מידרוג >> חברת דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט בדירוג A1 באופק יציב לגיוסשל עד 200 מיליון דולר

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
יצחק תשובה בעל השליטהיצחק תשובה בעל השליטה

עומר רגב
13/12/2016

מידרוג קובעת דירוג A1.il באופק יציב לאגרות חוב שתנפיק אבנר חיפושי נפט ש.מ. (להלן: "השותפות") בסך של עד 200 מ' דולר ע.נ. (להלן: "סדרה א'"). תמורת ההנפקה תשמש למימון צרכיה ומטרותיה של השותפות ובין היתר לחלוקות רווחים. קרן אגרות החוב תעמוד לפירעון בתשלום אחד בדצמבר 2021, כאשר הריבית תשולם בתדירות חצי שנתית.   

אודות השותפות

אבנר חיפושי נפט ש.מ. הינה שותפות מוגבלת אשר התאגדה באוגוסט 1991, מכוח הסכם שנערך בין אבנר נפט וגז בע"מ, כשותף כללי (להלן: "אבנר נפט וגז"), לבין חברת אבנר נאמנויות בע”מ, כשותף מוגבל (להלן: "אבנר נאמנויות"). אבנר נפט וגז ואבנר נאמנויות הינן חברות פרטיות אשר מחציתן בבעלות דלק מערכות אנרגיה בע"מ ומחציתן האחרת בבעלות כהן פיתוח מבני תעשייה בע"מ, הנמצאות בשליטת קבוצת דלק בע"מ (להלן: "קבוצת דלק") , אשר בעל השליטה בהן הינו יצחק תשובה.

השותפות עוסקת בהפקה ומכירה של גז טבעי וקונדנסט (Condensate) ממאגר "תמר" (להלן: "תמר"). בנוסף עוסקת השותפות בפעילויות קידום ותכנון הרחבת מאגר תמר, תכנון ופיתוח המאגרים "לוויתן" (להלן: "לוויתן") ו- "אפרודיטה" (להלן: "אפרודיטה"), וכן בפעילויות חיפושי נפט וגז. יחידות ההשתתפות רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בת"א ונכללות במדד ת"א 25.

השותפות מחזיקה בשיעור של כ- 15.6% במאגר תמר, כ- 22.7% במאגר לוויתן ו- 15% במאגר אפרודיטה. מאגר תמר החל בהפעלה מסחרית במרץ 2013, ומספק את מרבית הביקוש לגז טבעי במשק הישראלי. בהתאם להערכת  NSAI ונכון לסוף שנת 2015, המאגר כולל עתודות גז של כ-291 BCM, לפי קטגוריה  2P, שמתוכן עתודות גז מוכחות של כ- 207 BCM לפי קטגוריה  1P. בין לקוחות המאגר ניתן למנות את חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן: "חברת החשמל"), יצרני חשמל פרטיים (יח"פים) ומפעלי תעשייה. בעלי הזכויות במאגר תמר פועלים לקידום ופיתוח תכניות הרחבה של מערך הפקת הגז הטבעי מן המאגר, לצרכי שיווקו למשק המקומי ולשווקים גלובאליים כאחד. 

ביוני 2014, הנפיקו אבנר חיפושי נפט ודלק קידוחים ש.מ. (להלן: "השותפויות"), באמצעות חברת דלק ואבנר (תמר בונד) בע"מ, אגרות חוב המדורגות Aa2.il באופק יציב. נכון למועד הדוח, היקף החוב הבכיר המדורג עומד על כ- 1.6 מיליארד דולר (להלן: "החוב הבכיר"). בנוסף, פועלת השותפות לקידום, תכנון ופיתוח של מאגרי הגז לוויתן ואפרודיטה. מאגר לוויתן נמצא לקראת שלב הפיתוח ובהתאם להערכת  NSAI כולל עתודות גז של כ- 621 BCM, לפי קטגוריה  2C, שמתוכן עתודות מוכחות של כ- 151 BCM, לפי קטגוריה  1C, המצריכות השקעה מהותית לצורך פיתוחו, הנאמדת בשלב הראשון בסך של כ- 4 מיליארד דולר עד לתחילת הזרמת גז טבעי מן המאגר (First Gas). מאגר אפרודיטה נמצא טרם שלב הפיתוח.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

 

 

 

אתר קרנות נאמנות , קרנות השתלמות , קופות גמל , פנסיה‏ וניהול השקעות.‏ נתונים כתבות ומידע ייחודי ובלעדי על ניהול השקעות, קרנות נאמנות גמל ופנסיה.

*דיסקליימר: בתאריך 1.7.2021 ועד לתאריך 15.9.2021 נכנסת לתוקפה רפורמת קרנות הנאמנות החדשה של רשות ניירות הערך. בתקופה זו יחולו שינויים גדולים בקטגוריות, בשמות ובמדיניות של קרנות הנאמנות. על אחריות הגולשים לוודא את הנתונים הנכונים של הקרן. חברת פאנדר בע"מ לא תהה אחראית לשום שגיאה או אי עדכון מיידי בנתוני הקרנות שבאתר פאנדר.