בנק ישראל >> התחזקות השקל מול האירו והדולר לעומת התחזקות הדולר בעולם בחודש נובמבר

בעולם, התחזק הדולר משמעותית בנובמבר מול רוב המטבעות העיקריים בכלל זה ב- 2.9% מול האירו, ב- 8% מול הין היפני ו-בכ-2.7% מול הפרנק השוויצרי; מנגד נחלש הדולר ב-2.3% מול הפאונד הבריטי.

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

בנק ישראל
11/12/2016

התפתחות שער החליפין – התחזקות השקל מול האירו והדולר לעומת התחזקות הדולר בעולם

במהלך חודש נובמבר התחזק השקל מול הדולר בשיעור של 0.3%  ומול האירו בשיעור של 3.1%.

מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ- 2.3%.

בעולם, התחזק הדולר משמעותית בנובמבר מול רוב המטבעות העיקריים בכלל זה ב- 2.9% מול האירו, ב- 8% מול הין היפני ו-בכ-2.7%  מול הפרנק השוויצרי; מנגד נחלש הדולר ב-2.3% מול הפאונד הבריטי.

תנודתיות שע"ח – עליה בסטיית התקן בפועל במקביל לעליה בסטיית התקן הגלומה

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין שקל/דולר – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין – עלתה החודש בכ- 1.6 נקודת האחוז ועמדה בסוף חודש נובמבר על 5.8%. 

רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק"  עלתה החודש בכ-0.2 נקודת אחוז ועמדה בסוף נובמבר על 7.3%. 

במקביל, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים עלו אף הן, ועמדו בסוף החודש על רמה ממוצעת של 11.6% ו- 10.1% בהתאמה (ראה תרשים 4). 

סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שער החליפין מייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין.

נפח המסחר בשוק המט"ח– עליה בנפח המסחר הכולל במקביל לעליה בחלקם של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל

נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש נובמבר הסתכם בכ-160 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-107 מיליארדים בחודש אוקטובר.  נפח המסחר היומי הממוצע עלה בכ-2% ועמד על 7.3 מיליארדי דולרים ביום. 

נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש נובמבר בכ-36 מיליארדי דולרים. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה עלה בנובמבר בכ-2% בהשוואה לחודש אוקטובר. 

נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש נובמבר ב- 4.9 מיליארדי דולרים. הממוצע היומי בחודש נובמבר עלה בהשוואה לאוקטובר ועמד על כ- 224 מיליוני דולרים.

נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם בנובמבר בכ- 119 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-80 מיליארדים באוקטובר. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף עלה בכ-2% מחודש שעבר ועמד על 5.4 מיליארדי דולרים ביום. 

חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) עלה ועמד בסוף חודש נובמבר על כ- 32.2%. העלייה נבעה מגידול בהיקף הפעילות של תושבי חוץ בעסקאות המרה, אופציות והחלף.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

 

 

 

אתר קרנות נאמנות , קרנות השתלמות , קופות גמל , פנסיה‏ וניהול השקעות.‏ נתונים כתבות ומידע ייחודי ובלעדי על ניהול השקעות, קרנות נאמנות גמל ופנסיה.

*דיסקליימר: בתאריך 1.7.2021 ועד לתאריך 15.9.2021 נכנסת לתוקפה רפורמת קרנות הנאמנות החדשה של רשות ניירות הערך. בתקופה זו יחולו שינויים גדולים בקטגוריות, בשמות ובמדיניות של קרנות הנאמנות. על אחריות הגולשים לוודא את הנתונים הנכונים של הקרן. חברת פאנדר בע"מ לא תהה אחראית לשום שגיאה או אי עדכון מיידי בנתוני הקרנות שבאתר פאנדר.