מ, באמצעות תאגידים בבעלותה המלאה, עוסקת בעיקר ביבוא, ייצור, שיווק, הפצה, ומכירה של מזגני אוויר ומערכות מיזוג אוויר לשוק הביתי, המסחרי והתעשייתי, בעיקר תחת המותגים Tadiran, Amcor ו- Toshiba, וכן עוסקת הקבוצה במתן שירותי אחריות ותחזוקה למוצרים אלו. כמו כן, עוסקת הקבוצה בפתרונות בתחום ההתייעלות האנרגטית. בנוסף, לחברה פעילות בתחום יבוא ושיווק מוצרי חשמל 'לבנים' ו- 'קטנים' תחת מותגים בבעלותה כגון Tadiran, Amcor ו- Crystal, כאשר החברה הודיעה על כוונתה לצאת מתחום פעילות שיווק מוצרי חשמל 'לבנים' והיא פועלת ליישום החלטה זו. תדיראן הולדינגס (סימול: תדראן) הינה חברה ציבורית, אשר ניירות הערך שלה (מניות ואג"ח) נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב החל משנת 1991.

 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.