מידרוג מותירה על כנו דירוג Aa3.il לאיתנות הפיננסית של איי.די.איי חברה לביטוח

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

עידו אסייג
25/12/2016

מידרוג מותירה על כנו דירוג של Aa3.il לאיתנות הפיננסית (IFS) של איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ (להלן- "החברה") ומותירה על כנו דירוג של A2.il(hyb) לכתבי ההתחייבות הנדחים (הון משני מורכב) שהנפיקה החברה באמצעות איי.די.איי הנפקות (2010) בע"מ. אופק הדירוג יציב.

להלן פירוט אגרות החוב המדורגות על ידי מידרוג:

סדרה

מס ני"ע

דירוג

אופק

סוג הון מוכר

תאריך פירעון סופי

ב'

1121581

A2.il (hyb)

יציב

משני מורכב

12/01/2021

ג'

1127349

A2.il (hyb)

יציב

משני מורכב

15/12/2023

ד'

1133099

A2.il (hyb)

יציב

משני מורכב

15/07/2025


שיקולים עיקריים לדירוג

דירוג החברה משקף פרופיל עסקי סביר, הנתמך בפיזור קווי עסקים הולם ובמודל הפעלה מבודל, התומכים ביכולת יצור ההכנסות והרווחים. לחברה פרופיל סיכון טוב ביחס לדירוג ומתאפיין בסיכון מוצרים נמוך והיעדר חשיפה לקולקטיבים, אולם מושפע לשלילה מצרכי דיבידנדים משמעותיים לחברה האם. הפרופיל הפיננסי של החברה בולט לטובה ביחס לדירוג וביחס לקבוצת ההשוואה ונתמך באיכות נכסים טובה, רווחיות והלימות הון בולטות לטובה ובעלות פוטנציאל ספיגת הפסדים טוב ביחס לתרחישי מידרוג. כמו כן, לחברה גמישות פיננסית הולמת ופרופיל נזילות סביר ביחס לדירוג.

הפרופיל העסקי של החברה נתמך בפיזור קווי עסקים הולם, הכולל ספקטרום רחב של מוצרים ביטוחיים ותומך ביכולת יצור ההכנסות לאורך המחזור, עם הטיה לביטוח כללי ובפרט לענפי הרכב, בסיס לקוחות רחב וקמעונאי, מותג חזק יחסית ומודל הפעלה מבודל, התומכים ביכולת ייצור ההכנסות לאורך המחזור ומתבטאים גם במדדי שימור לקוחות טובים. לחברה  מודל עסקי מובדל המבוסס על שיווק ישיר, המאפשר לחברה לבצע חיתום דיפרנציאלי תוך חיסכון בעלויות תפעוליות ותורם לרווחיות חיתומית טובה. יחד עם זאת, הפרופיל העסקי מוגבל בשל גודלה הבינוני (שביעית בענף במונחי פרמיות ברוטו) של החברה, כפי שמשתקף בנתח שוק כולל במונחי פרמיות ברוטו נמוך, אך צומח בעקביות בשנים האחרונות והיקף נכסים מנוהלים זניח. נציין, כי קיימת שונות גבוהה יחסית בין קווי העסקים, כאשר בביטוח כללי ובפרט בענפי הרכב החברה מאופיינת בנתחי שוק עודפים ביחס לגודלה. 

לדעת מידרוג, הישענות החברה על ערוץ הפצה יחיד מגביל במידה מסוימת את פוטנציאל הלקוחות והמוצרים, גם לאור העובדה כי סוכנים וסוכנויות הביטוח צפויים להמשיך להוות את ערוץ ההפצה העיקרי בענף והינם בעלי מאגרי לקוחות משמעותיים.

פרופיל הסיכון טוב ביחס לדירוג ומתאפיין בסיכון מוצרים נמוך, המשתקף ביחס פרמיות מענפי "זנב קצר" לסך פרמיות בביטוח הכללי ובריאות זמן קצר טוב יחסית, ושיעור עתודות ב"סיכון נמוך" בענפי החיים ובריאות זמן ארוך גבוהים יחסית וכן מחשיפה שולית לקולקטיבים. מנגד, פרופיל הסיכון מושפע לשלילה מתיאבון הדיבידנדים של חברת האם, כאשר החברה חילקה כ-90% מרווחיה בשנים האחרונות לצורך שירות החוב בחברה האם ואף שחקה את היקף הכרית ההונית בשנת 2016. 

לחברה איכות נכסים טובה, כאשר תיק הנוסטרו מאופיין בפרופיל סיכון מתון יחסית, אשר מוטה להשקעה  במזומנים ופיקדונות בבנקים. להערכתנו, במטרה להגדיל את פוטנציאל התשואה תגדיל החברה את תיאבון הסיכון בטווח הקצר-בינוני, תוך שינוי מסוים בתמהיל התיק על חשבון נכסים אלה לטובת נכסים בעלי פוטנציאל תשואה גבוה יותר ובפרט המשך מיקוד בהשקעה בנכסים לא סחירים, נוכח סביבת הריביות ופוטנציאל התשואות הנמוך. יחד עם זאת, איכות הנכסים צפויה להיוותר הולמת לדירוג.

הלימות ההון של החברה בולטת לטובה ביחס לדירוג וביחס לענף. על פי מודל ההון של מידרוג, לחברה קיים עודף הון מותאם סיכון בולט לטובה ביחס לדירוג הנוכחי וביחס למתחרות העיקריות (החברה עומדת בצורה טובה בתרחיש הקיצון החמור ביותר מתוך חמישה תרחישים) עם יחס הלימות הון של כ- 140% בתרחיש זה. הסיכונים העיקרים אליהם חשופה החברה, כפי שנתפס במודל- נובעים מסיכונים ביטוחיים בענפי הרכב וסיכוני שוק בקשר עם תיק ההשקעות של החברה. 

