בנק ישראל >>בניגוד למגמה שהחלה בשנת 2015, נרשמו הפקדות נטו בקרנות הנאמנות בהיקף של כ- 0.6 מיליארדי ש"ח

מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל נמסר, כי ברביע השלישי של שנת 2016 עלה שוויו של תיק הנכסים בכ- 57 מיליארדי ₪ (1.7%) ועמד בסופו על כ- 3.39 טריליוני ש"ח. מ

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

בנק ישראל
13/12/2016


התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע השלישי של שנת 2016

  • ברביע השלישי של שנת 2016 עלה שוויו של תיק הנכסים בכ- 57 מיליארדי ש"ח (לעומת סוף הרביע השני של 2016) ועמד בסופו על כ- 3.39 טריליוני ש"ח. 

  • העלייה בשווי התיק ברביע השלישי נבעה בעיקר מהעלייה בשווי המניות בארץ, אג"ח החברות הסחיר וביתרת המזומן והפיקדונות. עלייה שקוזזה בחלקה ע"י הירידה באג"ח הממשלתיות. 

  • מתחילת שנת 2016 חלה ירידה בשיעור הנכסים הסחירים (1.1- נקודות האחוז), הנכסים בחו"ל (0.6- נקודות האחוז) ובנכסים במט"ח (0.5- נקודות האחוז).

  • שווי יתרת התיק המנוהל ע"י המשקיעים המוסדיים עלה ברביע השלישי של שנת 2016 בכ-1.7% (23 מיליארדי ש"ח), ועמד בסוף בסופו על כ-1.42 טריליון ש"ח. העלייה נרשמה במרבית הרכיבים, בעיקר בשווי המניות בישראל ובהשקעות בחו"ל שקוזזה בחלקה ע"י ירידה בשווי המזומן והפיקדונות.

  • ברביע השלישי של השנה, בניגוד למגמה שהחלה בשנת 2015, נרשמו הפקדות נטו בקרנות הנאמנות בהיקף של כ- 0.6 מיליארדי ש"ח.

1.סך תיק הנכסים

מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל נמסר, כי ברביע השלישי של שנת 2016 עלה שוויו של תיק הנכסים בכ- 57 מיליארדי ₪ (1.7%) ועמד בסופו על כ- 3.39 טריליוני ש"ח. 

העלייה בשווי התיק ברביע השלישי נבעה בעיקר מהעלייה בשווי המניות בארץ (28 מיליארדים, 6.1%), אג"ח החברות הסחיר (13.6 מיליארדים, 4.8%) וביתרת המזומן והפיקדונות (10.7 מיליארדים, 0.9%). עלייה שקוזזה בחלקה ע"י הירידה באג"ח הממשלתיות. 

משקל תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ביחס לתוצר עלה מעט (0.2 נקודות אחוז) במהלך הרביע ועמד בסוף ספטמבר 2016 על כ-281.2% (תרשים 2 ו-3) זאת לעומת ירידה מצטברת של כ- 3.7 נקודות האחוז בשני הרביעים הקודמים. עלייה זו נבעה מקצב עלייה גבוה יותר של תיק הנכסים מאשר קצב עליית התמ"ג.
  
הרכב תיק הנכסים – מתחילת שנת 2016 חלה ירידה של כ- 1.1 נקודות האחוז במשקל הנכסים הסחירים, זאת בעיקר על רקע ירידות השערים בבורסה בארץ. משקלם של הנכסים בחו"ל והנכסים במט"ח ירד בכ-0.6 ו-0.5 נקודות האחוז, בהתאמה, כתוצאה ממימושים נטו בחו"ל במקביל לייסוף השקל מול הדולר. מנגד, חלה עלייה קלה (כ- 0.1 נקודות האחוז) במשקל הנכסים בסיכון, שהסתכמה בעלייה של כ- 35 מיליארדי ש"ח (2.6%) בשווי הנכסים.

