מידרוג מותירה על כנו דירוג Aa1.il, באופק יציב לנתיבי הגז לישראל

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

06/12/2016 עומר רגב

מידרוג מותירה על כנו את הדירוג לאגרות חוב (סדרות א', ג' ו-ד') שהנפיקה נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן: "החברה"), בדירוג Aa1.il, באופק יציב. 

אגרות החוב המדורגות על ידי מידרוג:

סדרת אג"ח

מספר נייר ערך

דירוג

אופק דירוג

מועד פירעון סופי

סדרה א'

1103084

Aa1.il

יציב

29/12/2026

סדרה ג'

1125509

Aa1.il

יציב

31/12/2031 

סדרה ד'

1131994

Aa1.il

יציב

30/06/2033


שיקולים עיקריים לדירוג 
במסגרת הדירוג נלקחים בחשבון, בין היתר, הגורמים הבאים: (1) חברה ממשלתית בעלת מעמד מונופוליסטי בהפעלת מערכת הולכת הגז הטבעי בישראל; (2) חשיבות החברה למשק הישראלי וזאת לאור העובדה כי הגז הטבעי הפך למקור האנרגיה הראשי ולקטר הצמיחה המשקית, תוך צמצום התלות בפחם ונפט וכן הפחתת עלויות כלכליות וסביבתיות; (3) סביבה רגולטורית ברורה, יציבה ושקופה; (4) מנגנון כיסוי עלויות והשקעות הולם; (5) מנגנון הכנסות הנשען ברובו על רכיב קיבולת; (6) Track record חיובי בקשר עם ההוצאות ההוניות ויכולת החברה להקים ולשדרג את מערכת הולכת הגז הטבעי הארצית, ולשמור על היקף הוצאות תפעוליות יציב; (7) ביקוש גובר לגז טבעי במשק- בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2016, הצריכה המשקית של גז טבעי הסתכמה בכ- 7.3 BCM, לעומת 6.3 BCM בתקופה המקבילה אשתקד. 

לפי הערכות במשק, היקף צריכת הגז הטבעי בשנת 2016 צפוי להסתכם בכ- 9.4 BCM, גידול של כ- 12% ביחס לשנת 2015; (8) תלות החברה במקור יחיד מהותי לאספקת גז טבעי, מאגר תמר, וספק משני ומוגבל להזרמת גז טבעי נוזלי; (9) חשיפה מהותית לחברת החשמל לישראל בע"מ, המדורגת Aa2.il באופק יציב, המהווה כ- 56% מהכנסות החברה במחצית הראשונה לשנת 2016; (10) החל משנת 2015 שומרת החברה על רווחיות תפעולית ותזרימי מזומנים יציבים, אולם יחסי כיסוי החוב ויחסי המינוף שלה נותרו חלשים וזאת כתוצאה מהמשך צמיחה מואצת המתאפיינת בגיוסי חוב והשקעות בהיקפים מהותיים; (11) רמת נזילות גבוהה; (12) נכון לשנת 2015, יחס הכיסוי (ADSCR) עמד על כ- 1.47, יחס הכיסוי המאוחד  (ADSCR) על כ-1.35, ויחס הכיסוי LLCR על כ- 1.71; (13) התחייבות  רשות הגז הטבעי לכיסוי כלל עלויות נתג"ז ותשואה נאותה על הנכסים, תוך שמירה על יחס כיסוי חוב ויחס כיסוי חוב מאוחד של 1.30 ו- 1.15, בהתאמה, עומדת בעינה. 

בתרחיש הבסיס הנחנו כי החברה תשמור על יתרות נזילות ההולמות את פעילותה השוטפת, היקף השקעות (CAPEX) שנתי של כ- 450 מ' ₪ וכ- 140 מ' ₪ בשנים 2017 ו- 2018, בהתאמה. בד בבד, תשמור החברה על שיעור EBITDA הנע בטווח של 80%-85% ויחס ה- FFO לחוב נטו ינוע בין 9%-10% בטווח הקצר. לפי תרחיש הבסיס של מידרוג, יחס הכיסוי הממוצע (ADSCR) עומד על כ- 1.34, המינימאלי על כ- 1.31 (בשנת 2025) ויחס הכיסוי LLCR המינימאלי עומד על כ- 1.58 (בשנת 2017). כמו כן, יחס הכיסוי המאוחד הממוצע  (ADSCR)עומד על כ- 1.26 והמינימאלי על כ- 1.22 (בשנת 2017). בנוסף לאמור לעיל, מידרוג מעריכה את תמיכת המדינה בחברה (להלן: "התמיכה") והתלות בין המדינה לחברה (להלן: "התלות") (להלן ביחד: "הקשר") כגבוהות מאוד, והינן יסודות משמעותיים לדירוג. שחיקה בהערכת מידרוג בכל הנוגע לתמיכה והתלות עלולה להוביל להורדת דירוג משמעותית. יש לציין כי יישום החלטת הממשלה בקשר עם הנפקת המיעוט של החברה עלולה להשפיע על הערכת התמיכה בין המדינה לחברה בניתוח ה- GRI , וכנגזרת מכך על הדירוג הסופי של החברה.

 

H1/2016

H1/2015

2015

2014

2013

סך הכנסות

263

254

520

450

399

שיעור ההכנסות מקיבולת מסך הכנסות החברה ללא דמי חיבור

92%

93%

92%

92%

92%

רווח נקי (הפסד)

52

43

91

29

(20)

EBITDA

222

211

431

365

319

FFO

135

127

258

202

168

מזומנים, שווי מזומנים וני"ע סחירים* שלא יועדו

812

637

906

632

359

מזומנים, שווי מזומנים וני"ע סחירים** שיועדו

302

298

298

359

301

חוב פיננסי ברוטו[1]

3,918

3,646

4,001

3,681

2,952

חוב פיננסי נטו***

3,106

3,010

3,095

3,049

2,593

הון עצמי

772

671

719

628

600[1] לרבות חוב חח"י בגין המקטע הימי.


*מדיניות ההשקעה הינה השקעה בפיקדונות.
**מדיניות ההשקעה הינה השקעה באג"ח בדירוג מקומי או בינלאומי השווה לפחות לדירוג מדינת ישראל ופיקדונות.                
***בניכוי מזומנים ושווי מזומנים וני"ע סחירים שלא יועדוהנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.