על פי תרגיל ה- IQIS5 שביצעה החברה בחודש אוגוסט 2016, המבוסס על תמהיל ההשקעות וההתחייבויות הביטוחיות ליום ה- 31 בדצמבר 2015, לחברה יחס כושר פירעון בשיעור של כ-206%. עודף משמעותי זה הינו בעל השפעה חיובית לדירוג ותומך בגמישות העסקית של החברה ביכולתה להגדיל את היקף הפעילות, להוציא לפועל מהלכים אסטרטגיים, לנצל יתרונות יחסיים מול מתחרים ואף להמשיך ולחלק דיבידנדים משמעותיים. 

להערכתנו, המיצוב ההוני של החברה צפוי להישמר ברמה דומה בטווח הקצר-בינוני לאורך הצפי שלנו לכך שהכרית ההונית לא תגדל באופן משמעותי כאמור לאור היקפי חלוקת הדיבידנדים הצפויים מתוך הרווח החזוי והגידול בפעילות. 

כרית הרווחיות של החברה, המהווה קו הגנה ראשון כנגד הפסדים צפויים ושאינם צפויים טובה ביחס לדירוג לאורך המחזור  וביחס לפרופיל הסיכון של החברה. רווחיות זאת משתקפת ביחסי ה- ROC וה- ROA שנעו בטווח של 13.1%-20.5% ו- 2.9%-4.6%, בשלוש שנים האחרונות, בהתאמה. רווחיות החברה נתמכת ביעילות תפעולית ושליטה במבנה ההוצאות גם כתוצאה מהמודל העסקי ובתלות נמוכה יחסית בשוק ההון, נוכח רווחיות חיתומית בולטת לטובה.

בתרחיש הבסיס של מידרוג, אנו מניחים כי החברה תשמר את מיצובה העסקי והיקף הפרמיות המורווחות ברוטו מפעילות אורגנית ימשיך לצמוח בקצב משמעותי בשנתיים הקרובות (כ- 10% בשנה). זאת גם לאור יכולת הצעת הערך של החברה וגמישות התמחור הנובעת מהפרופיל העסקי הצפויה לתמוך בהמשך הגידול בפעילות. בענף ביטוח החיים, אנו מניחים המשך צמיחה אורגנית כתוצאה מגידול שולי צפוי בתמ"ג לנפש, וגיוס לקוחות חדשים (בעיקר בביטוחי ריסק ובפרט במשכנתאות). בבריאות אנו מניחים התמתנות הצמיחה לאור התגברות התחרות ולחץ מסוים על המחירים ובביטוח הכללי אנו מניחים המשך גידול בנפח הפעילות בעיקר בתחומי הרכב, כתוצאה מגידול בהיקף המסירות נטו והמשך גידול נפח הפעילות בביטוחי הדירות. 

כמו כן בתרחיש הבסיס שלנו, אנו צופים המשך סביבה עסקית מאתגרת, המאופיינת בצמיחת תמ"ג מתונה, סביבות ריבית ואינפלציה נמוכות לצד תשואות תנודתיות בשוק ההון, אשר תוסיף להכביד על פוטנציאל הרווחיות. זאת ללא הנחה על המשך עליית תלילות העקום, אשר צפויה לתמוך ברווחיות החברה במידה ותתרחש. אנו צופים, כי הרווחיות החיתומית של החברה בענפי הביטוח הכללי והבריאות תיוותר טובה ביחס לענף, אולם שיעורי הרווחיות ישחקו בשל הסביבה התחרותית, אשר תקוזז לאור הצפי שלנו לשיפור החיתום והעלאת תעריפים במגזרים מסוימים. עובדה זו תשתקף ביחסים משולבים (Combined Ratio) שיוותרו מתחת ל- 100%, כאשר אנו לא צופים השלמת רזרבות משמעותית נוספת, גם נוכח צפי להיעדר ירידה מהותית נוספת בעקום הריבית. בתרחיש זה פוטנציאל הרווח יוותר טוב יחסית, גם מכוון שהחברה ממוצבת טוב יותר להתמודד עם התחרות ופוטנציאל הצמיחה שלה גבוה בחלק מהסגמנטים. אולם, כאמור שיעורי הרווחיות צפויים להישחק בשוליים בטווח הזמן הקצר והבינוני, גם כתלות בפוטנציאל יצור התשואה משוק ההון, כאשר יחסי ה- ROA צפויים לנוע בטווח שבין 3.0% ו- 3.5% בטווח זמן זה.

אופק הדירוג היציב משקף את העובדה כי אנו צופים שהחברה תשמור על נתוני המפתח בטווח תרחיש הבסיס שלנו.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

 

 

 

אתר קרנות נאמנות , קרנות השתלמות , קופות גמל , פנסיה‏ וניהול השקעות.‏ נתונים כתבות ומידע ייחודי ובלעדי על ניהול השקעות, קרנות נאמנות גמל ופנסיה.

*דיסקליימר: בתאריך 1.7.2021 ועד לתאריך 15.9.2021 נכנסת לתוקפה רפורמת קרנות הנאמנות החדשה של רשות ניירות הערך. בתקופה זו יחולו שינויים גדולים בקטגוריות, בשמות ובמדיניות של קרנות הנאמנות. על אחריות הגולשים לוודא את הנתונים הנכונים של הקרן. חברת פאנדר בע"מ לא תהה אחראית לשום שגיאה או אי עדכון מיידי בנתוני הקרנות שבאתר פאנדר.