2.התפלגות תיק ניירות הערך לפי מכשירים עיקריים

מניות בארץ 

ברביע השלישי של שנת 2016 עלתה יתרת המניות בארץ בתיק הנכסים בכ- 28 מיליארדי ש"ח (6.1%) ועמדה בסוף חודש ספטמבר על כ-487.9 מיליארדים. זאת בניגוד לירידה מצטברת של כ- 85.8 מיליארדים ביתרת המניות בארבעת הרביעים הקודמים. העלייה ברביע הנוכחי היא בעיקר כתוצאה מעליית המחירים בבורסה בת"א.

אג"ח
 
ברביע השלישי של שנת 2016 עלה שווי תיק אג"ח החברות הסחיר בארץ בכ- 13.6 מיליארדי ש"ח (4.8%) ועמד בסוף ספטמבר על כ-298.9 מיליארדים. העלייה נבעה מהשקעות נטו אשר קוזזו חלקית ע"י ירידות מחירים.
ביתרת תיק האג"ח הממשלתיות חלה ירידה של כ- 5.1 מיליארדי ש"ח (0.7%-) ומנגד חלה עלייה קלה של כ- 0.9 מיליארדי ש"ח (1.6%) בשווי יתרות המק"מ.

מזומן ופיקדונות

יתרת רכיבי המזומן והפיקדונות עלתה ברביע השלישי בכ- 10.7 מיליארדי ש"ח (0.9%), זאת בהמשך למגמת העלייה בשנים האחרונות. העלייה במהלך הרביע נבעה מהגדלת יתרות המזומן והעו"ש שקוזזה חלקית ע"י ירידה ביתרת הפיקדונות.

תיק הנכסים בחו"ל

ברביע השלישי של שנת 2016 עלה שווי התיק המוחזק בחו"ל בכ-4.5 מיליארדי ש"ח (1%) ועמד בסוף ספטמבר על כ-460.6 מיליארדים - המהווים כ-13.6% מסך תיק הנכסים. העלייה בשווי התיק נבעה מעליות המחירים בשוקי חו"ל שקוזזו חלקית ע"י ייסוף השקל מול הדולר (2.3%-), אשר הוריד את השווי השקלי של התיק, וממימושים נטו בתיק בחו"ל.

שווי המניות בחו"ל עלה בכ-5.3 מיליארדים (2.1%) ועמד בסוף ספטמבר על כ-260.8 מיליארדי ש"ח. כמו כן שווי תיק האג"ח הסחיר בחו"ל עלה בכ-1.4 מיליארדים (0.8%) ועמד בספטמבר על כ-181.9 מיליארדי ש"ח. מנגד, שווי הפיקדונות בבנקים בחו"ל ירד בכ- 2.2 מיליארדים (10.9%-).

3.התיק המנוהל באמצעות המשקיעים המוסדיים

שווי יתרת התיק המנוהל ע"י המשקיעים המוסדיים עלה ברביע השלישי של שנת 2016 בכ-1.7% (23 מיליארדי ש"ח), ועמד בסוף בסופו על כ-1.42 טריליון ש"ח. העלייה נרשמה במרבית הרכיבים, בעיקר בשווי המניות בישראל (7.8 מיליארדים, 7.5%) ובהשקעות בחו"ל (5.8 מיליארדים, 2.2%), והיא קוזזה בחלקה ע"י ירידה בשווי המזומן והפיקדונות (7.5 מיליארדי ש"ח, 8.1%). 
משקלו של התיק המנוהל ע"י המוסדיים מסך תיק הנכסים של הציבור נותר כמעט ללא שינוי ועמד בסוף ספטמבר על כ-41.8%.
 

חשיפת  התיק המנוהל ע"י הגופים המוסדיים לנכסים זרים ולמט"ח –

ברביע השלישי של שנת 2016 שיעור החשיפה של המשקיעים המוסדיים לנכסים זרים נותר כמעט ללא שינוי ועמד בסוף הרביע על כ- 24% מהתיק. השינוי המשמעותי ביותר, במהלך הרביע השלישי של השנה, התרכז בקרנות הפנסיה החדשות שהקטינו את היקף חשיפתן לנכסים זרים בכ-1.1 נק' אחוז עד לרמה של כ-28.1%. מנגד, שיעור החשיפה לזרים של קופות הגמל וההשתלמות עלה בכ- 0.3 נקודות האחוז.

שיעור החשיפה למט"ח, הנמדד ע"י משקל הנכסים הנקובים והצמודים למט"ח (כולל נגזרי ש"ח/מט"ח) מסך כל הנכסים של המשקיעים המוסדיים עלה מעט ועמד בסופו על כ-14.5%. יתרת החשיפה למט"ח במונחים שקליים עלתה בקצב גבוה יותר מאשר העלייה בסך נכסי ההשקעה. העלייה ביתרת החשיפה נבעה בעיקר מעלייה במחירי ני"ע בשוקי חו"ל אשר קוזזו חלקית ע"י ייסוף השקל מול הדולר.

מנתוני האומדנים לתנועות נטו בנכסי מט"ח עולה כי במהלך הרביע השלישי נרשמו מימושים נטו בהיקף קטן בנכסי המט"ח של המשקיעים המוסדיים; מימושים מתונים בנכסים הנקובים והצמודים למט"ח ובמקביל מכירות מט"ח נטו באמצעות מכשירים נגזרים בהיקף של כ-0.2 מיליארדי דולרים; כלומר הגדלת העסקאות העתידיות למכירת מט"ח.
  
*ניתן למצוא באתר בנק ישראל לוחות ארוכי טווח חודשיים לנתוני חשיפה למט"ח ולזרים של המשקיעים המוסדיים. 

4.התיק המנוהל באמצעות קרנות הנאמנות 

היקף התיק המנוהל באמצעות קרנות נאמנות ישראליות עמד בסוף ספטמבר 2016 על כ-216.6 מיליארדי ש"ח, כ-6.4% מסך תיק הנכסים של הציבור.
ברביע השלישי של השנה, בניגוד למגמה שהחלה בשנת 2015, נרשמו הפקדות נטו (עודף הפקדות על פדיונות, בניכוי דיבידנד) בהיקף של כ- 0.6 מיליארדי ש"ח. כתוצאה מההנפקות נטו בשילוב עם העלייה במחירי הנכסים עלו שווי יתרות קרנות הנאמנות בכ-2.3 מיליארדי ש"ח. מהתפלגות הקרנות לפי התמחויות עולה כי ההנפקות נטו ברביע זה, התרכזו בנכסי האג"ח הכללי בארץ (2.3 מיליארדים, 3.3%), אג"ח חברות בארץ (1.5 מיליארדים, 4.8%) ובמניות בארץ ובחו"ל (1.1 מיליארדים, 5.4%). מנגד חלו פדיונות נטו בקרנות הכספיות (2.3 מיליארדים, 10.6%-) ובאג"ח השקליות בארץ (2.1 מיליארדים, 8.4%-). 

 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

 

 

 

אתר קרנות נאמנות , קרנות השתלמות , קופות גמל , פנסיה‏ וניהול השקעות.‏ נתונים כתבות ומידע ייחודי ובלעדי על ניהול השקעות, קרנות נאמנות גמל ופנסיה.

*דיסקליימר: בתאריך 1.7.2021 ועד לתאריך 15.9.2021 נכנסת לתוקפה רפורמת קרנות הנאמנות החדשה של רשות ניירות הערך. בתקופה זו יחולו שינויים גדולים בקטגוריות, בשמות ובמדיניות של קרנות הנאמנות. על אחריות הגולשים לוודא את הנתונים הנכונים של הקרן. חברת פאנדר בע"מ לא תהה אחראית לשום שגיאה או אי עדכון מיידי בנתוני הקרנות שבאתר פאנדר.